Många känner tveksamhet inför det snabbframtagna covidvaccinerna

ANALYS & DEBATT. Många känner tveksamhet inför det snabbframtagna covidvaccinerna eftersom det saknas långtidsstudier på säkerhet och effektivitet. Många vill avvakta, men med den nyligen antagna pandemilagen, rapporteras att medborgare riskerar fråntas grundlagsrättigheter om de inte accepterar att vaccineras mot SARS-Co-2.

Text: Kerstin Unger-Salén | #covidvacciner

Vårdpersonal på vissa arbetsplatser i Sverige har redan fått ultimatum att de kommer förlora sina jobb om de inte går med på att vaccineras. Juridiskt sakkunnige Michael Zazzio intervjuades nyligen av NewsVoice om allmänhetens rättigheter och slutsatsen är att en anställd inom sjukvård eller omsorg i Sverige har ett starkt stöd i lagar och konventioner för att kunna motsätta sig försök till påtvingad eller villkorad vaccination.

Läs mer: Vårdanställda som vägrar vaccination – Vad säger lagar och konventioner?

Ingen ska alltså behöva riskera att förlora sin tjänst. Det kan vara bra att veta.

Kvinnlig vårdpersonal i fertil ålder bör inte ta covidvacciner

Vårdpersonal som troligtvis är överrepresenterade av kvinnor i fertil ålder vill och bör avvakta att låta sig vaccineras. Det än förståeligt. Det är nämligen inte utrett hur vaccinerna påverkar fertiliteten. Vårdguiden och Folkhälsomyndigheten uppger: Just nu finns det inget godkänt vaccin för Covid-19 som är testat på gravida”. Det är anledning nog att avstå.

I information från den brittiska regeringen (Gov.uk) till privatpersoner och vårdanställda i Storbritannien utdelas tydliga råd till allmänheten:

“It is considered that sufficient reassurance of safe use of the vaccine in pregnant women, cannot be provided at the present time”.


Den brittiska regeringen anser att man inte kan försäkra att vaccinet är säkert nog att ges till gravida kvinnor. Dessutom avråder man att ge det till kvinnor som kan tänkas vara eller vill bli gravida eller ammar. De påpekar att besluten baserar sig på att det än så länge saknas data om effekten av covidvacciner för denna grupp av kvinnor. Det saknas också studier hur foster och nyfödda barn utvecklas efter att modern låtit vaccinera sig.


Vem tänker värna om dessa kvinnor i Sverige?

Lagen gör det uppenbarligen, så varför inte stämma den arbetsgivare som hotar med avsked? Kanske vore det något för vårdpersonalens fackförbund att ta tag i? Självklart ska valet vara fritt för alla yrkesgrupper oavsett om de är män eller kvinnor, gravida eller inte.

I en väldokumenterad information från dr Mercola förklarar han vad som kan vara problemet. Han skriver:

”Detta speciella vaccin triggar kroppen att producera antikroppar mot spikproteinet i SARS-CoV-2, och dessa protein innehåller syncytin-homologous proteiner som är nödvändiga för att en placenta ska kunna formeras. Med andra ord om immunförsvaret hos kvinnan börjar reagera mot syncytin-1, finns en möjlighet att det kan påverka kvinnans möjlighet att skaffa barn.”

Tidigare vice president på Pfizer dr Michael Yeadon. Foto: Konrad Wallenrod.

Tidigare vice president på Pfizer dr Michael Yeadon. Foto: Konrad Wallenrod.

Modernas och Pfizers vacciner har inte blivit godkända för annat än “for emergency use”. Fas 3 av säkerhetstestningen har ännu inte fullgjorts, när man började massvaccinering. Det betyder att vaccinet fortfarande befinner sig på ett experimentellt stadium vilket har påpekats av bland annat Michael Yeadon, före detta chefsvirolog och vice president på Pfizer och många andra framstående experter.

James Corbett, en undersökande journalist med lång erfarenhet och som vunnit priser för sin journalistik, skriver att “covidvaccinet banar vägen för att medicinska experiment kan påtvingas allmänheten utan deras samtycke”.

Jag vill påpeka att jag absolut inte är mot vacciner, men jag är definitivt för att vaciner ska vara säkra. Många, liksom jag själv, inser att detta vaccin har skyndats fram och att det än så länge handlar om ett medicinskt experiment på allmänheten. Det är legitimt och förståeligt att många tvekar och vill avvakta. FDA erkänner:

“Hittills finns inte tillräckliga data för att dra några slutsatser angående vaccinets säkerhet för grupper med barn under 16 år, gravida och bröstfödande kvinnor och de som har ett komprometterat (försvagat) immunförsvar.”

Trots detta finns det redan ett förslag om att barn i Sverige ska vaccineras mot Covid-19, att helt friska barn som inte är i någon riskgrupp måste vaccineras.

 • Om ingen vet hur vaccinet påverkar fertilitet, kanske det inte är så lämpligt att vaccinera ungdomar eller barn?
 • Man kan också undra vilka anses ingå i kategorin “komprometterat immunförsvar“. Är det något man hinner ta reda på eller ta hänsyn till under pågående vaccinationskampanj?
 • Vad händer med cancerpatienter som är under behandling och vars immunförsvar är försvagat?
 • Hur är det med diabetiker eller de som lider av fetma eller högallergiska personer?

Vi ska heller inte glömma att de läkemedelsbolag som producerar covidvacciner med RNA-teknik, är fritagna från allt ansvar, vid biverkningar av vaccinet. Det är enkelt att argumentera att ansvar för konsekvenser vore ett effektivt sätt att få läkemedelsbolagen att vilja göra sitt yttersta för att slippa betala ut stora ersättningar till de som eventuellt skadas eller dör av vaccinet. Istället har de fått en frisedel från allt ansvar. Både etiskt och moraliskt är det fullständigt obegripligt.

Alla bör ha rätt att bestämma över sin kropp. Annars kan det bli fritt fram för all möjlig tvångsmedicinering, inte bara vad gäller vaccin. Ingen kan frånta oss rätten att ha kontroll över vår egen kropp och vad som händer med den sen (vill jag lämna bort mina organ efter jag avlidit eller inte?).

Nürnbergkoden

Vill bara påminna om att en generellt accepterad, grundläggande princip för medicinsk praktik, baserar sig på den så kallade Nürnbergkoden (1947):

The voluntary consent of the human subject is absolutely essential. This means that the person involved should have legal capacity to give consent; should be so situated as to be able to exercise free power of choice, without the intervention of any element of force, fraud, deceit, duress, overreaching, or other ulterior form of constraint or coercion; and should have sufficient knowledge and comprehension of the elements of the subject matter involved as to enable him to make an understanding and enlightened decision”.

Märk väl det handlar om medicinsk etik och att det kan åberopas i domstol även om det inte är en universell lag. Sammanfattningsvis säger den följande:

Covidvaccinernas innehåll och funktion

Människor bör få tillräcklig information och kunskap för att kunna ta ett upplyst beslut och fritt få välja om de vill ge sitt medgivande utan att utsättas för begränsningar eller utpressning. Men är det någon som tror att sjukvårdspersonal kommer ha tid eller möjlighet att ge kunskapsbaserad information till allmänheten för att de ska kunna fatta ett upplyst beslut?


Vi ska heller inte glömma att vaccinationstvång kräver en monumental övervakningsapparat vilket inte utesluter mikrochips eller övervakning med hjälp av 5G och artificiell intelligens (AI) och att vi ständigt måste bära med oss ett slags pass eller app som visar vår medicinska status.


Allt detta ligger redan i startgroparna och har planerats sedan länge. Jag vill bara påminna om att Nürnbergkoden skrevs efter judeförföljelserna, då judarna tvingades bära en judestjärna för att få röra sig utanför hemmet. De utsattes också för allehanda medicinska experiment. Koden tillkom för att skydda allmänheten för övergrepp från läkemedelsindustrin och från politiska beslut.

Vad innehåller Pfizers, Modernas och Astra Zenecas covidvacciner?

De bygger på en helt ny mRNA-teknik med syntetiskt RNA som ger ett kodat viralt protein unikt för en patogen. mRNA är en budbärare (messenger RNA) som används i covidvacciner och är kodat för SARS-CoV-2-proteinet. Tanken är att när man injiceras med detta RNA, ska ens egna celler börja producera SARS-CoV-2, ”spike” protein, varpå immunförsvaret reagerar på närvaron av detta virala protein, och börja producera anti-kroppar. Det är en fysisk teknologi och det råkar komma i storleken av ett molekylärt paket.

Eftersom mRNA-tekniken gör att cellen är kodad att producera SARS-CoV-2 proteinet, vad händer när SARS-CoV-2 muterar? Måste vi sedan vaccineras varje år som man gör med influensavaccinet eller få förstärkningar varannan månad med ytterligare doser av samma vaccin?

RNA-vaccinerna förväntas inte ens hindra smittspridning

De kriterier Pfizer och Moderna satt upp för att mäta effektiviteten av deras covidvacciner, har inte har att göra med hur pass framgångsrika vaccinerna är för att förhindra smitta och infektion.

Patentadvokaten David Martin säger i den engelska artikeln nyligen publicerad på NewsVoice, att vissa kriterier måste uppfyllas för att ett vaccin, enligt lagen, ska kunna definieras som ett vaccin (enligt FDA och CDC i USA.) Ett av kraven är att vaccinet måste förhindra smittspridning.

Läs mer: Dr David Martin explains alleged properties of the corona virus vaccine

Peter Hotez, chef för the National School of Tropical Medicine vid Baylor College of Medicine i Houston, säger:

”Man tänker sig att ett antiviralt vaccin ska uppfylla minst två kriterier; Först, minska sannolikheten att man blir allvarligt sjuk och måste åka till sjukhuset, och två, förhindra infektion och därmed förhindra smitta.  Men, pågående fas 3 undersökningar är inte utformade för att kunna upptäcka om vaccinet åstadkommer en minskning av någon seriös utkomst som att behöva sjukhusvård, intensivvård eller dödsfall. Inte heller har man studerat huruvida vaccinen kan avbryta smittspridning.”

Om man inte kan svara på dessa viktiga frågor undrar man, vad ska vi vaccineras för?

Peter Doshi som är assisterande redaktör på BMJ, assisterande professor inom forskning på läkemedel vid University of Maryland School of Pharmacy har som specialitet att forska på säkerhet samt utvärdera och pröva effektivitet av läkemedel. Han är med andra ord en tillförlitlig källa att lyssna till. Doshi bekräftar vad hans kollega Peter Hotez säger.

Doshi skriver i den brittiska läkartidningen BMJ att de medicinska prövningar som gjorts på covidvaccinerna varken syftar till att ta reda på om vaccinerna kan rädda liv eller förhindra infektion, eller ens är effektiva för viktiga grupper som är mer utsatta, tex äldre människor.

Dessutom påpekar Doshi att dessa studier berättar ingenting om hur vaccinerna kommer att uppträda 3, 6 eller 12 månader efter vaccinering och inte heller vilka konsekvenser de kommer att ha på barn, ungdomar och immunkomprometterade individer.

De flesta tror förmodligen att en 95% effektivitet hos vaccinerna från Pfizer eller Moderna innebär att vaccinmottagaren slipper bli sjuk eller dö samt att vaccinerna minskar smittspridning. Nu vet vi att så inte är fallet.

I en Wall Street Journal-artikel från den 11:e januari 2021 av Sumathi Reddy, ställs frågan:

”Förhindrar covidvaccinerna smittspridning eller hindrar de bara att man blir sjuk?”

Även här blir svaret är att forskarna ännu inte vet, varken det ena eller det andra. Det hela är anmärkningsvärt med tanke på hur det här vaccinet har sålts in. Pfizer och Moderna, säger att deras vaccin är 95% effektiva med: “att hindra människor att bli sjuka med symptom”, men det finns ännu inte nog med bevis att: “vaccinerna förebygger asymptomatisk infektion och smittspridning”.

Jag tror inte längre vi kan lita på vad de skriver. Snarare är det vid det här laget klart vad som även bekräftas av CDC (Centers for Disease Control and Prevention i USA) att ”det finns inget bevis ännu om vaccinerna förhindrar att man infekteras eller att de förhindrar smittspridning”.

Detta överensstämmer även med EU:s webbsida (Ema.europa.eu om vaccinet Comirnaty) där man besvarar frågan: “kan mRNA-vaccinerna minska smittspridningen?”.

Svaret lyder ordagrant:

The impact of vaccination with Comirnaty on the spread of the SARS-CoV-2 virus in the community is not yet known. It is not yet known how much vaccinated people may still be able to carry and spread the virus.”

Men på den svenska produktbeskrivningen som är offentlig och utgivits av Ema.europa.eu om mRNA-vaccin (Cominarty) och som godkänts av EU står att det: “är avsett för aktiv immunisering för att förebygga covid-19 orsakad av SARS-CoV-2-viruset hos personer 16 år och äldre”.

Det förefaller som att produktbeskrivningen inte stämmer med sanningen eftersom immunisera betyder att någon skyddas från att bli infekterad, men det har alltså inte bevisats.

Man har sålt in covidvaccineringen som den enda lösningen för att få slut på denna mardrömslika pandemi som stannat upp hela världen. De flesta tror nog att vaccinet ska få slut på smittspridningen så att folk ska kunna återgå till ett normalt liv, skicka sina barn till skolan och återta sina jobb för att kunna försörja sig själva. Nu förstår vi att vi alla sannolikt förts bakom ljuset.


Trots massvaccineringar i världen kommer smittspridningen fortsätta och redan nu rapporteras från Israel och andra länder att de som vaccinerats med två doser, trots detta blivit infekterade. Så kommer vaccinerna göra att vi slipper lockdown och masker, reseförbud och nerstängda skolor? Det är dessa frågor jag tror de flesta vill ha svar på.


Covidvacciner. Foto: Public Health Image Library, Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Licens: Unsplash.com

Vaccination. Foto: Public Health Image Library, Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Licens: Unsplash.com

Ska alla ha covidvacciner för all framtid?

I en artikel publicerad i Boston Herald den 18:e december, ställs frågan hur länge människor kommer att vara immuna efter vaccinering. Från läkemedelsbolagen svarar man att de inte vet hur länge, eftersom de inte haft tid att studera hur immunförsvaret kommer att svara. Är det ett tillfredsställande svar? Troligtvis ska vi vaccineras varje år precis som med influensasprutan, eftersom Covid-19 också muterar år från år. Det här är bara början och till skillnad från influensasprutan, ska hela världen vaccineras och det blir antagligen inte frivilligt. Det tål att tänkas på.

Ytterligare tveksamhet med vaccinet har att göra med de nano partiklar som används för att tvinga cellen att låta sig infiltreras med den kodade budbäraren. Eftersom det inte kan ske på ett normalt sätt har man således förpackat dem i nano- partiklar som består av polyetylenglykol (PEG). Denna substans har aldrig tidigare använts i något godkänt vaccin, dock i en hel del läkemedel och kosmetika. Det är en stor skillnad mellan en injicering och att det som läkemedel passerar genom magen eller som kosmetika stryks på huden.

Den 21:a december 2020 publiceras en forskningsstudie i tidningen Science som rubriceras: Suspicions grow that nanoparticles in Pfizer’s Covid-19 vaccine trigger rare allergic reactions” av Jop de Vrieze.

Artikelförfattaren skriver:

”Allvarliga allergi-liknande reaktioner i åtminstone 8 personer som mottagit Pfizer vaccinet under de senaste 2 veckorna kan bero på en substans (PEG) i paketeringen av budbärare RNA som är vaccinets huvudingrediens, enligt forskare. Moderna är ett liknande mRNA vaccin som fått för så kallad ”emergency use” och det innehåller också PEG. Ett läkemedel har det vid olika tillfällen framkallat analfylaktisk chock, ett potentiellt livshotande reaktion som kan framkalla utslag, starkt blodtrycks- fall, andnöd och snabb hjärtklappning. Somliga allergi- och immunologspecialister anser att ett litet antal människor som tidigare varit utsatta för PEG kan ha utvecklat höga nivåer av antikroppar mot PEG, vilket gör att de riskerar en analfylaktisk reaktion avvaccinet.”

Hittills har reaktioner på PEG inte ingått i de studier som Pfizer och Moderna gjort precis som med aluminium och kvicksilver i andra vacciner. Man väntar och ser. Äntligen fick vi stopp på kvicksilver i vaccin, men det är beklagligt att läkemedelsbolagen inte tvingas att forska på eventuella konsekvenser av dessa nanopartiklar. Däremot rapporteras redan sådana fall efter vaccinering. Nanopartiklar kan ta sig igenom hjärnbarriären och man vet att det kan orsaka Alzheimers. Hur kommer hjärnan reagera om PEG hamnar i hjärncellerna? Vem har undersökt det?

Mot bakgrund av många obesvarade frågor covidvacciner och eftersom de ännu inte godkänts av FDA, utan endast för ”emergency use” (se hemsida) och eftersom det fortfarande saknas viktiga säkerhetsstudier, borde var och en få lov att välja fritt, utan hot eller otillbörliga påtryckningar, om man inte vill vaccinera sig. Argumentet att vi bör vaccinera oss för att vara lojala mot andra håller knappast med tanke på att de inte förväntas hindra inte smittspridning.

Vill man minska trycket på intensivvården finns lösningar som man ännu inte är villig att pröva trots att de fungerat på sjukhus utomlands som tex ozonterapi. Det finns dessutom riklig forskning som utförts under pågående pandemi, som visar att vitamin C och D i höga doser samt zink tillsammans med Quercetinmagnesium och selen, har gett mycket positiva resultat för att förebygga SARS CoV-2 samt mildra symtomen vid infektion.

Dessutom har forskning visat att det FDA-godkända läkemedlet Ivermectin förhindrar replikering av SARS-CoV-2 in vitro. I USA har Frontline Covid-19 Critical Care Alliance (FLCCC) under en utfrågning i senaten begärt  att man ska anta läkemedlet Ivermectin i profylaktiskt syfte och för att behandla patienter i alla stadier av sjukdomen.

I många länder och på enskilda sjukhus har även hydroxyklorokin använts med framgång. Det används för artros och malaria och tas i förebyggande syfte och som behandling. Det är ett piller som sålts över disk och utan recept och som använts under decennier för att förebygga och behandla malaria. Nu dras det in i västvärlden och finns inte längre att köpa. På den afrikanska kontinenten (Sydafrika undantag) har man registrerat väsentligen mindre coviddödsfall vilket anses bero på att man sedan länge ätit detta malarialäkemedel, och att folk i allmänhet har bättre immunförsvar eftersom de är mer utsatta för mikrober och parasiter.

Sjukvården har tyvärr inte velat satsa på förebyggande åtgärder under pandemin, men varför inte dela ut D och C vitamin samt zink, magnesium, selen och quercetin. Vad har man att förlora? Och, varför inte pröva ivermectin och hydroxychloroquine att ingå i behandlingsprotokoll för Covid 19 på svenska sjukhus? Kanske är det möjligt att bota Covid eller åtminstone mildra symtomen så att man kan minska sjukhusvistelse och dödsfall?

Text: Kerstin Unger-Salen

Referenser

 • Science Translational Medicine: ”Antibody-Dependent Enhancement”, Derek Lowe
 • Pfizer.com: The Facts About Pfizer and BioNTech’s COVID-19 Vaccine
 • PubMed: The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro
 • Boston Herald: “How long will immunity last?”, Alexi Cohan
 • Front. Nutr., 07 December 2020, https://doi.org/10.3389/fnut.2020.606398
 • ”Zinc, Vitamin D and Vitamin C: Perspectives for COVID-19 With a Focus on Physical Tissue Barrier Integrity”
 • Kilyos Consultoria, Assessoria, Cursos e Palestras, São Paulo, Brazil
 • Department of Pharmacology, Institute of Biomedical Sciences, University of São Paulo, São Paulo, Brazil
 • Brewer J, Gomez Marti JL, Brufsky A. ”Potential interventions for SARS-CoV-2 infections: zinc showing promise.” J Med Virol. (2020). doi: 10.1002/jmv.26523
 • ”The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro” , NCT04447534, NCT04326725, NCT04334512, NCT04412746), two of which have already been completed (NCT04485169, NCT04491994).
 • Sciencemag.org/news/2020/12/suspicions-grow-nanoparticles-pfizer-s-covid-19-v
 • Childrenshealthdefense.org/defender/global-vaccine-passports-scary-whats-next-2/
 • Childrenshealthdefense.org/defender/healthy-florida-doctor-dies-after-pfizer-covid-vaccine/?

[1] https://www.forbes.com/sites/williamhaseltine/2020/09/23/covid-19-vaccine-protocols-reveal-that-trials-are-designed-to-succeed/

[2] https://www.lifesitenews.com/news/former-pfizer-vp-no-need-for-vaccines-the-pandemic-is-effectively-over

[3] https://childrenshealthdefense.org/defender/pfizer-covid-vaccine-trial-pathogenic-priming/

[4] https://www.fda.gov/media/144245/download

[5] https://dryburgh.com/peter-doshi-is-corona-virus-vaccine-safe-bmj/

[6] https://www.jurist.org/news/2020/12/uk-government-grants-pfizer-civil-legal-indemnity-for-covid-19-vaccine/

[7] https://www.anhinternational.org/news/have-you-decided-what-youll-do-or-say-if-offered-a-covid-vaccine

Vi har hamnat i en global kris av felaktig information.

DEBATT. Många av oss känner att den tid vi lever i är en stor utmaning på alla möjliga plan, framför allt vad gäller brist på tilltro, rättvisa och ekonomi. Graden av tilltro till det samhälle vi lever i säger en hel del om vårt moraliska välbefinnande. Just nu är den låg. Det har att göra med en växande osäkerhet vad som är sant eller inte. Vi har hamnat i en global kris av felaktig information.

Text: Kerstin Unger-Salén

Kerstin Unger-Salén, september 2020. Foto: eget verk

Kerstin Unger-Salén, september 2020. Foto: eget verk

”Några” har satt gränser för vad man får och inte får säga och går man över gränsen ska det tystas ned. Osynliga makt figurer tillsammans med etablerade och sociala media kämpar febrilt för att kväsa och censurera det fria ordet och vill styra en världsopinion till sin ensidiga fördel, men det blir en fruktlös kamp och just nu väller avslöjanden om maktmissbruk fram genom sprickor i den etablerade strukturen, men man har redan lyckats beskära en del av våra mest fundamentala demokratiska rättigheter, yttrandefriheten.

Vilka är de som censurerar?

Enligt Senator Robert Kennedy i USA har det uppstått en slags konspiration mellan regeringar och Big Tech industrin, Silicon Valley-miljardärer som Zuckerberg och Bill Gates. De bevakar vad som är tillåtet att säga eller inte. Vetenskaplig forskning censureras också. Man försöker lägga beslag på sanningsenlig information om gifter i miljön (glyfosat och andra bekämpningsmedel), om Covid-19, 5G, om hur kroniska sjukdomar kan förebyggas och botas på ett mera holistiskt sätt, säkerhet angående vacciner, klimatförändring och mänskliga rättigheter.

Själv har jag och andra som skriver om holistisk approach till hälsa och sjukdom eller kritiserat övergrepp och lögner från läkemedelsindustrin, erfarit hur vi tas ner från sociala media. Våra artiklar accepteras inte heller i etablerade media. Ställer man kritiska frågor om vacciner klassas man som antivaccin aktivist, när det i själva verket borde vara helt legitimt att vilja verka för säkra vacciner.

Dansen kring vem som snabbast kan få hem storkovan på det vaccin som ska frälsa världen från Covid-19 är i full sving. Jag förstår att många längtar efter att den äntligen färdigställs så vi kan få återgå till våra gamla vanor men först och främst måste vi veta att vaccinet är säkert och effektivt. Enorma pengar står på spel för den som först når fram till målsnöret och, av bara den anledningen finns det anledning att noggrant granska hela framställningsprocessen och vara kritisk.

Så här går det till enligt Associated Press; Den som vinner tävlingen om vem som först blir godkänd får också ett bonuspris; att kunna starta produktion av vaccinet utan att behöva genomgå en normal obligatorisk FDA-inspektion i USA, av de fabriker där vaccinet framställs. Det enda sättet att kunna undgå en sådan inspektion är det som kallas för FDA:s ”Emergency Use Authorization”. Det är tydligen denna auktorisering som de olika vaccinfabrikanterna tävlar om just nu. Den som först erhåller denna auktorisering har sedan fått en klar fördel eftersom ingen annan vaccinproducent kan få samma fördel. Nyligen meddelade Associated Press att läkemedelsbolaget Pfizer ska lägga in om en sådan ansökan inom snar framtid.

Bill Gates med vaccinspruta. Foto: Jean-Marc Ferr för FN i Geneve. Licens: CC BY-NC-ND 2.0

Bill Gates med vaccinspruta. Foto: Jean-Marc Ferr för FN i Geneve. Licens: CC BY-NC-ND 2.0, FN:s Flickr.com-foton

Dessutom, det vaccin som Anthony Fauci och Bill Gates står bakom, och som tillverkaren Moderna använder sig av, baserar sig på en ny experimentell mRNA-teknik som hittills inte godkänts för användning på människor. Inte heller har deras fabriker haft inspektion enligt statliga reglementen. Förresten, Moderna har också för avsikt att ansöka om Emergency Use för att slippa inspektion. Varför man överhuvudtaget ska ge något vaccin möjlighet att slippa säkerhets inspektion är bortom mitt förstånd.

Children’s Health Defense rapporterar att Moderna erfarit 20% av allvarliga skadeverkningar under covid-vaccinets kliniska prövningar.

Än mer anmärkningsvärt och som de flesta vaccinmottagare säkert inte känner till, är att de läkemedelsbolag som arbetar på Covid-19 vaccin och terapier har blivit fritagna från ansvar för skadeverkningar från vaccin, av Public Readiness and Emergency Preparedness Act (PREP Act). Inte undra på att COVID vaccin motståndet växer.

Ett annat område som också är märkligt och som inte stämmer, är redovisningen av siffror om dödsfall av Covid-19. Det finns exempelvis inget krav att man måste göra obduktion innan man fastställer vad patienten dog av. Brukar det inte vara normalt annars? Varför finns det inget upprättat protokoll som kräver obduktion, kan man fråga sig?  Hur kan man annars veta att vilka som dött av Covid-19 eller om de dog av någon annan anledning?

Varför förlitar man sig på PCR-testet när man vet att det inte är lämpligt för att fastställa Covid-19? Hela redovisningen av Covid-19 incidens och dödsfall går inte att lita på.

En myndighet som inte ger tilltro är Livsmedelsverket. De uppträder med dubbla hattar och företräder ofta matindustrins intressen. Deras uppdrag att skydda allmänheten från olämpliga substanser i maten och informera på ett vettigt och vetenskapligt sätt. Men, det gör de inte. Bl.a. tillåter de höga nivåer av gifter i maten som alls inte borde få finnas i vår kost.

Ett annat verk som uppträder dubiöst är Läkemedelsverket. Tillsättning av högsta chefen har inte skett enligt offentlighetsprincipen utan sekretessbelagts. Transparens motverkar korruption men tydligen kan man införa osynliga regler som förhindrar insyn. Det inger inte heller förtroende.

Tilltron till politiker ligger numera också på farligt låg nivå. Deras agerande visar att de gärna tänker mer på hur de ska hålla sig kvar vid makten, än att värna om sina medborgares trygghet.

Under covid-tider har rättvisan verkligen kommit i kläm. Bland annat rätten att kunna försörja sig själva och sin familj har fråntagits många arbetstagare. Inte för att de misskött sitt jobb eller inte har rätt utbildning utan för att samhället stängt ner. Oro för sin ekonomi ger många sömnlösa nätter och mental ohälsa.

Rädslan att bli smittad och bli svårt sjuk eller kanske dö av Covid-19 svävar som ett svart moln över en hel befolkning, framför allt äldre, med även medelålders människor. En överdriven rädsla kanske, men media gör ett gott jobb i att skrämma upp allmänheten. Dessutom finns finns ingen rationalitet hos detta virus beteende. Den absoluta sanningen om virusets verkliga ursprung får vi antagligen aldrig reda på, men visst är det märkligt att Trump (och Anthony Fauci) och inte en enda regering i världen har begärt en internationell utredning om vad som är sanningen om var viruset kom ifrån.

Vi behöver veta fakta!

Ett internationellt nätverk av rättsexperter och sjukvårdsexperter förbereder en gigantisk stämningsansökan gentemot regeringar som är ansvariga för ner stängning under pandemin, mot lokala beslutsfattare och de som representerar Världshälsoorganisationen.

Enligt de fyra jurister som grundat ”the German Corona Extra-Parliamentary Inquiry” är hanteringen av Covid-19-pandemin ”antagligen den största brottet mot mänskligheten som någonsin hänt. Det säger en hel del om var vi befinner oss idag.  Mycket stämmer inte i hela covid-berättandet och det sjuder av motreaktioner från professionella rättsexperter, läkare, vetenskapsmän och virologer. Inte undra på att många människor känner sig räddhågsna, apatiska och förvirrade.

Dr Reiner Fuellmich. Foto: Fuellmich.com

Dr Reiner Fuellmich. Foto: Fuellmich.com. ”Dr. Fuellmich has been a consumer protection trial lawyer in California and Germany for 26 yrs and is 1 of 4 founding members of the German Corona Extra-Parliamentary Inquiry Committee.”

Det är väl känt att den globala läkemedelsindustrin har ett järngrepp över forskning och läkarutbildning, och även över de myndigheter som representerar dem. Denna industri är så rik (och maktfullkomlig) att den har mer pengar en vissa länders totala BNP. De bestämmer och censurerar och har lagt beslag på utformningen av regelverk för hur människor ska behandlas. Det är oförsvarligt att de fått så mycket inflytande.

Läs mer: Tysk advokatbyrå utreder coronakrisen som ett brott mot mänskligheten

Ett bra exempel: De som är anställda inom sjukvården måste skriva på ett papper som innebär att arbetstagaren inte får lov att yttra sig positivt om naturliga läkemedel eller alternativa behandlingar och, att de på sin fritid, inte får bedriva någon verksamhet som är alternativ vad gäller hälsa och sjukdom. Detta är ett grovt övergrepp mot människors yttrandefrihet som staten bedriver i läkemedelsindustrins tjänst. Så ser det ut just nu.

Människors självbestämmanderätt om sin egen kropp är inte heller en självklarhet eller en mänsklig rättighet, vilket blir allt mer tydligt i COVID-tider. Vi tillhör tydligen staten och läkemedelsindustrin, och rätten att bestämma över vår egen kropp naggas ständigt i kanten. Följer vi inte vaccinationskrav utmålas vi som illojala samhällsmedborgare.

Samtidigt är läkemedelsbolagen fritagna från ansvar av ev. allvarliga följdsjukdomar efter vaccinering. Att få upprättelse kan ta åratal. Vissa vacciner innehåller dessutom så mycket aluminium och andra giftiga kemikalier, att vi håller på att få en Alzheimers-pandemi.

Likadant med eventuella skadeverkningar från trådlös strålning. De ansvariga telekommunikationsbolagen är befriade från ansvar. Hur gick det till? Vem och varför fick de frikort? Hur kan man tvinga folk att strålas om de inte ens har rätt att hålla producenterna ansvariga för konsekvenserna av en sådan strålning?

Senator Robert Kennedy säger så riktigt; ”Vi behöver få tillbaka vår demokrati från de skurkar som stjäl den ifrån oss.” Han observerar att de som blivit som rikast under karantänen är samma människor som censurerar kritik om covid-karantän. Jeffrey Bezos är värd 83 miljoner dollar och han äger Amazon.  Mark Zuckerberg som äger Facebook, har tjänat hur många miljoner som helst under karantänen. Hur gick det till?

Hur är det möjligt att de rika bara blir rikare i dessa tider?  Hur har så få kunnat få så mycket makt?

Hur kunde Bill Gates plötsligt bli talesman för hela covid-situationen? Han har ingen utbildning i medicin. Han ger sig ut för att vara en stor idealist, men Gates har många oetiska förehavanden i sin agenda. Det råder ingen tvekan om att Gates har stort inflytande över hur vi ska slussas in i covid- vaccinfållan. Gates har stora ekonomiska intressen i vaccinindustrin och Gates och Melinda Foundation ger pengar för att Moderna ska utveckla mRNAtekniken i vaccin. En teknik som hittills inte godkänts för mänsklig användning.

Miljön

Bortsätt från covid-traumat som lamslår en hel värld har vi andra problem som också ger anledning till djup oro. Jag tänker på hur mänskligheten bidrar till en självdestruktion av den värld vi lever i och som vi är helt beroende av. Ekonomiska intressen från globala storindustrier bidrar till en förgiftning av vår planet, förintelse av djurarter och växande hälsorisker på grund av den kontinuerliga ökningen av kemikalier och gifter i vår matkedja och i luften vi andas. Hur ska det gå för mänskligheten när vi förstör den jord som föder oss?

Trygghet baserar sig på tilltro och socialt förtroendet och bägge befinner sig numera på en låg nivå. Det skapar en existentiell oro. Hur ska det gå för oss? Vilken värld lämnar vi efter till våra barn och barnbarn?

5G

Andra orosmoln som också kommer att ”drabba” människor, är trådlös strålning från 5G som ser ut att kunna bli ett ytterligare gigantiskt hälsoproblem. Precis som om det inte räcker med covid. Det är ytterligare en fråga där myndigheter inte låter allmänheten få ta del av alla de upprop och forskningsstudier som gjorts och som pekar på allvarliga skadeverkningar som vi kommer få av trådlös strålning och speciellt 5G. Hur kommer det påverka miljön, djurarternas överlevnad och energiförbrukning? Staten tycks helt ointresserad och ser bara ekonomiska fördelar trots att ekologiska och mänskliga hälsorisker har dokumenterats i mängder med vetenskapliga forskningsrapporter. De är helt sålda på den ”fjärde industrirevolutionen” som ska göra magiska underverk och ”rädda” jorden från miljöförstöring, och 5G blir då oumbärligt, kosta vad det kostar. Information om den digitala revolutionen har paketerats in som om det vore en fantastisk miljövänlig historia. Det är längt från verkligheten enligt vetenskapliga rapporter.

Kanske målar jag en alltför pessimistisk bild men jag kan lova att många med mig, delar dessa tankar och det är tungt.

Läs mer: Jerndal: Den kusliga sanningen bakom Covid-19, 5G och GMO-vacciner

När människor förlorar sin tro på Gud kollapsar kyrkan. När samhällsmedborgarna förlorar tilltro till auktoriteter och myndigheter och inte längre kan lita på sina medmänniskor, är det risk för att samhället kollapsar.

”En global tekno-totalitär övervakningsstat håller på att byggas med coronan som ursäkt”, säger Jacob Nordangård, i en utmärkt artikel publicerad här på NewsVoice den 26:e oktober. Den digitala globala övervakningsstaten leder till otillbörlig kontroll över vanliga medborgare och den är i full sving.

”The Great Reset”, ”the Fourth Industrial Revolution” och ”Build Back Better” utmålas som räddningen men har inget att göra med hälsa, miljövård eller klimatförändring. Det är snarare en långtidsplan för att övervaka och kontrollera medborgare med hjälp av ett tekniskt övervakningssystem, en digital teknokrati av självutnämnda elitister på global nivå har redan startat detta ”reset” projekt.

Läs mer: Nordangård: Globalisternas omstart av världen och deras planer för oss

Detta sänder kalla kårar längs ryggraden på de flesta av oss. Känslan av maktlöshet och framtidshopp släcks ner. Vi lever med instabilitet och utsatthet i en bruten värld. Brist på tillit, ångest, uppgivenhet, och otrygghet bäddar för depression. Det rapporteras att allt fler mår dåligt och det är inte undra på.

Många med mig känner att vi är utsatta för ett gigantiskt otillbörligt spel, där vanliga medborgare används som brickor i spelet. Man kan knappt lita på någon utom sig själv. Sådana omständigheter visar sig ha konsekvenser. I sådana tider blir många är villiga att avstå från sin frihet i utbyte för en säkerhet även som den inte längre går att finna.

Människor börjar längta efter en auktoritär ledare som talar i klartext och som vet vad människor känner. Populism växer fram när människor känner sig förda bakom ljuset. Politiker som baserar sig på en rigid ideologi och invaggar folk i en falsk trygghet får större utrymme på den politiska scenen.

President Trump tilltalar många för han är en populist, och säger vad andra inte vågar säga. Han är en vilde som verkar stå upp mot etablissemanget och lovar höja människors självförtroende och känsla av identitet med ”Lets make America great again.” Naturligtvis försvarar jag honom inte. Det är farligt med populism. Den erbjuder enkla demagogiska lösningar i en komplicerad tid. Liberalism har lite att erbjuda när vi lider av en bekymmersam livssituation. Den liberala ideologin förutsätter att vi kan leva med tvetydighet, vilket är svårt när atmosfären redan känns så osäker. Just nu hungrar människor efter juridisk och moralisk säkerhet.

Folk och multikultur. Foto: Nicholas Green. Licens: Unsplash.com

Folk och multikultur. Foto: Nicholas Green. Licens: Unsplash.com

Var står vi idag? Finns det en ljusstrimma på horisonten?

Ja, jag menar att det faktiskt gör det. Jag tror vår medvetenhet ökar med stormsteg och det är positivt. Sällan har väl så mycket avslöjats på så kort tid. Och, människor har haft tid att lyssna. Alternativa media har gjort ett gott jobb. Det blir något omtumlande, men vi kan vi göra den övergång som är både oundviklig och nödvändig, även om det är förståeligt att de flesta längtar efter trygghet och helst vill återgå till gamla spår. Än finns det tid att bygga en trygg framtid, men det inbegriper absolut inte World Economic Forums nya tekno-totalitära färdplan – The Great Reset, som nämns i artikeln i NewsVoice.

Det finns ingen väg tillbaka – men det finns en väg framåt

Vi måste förändra och transformera hur vi tänker, för att få det bättre. Förändringar kommer inte från vad politiker dikterar utan det startar med ett nytt sätt att tänka, helt enkelt ett paradigmskifte där vi förhåller på ett nytt sätt gentemot varandra och Jorden.

Fokus ska ligga på att stå till tjänst till själva livet, vad som främjar livskraft. Det gäller ekonomisk rättvisa, hälsa, och hur vi umgås med vår Jord. Det verkliga hotet kommer från nukleära, kemiska och biologiska vapen, radioaktivt avfall, oavbruten strålning, främmande kemikalier i maten, i luften i vattendrag och i jorden.

Vi måste bli aktiva, kämpa för våra rättigheter och kräva mer inflytande och kontroll över våra egna liv och den omgivning vi lever i. Få slut på läkemedelsindustrins otillständiga maktställning.

Rädslan får inte styra planering inför framtiden, det leder aldrig till något gott. Medborgarna måste mobilisera sig och säga ifrån, organisera sig, skriva till politiker och myndigheter, slåss för en ny ekonomi och en värld som är mer, och inte mindre mänsklig, där människors hälsa har största prioritet, och som respekterar Jorden och naturen.

Vi måste stå emot totalitära tendenser i samhället, inte låta oss luras och skrämmas; Framför allt inte ge makten legitimitet, d.v.s. rätten att införa regler och lagar som fråntar oss demokratiska rättigheter Mindre materialism och mer humanism.

Nolltolerans mot frihetsövergrepp, inskränkning av vår självbestämmanderätt över vår egen kropp. Ingen ska kunna tvinga oss att vaccineras genom att inskränka i vår rörelsefrihet. Inte heller ska vi tvingas att strålas av närliggande antenner utan att bli varnade eller tillfrågade. 5G innebär en ny högfrekvent strålning och den bör inte få användas innan staten tillsatt en helt oavhängig kommission som undersöker hur denna strålning påverkar vår miljö, djur och plantor och oss själva.

Mänskligheten har mycket gott i sig. Det finns ingen anledning att vi ska låta oss förtryckas. Det får vara nog med lögner och maktmissbruk.

Text: Kerstin Unger-Salén

Referenser

The Public Readiness and Emergency Preparedness Act (PREP Act) added new legal authorities to the Public Health Service (PHS) Act to provide liability immunity related to the manufacture, testing, development, distribution, administration and use of medical countermeasures against chemical, biological, radiological and nuclear agents of terrorism, epidemics, and pandemics.   It also added authority to establish a program to compensate eligible individuals who suffer injuries from administration or use of products covered by the PREP Act’s immunity provisions.

Robert Kennedy: ChildrensDefense

Mat är ett område där kemikalier och andra främmande substanser inte hör hemma.

KUNSKAP & HÄLSORÅD. Mat är ett område där kemikalier och andra främmande substanser inte hör hemma. Trots detta är det inte lätt för konsumenten att handla mat som är giftfri och utan kemikalier såvida den inte är ekologisk. Livsmedelsverket är den instans som ska göra kontroller på mat och drycker. Frågan är om de uppfyller sitt uppdrag? Kerstin Unger-Salén tipsar längre ned i artikeln om hur du kan skydda dig mot glyfosat.

Text: Kerstin Unger-Salen, Allt om Cancer, Kerstins preventiva cancerblogg

År 2014 begärde Sverige Radio Ekot ut listor på samtliga stickprov som livsmedelsverket gjort mellan 2010 och 2014 och där man funnit substanser som förbjudits av EU. Det visade sig att Livsmedelsverket inte gjorde några kontroller över de bekämpningsmedel som var förbjudna trots at de hade påträffat 22 olika förbjudna substanser i olika livsmedel. Flera av dem i grönsaker och frukt som odlats i EU-länder. Vad hände sen? Har de publicerat dessa fynd och varnat allmänheten? Troligtvis inte.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO registrerades 14 miljoner nya cancerfall år 2012 och 8, 8 miljoner dog av cancer år 2015. Inom 20 år förväntas dessa siffror öka med 70 %. En tragik för dem som drabbas och oöverstigliga kostnader för sjukvården.

Samtidigt introduceras minst 2000 nya kemikalier på marknaden varje år. De måste alla ta vägen någonstans. Matjord, plantor, djur och människor drabbas av alla dessa kemikalier som numera översvämmar vår miljö. En skrämmande låg procent av dessa har prövats för risker av vår hälsa. Kanske bör vi ställa oss frågan: Vad är det som gör att vi har en epidemisk ökning av cancer?

“I tysthet förgiftas vi allt mer”, en artikelserie jag tidigare skrivit på NewsVoice, berör jag glyfosat. Den här artikeln kommer att redovisa den senaste forskningen när det gäller detta ämne som, enligt Kemikalieinspektionen ingår i de flesta växtskyddsmedel som används i Sverige. Monsantos olika ”Roundup-medel” är de vanligaste. Det används flitigt i konventionellt jordbruk tillsammans med andra glyfosat-produkter. Den globala användningen har ökat minst 15 gånger sedan 1996. Intressant nog sammanfaller det med introduktionen av “Roundup Ready” sk genetiskt modifierade plantor inom jordbruket.

Förespråkare och tillverkare av GMO produkter vill gärna hävda att jordbruk med GMO-plantor har lett till en minskad användning av glyfosatprodukter, men tittar man på statistiken förstår man att det inte blivit som man säger. Rent logiskt är det ju inte så konstigt att förstå. Genmanipulerade frön ”Readymade Roundup Seeds” uppfanns för att fler plantor skulle kunna överleva när de besprutades med glyfosat-produkten Roundup.


Samma företag som framställer genmodifierade frön levererar också Roundup som är det enda växtskyddsmedlet som får användas i samband med GMO planteringar. Företagsmässigt är det en genialisk idé, men kanske inte för mänskligheten.


Ökad användning av Roundup beror på att ogräset som bekämpas blir alltmer motståndskraftigt varpå man måste bespruta allt intensivare eller, ta fram ännu starkare medel, vilket man också gör. Snart är det väl dags att genmanipulera oss människor också så att även vi kan stå ut med att få i oss alltmer glyfosatrester. Skämt åsido är det här en mycket allvarlig fråga.

Läs mer om glyfosat och Monsanto i NewsVoice

Någonstans måste myndigheter börja dra sina egna konklusioner om varför cancer ökar lavinartat och jag menar att användning av glyfosat är en bidragande faktor till denna utveckling. Det är jag inte ensam om att tycka. WHO har dragit samma slutsats.

Glyfosat skadar tarmar och matsmältning

Glyfosat är bla patenterat som antibiotika och uppträder också som sådant. Som vi vet betyder antibiotika “mot livet” och det är just vad glyfosat är.

Glyfosat slår ut goda bakterier i tarmarna som vi så väl behöver. Vi måste sluta kriga mot dem och glyfosat gör oss mer antibiotika resistenta.


Cancer är inte en genetisk sjukdom vilket Cancerfonden och andra vill få oss att tro. Det är bara 5-10% som genetiskt betingade. Cancer är snarare en miljösjukdom som har att göra med vår metabolism.


Forskare från the University of Canterbury i Nya Zeeland har tagit fram ny forskning som visar att glyfosat kan framkalla antibiotikaresistens hos däggdjur och människor.

Exponering av glyfosat kan få bakterier att förändra sin respons till sjukdomar för att de blivit resistenta mot antibiotika. Samma fenomen som med vanlig antibiotika.

Antibiotika räddar många liv i specifika situationer och det är inte önskvärt att vi blir mer antibiotika resistenta än vad vi redan är. Det tror jag de flesta håller med om.

Ekologisk mat innehåller inte glyfosat

År 2014 fann tyska forskare att glyfosat påverkar vår egen tarmflora. I USA och snart sagt hela västvärlden lider människor av en ökad mängd tarmproblem. När de rekommenderas av holistiska läkare att köpa ekologisk mat istället, lyckas många bli friska relativt snabbt utan mediciner.


Hela 80% av vårt immunförsvar sitter i tarmfloran. Tarmfloran påverkar vår hjärna. Den är med andra ord något vi verkligen vill värna om och glyfosat hör inte hemma i vår mat.


Glutenintolerans är en allvarlig sjukdom som man inte bör ta lätt på. Den drabbar numera 5% av befolkningen. Det är en sjukdom som uppstår av olika anledningar sammankopplas med näringsbrist, fortplantning, risk för njursvikt och cancer. I en publicerad vetenskaplig forskningsstudie menar man att glyfosat i Roundup bl.a. är det som mest av allt orsakar denna epidemi.

Alkaloider verkar som medicin i maten och minskar risken för cancer. De är en grupp kvävehaltiga aminer som förekommer hos olika växter och som har en stark positiv inverkan på människokroppen. Alkaloiderna är basiska (”alkaliska”, vilket framgår av namnet) men deras upptagning blockeras av Glyfosat. Således går vi miste om viktiga och basiska näringsämnen när plantorna besprutats med Roundup eller andra glyfosatmedel.

Andra oavhängiga studier visar att Roundup kan framkalla cancer hos laboratoriedjur.
I New York Times publicerades detta året, 2017, en artikel om ett domstolsförfarande där domaren Vince Chhabria, fått tillgång till hemliga dokument som avslöjar oegentliga förfaranden i Monsantos riskbedömning av Roundup. Det fick domaren att ifrågasätta säkerhet och vetenskapliga forskningsmetoder hos dem. Anmälningen gjordes av cancerpatienter som fått Non-Hodgkins cancer.

Glyfosat är hormonstörande och binder mineraler

Så om det jag redovisat hittills inte räcker som bevis på att glyfosat måste avlägsnas från jordbruket snarast möjligt, har andra forskningsstudier visat att glyfosat, i relevanta koncentrationsmängder, påverkar östrogenaktivitet. Det betyder att glyfosat härmar hormoner vilket kan medverka till utveckling av bröst och andra cancerformer.

Dessutom förhindrar glyfosat tryptofanproduktion i tarmarna vilket reglerar insulin, god sömn och fetma. Glyfosat kan leda till insulinresistens vilket ökar risken for diabetes som i sin tur ökar risken för cancer.


Glyfosat patenterades också som ett kelatbildande ämne (chelating agent). Ett ämne som binder metaller, vitala näringsämnen såsom järn, mangan, zink och boron i jorden. Det leder till att plantorna får svårare att ta upp dem varvid vi får i också får i oss mindre av dessa livsviktiga näringsämnen.


Enligt en studie av ett tysk/egyptisk forskargrupp fann man att danska kor hade glyfosat i urinen och att de uppvisade osedvanligt låga nivåer av mangan och kobolt. Potentiella tecken på gifter i lever och njure hos samma kor överensstämde med andra studier av råttor som fötts upp på ReadyRoundup GMO plantor.

Dessutom, har man funnit glyfosat i urinen hos människor men även i bröstmjölk samt i blodet enligt en ny studie som heter ‘The effect of metabolites and impurities of glyphosate on human erythrocytes (in vitro).

 • Listan är ändlös av skadeverkningar från glyfosat så vad väntar vi på och hur kunde det någonsin bli godkänt?
 • Varför kan en sådan produkt introduceras på marknaden utan att den testats av en oavhängig instans?

Anledningen är att bevisbördan för att en produkt godkänns ligger hos producenten och inte hos myndigheten. Det betyder att det är Monsanto i det här fallet som ska bevisa att deras Roundup inte utgör någon hälsorisk. Deras godkännande av glyfosat baserar sig på 3-månadersstudier, en alltför kort tid för att vi ska kunna utvärdera långtidseffekten. Uppenbarligen har de inte gjort sin hemläxa och deras egna vetenskapliga studier går inte att lita på.

Man gör alltså ingen preventiv och oavhängig undersökning av nya produkter som introduceras på marknaden.

 • Först när människor drabbas börjar man titta på säkerhetsaspekten från regeringens sida. Hur tokigt är det?
 • Varför inte införa en preventiv försiktighets regel som bestämmer att man först måste testa gifter och kemikalier och hur de verkar även synergiskt (tillsammans), innan de släpps ut till konsumenten?
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet -Pressfoto: EFSA

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet – Pressfoto: EFSA

EU:s livsmedelsmyndighet EFSA gick på industrins linje

I juli 2016 klassade Världshälsoorganisationen WHO:s egna cancerforskningsorgan ”International Agency for Research on Cancer” (IARC) glyfosat som ”sannolikt cancerframkallande”. Detta var ett stort steg i kampen för att förbjuda glyfosat.

Trots detta gjorde EU:s livsmedelsmyndighet EFSA i höstas en motsatt preliminär bedömning. EFSA:s menar att det är ”osannolikt att glyfosat orsakar cancer hos människor”. Hur gick det till? Hur många lobbyister var möjligtvis i farten?

Deras bedömning har fått hård kritik av bland annat 94 internationellt erkända cancerexperter, i en forskningsartikel som publicerades i början av mars.

Just nu väntar man på ett nytt godkännande om en förlängning av glyfosatanvändning inom EU på tio år. EU:s beslut är i stort sett tvingande för medlemsstaterna.

Kemikalieinspektionen i Sverige är den instans som beslutar om godkännande för växtskyddsmedel, men de kan naturligtvis bli överkörda av politikerna i regering och i EU. . Kemikalieinspektionen säger numera att det finns en misstänkt koppling till cancer. Bra att man vågar ha integritet och säga emot EU när det behövs.

De har också infört begränsningar i användningen av växtskyddsmedel som innehåller glyfosat för att “minska risken för förorening av vattenmiljön och förhindra onödiga rester av glyfosat i livsmedel”. Med andra ord påstår man att det finns sådana risker.

Varje år säljs mellan 600 och 700 ton av glyfosat, bara i Sverige

Den stora användningen av glyfosat runt om i världen och i Sverige förstör nyttig växtlighet och minskar den biologiska mångfalden vilket med tiden utarmar våra matjordar och minskar bördigheten. Glyfosatrester finns hos matplantor, hos de djur som uppfötts med foder som besprutats och till sist även i vår kropp genom den mat vi äter.

Det har gjort att svenskarnas hälsa försämrats och man kan förstå varför. Det får bli slut på kemikaliskt jordbruk. Vi ska faktiskt äta produkterna också!

Glyfosat är en ekologisk katastrof för jorden och för människorna

Bortsett från all den skada glyfosat åstadkommer hos människan visar det sig att glyfosat även förstör mikroorganismer i jorden. Bördiga jordar är viktiga för att klara klimatförändringar och matförsörjningen på lång sikt.

Mikroorganismer utgör biomassa vilket i sin tur spelar en nyckelroll för att upprätthålla ekosystemens olika funktioner.

Glyfosat är giftigt för vattenlevande organismer och förstör våra vattendrag och gör dricksvattnet kontaminerat.

Dessutom sprids glyfosatrester i atmosfären vilket gör luften kring
jordbruksåkrar mindre lämplig att andas vid besprutning.

Du kan göra mycket för att minska riskerna med glyfosat

Skriv till Kemikalieinspektionen och stöd dem och begär att de kräver en omedelbar utfasning av glyfosat. Som konsument har du politisk makt.

Nyligen föreslog de totalförbud av glyfosat i trädgårdar och parker. Självklart borde ett sådant bekämpningsmedel vara förbjudet där barn leker. Om jag ska välja mellan ogräs och cancer menar jag att lite ogräs här och var inte är hela världen. Bojkotta Roundup.
EU överväger förlänga tillståndet för användning av Glyfosat i ytterligare 10 år.

Nu är ett gyllne ögonblick att kräva förbud av glyfosat. Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) går emot IARC (specialiserade på cancerforskning och lyder under World Health Organisation) som menar att det är bevisat att glyfosat medverkar till cancer.
Här gäller det att trycka på.

 • Ställ krav på garanterat glyfosatfri mat och förbjud besprutning med glyfosater i parker, vid dikesrenen eller i trädgårdar.
 • Gör namninsamlingar och skicka dem till regeringens representanter i EU och till Livsmedelsverket.
 • Stöd “Medborgarinitiativ mot Glyfosat”.
 • Skriv till Konsumentenheten, Skiftet eller din lokala Konsumentförening.

Hälsoråd

Ekologiskt odlade plantor och ekologiskt kött innehåller inga glyfosatrester.

 • Köp därför helst ekologiska rena, färska råvaror, avstå från framför allt amerikanska industriframställda matprodukter (Kellogs Kraft, Heinz mfl), men även importer från länder såsom Brasilien eller Nestlés barnmatsprodukter som är laddade med majs, soja och socker (GMO).
 • Be Livsmedelsverket garantera att barnmat är GMO fria.

Vid min förfrågan svarade de att de inte kunde lämna sådana garantier. Vem ska annars göra det undrar jag?

 • Köp helst ekologisk barnmat (www.hippbarnmat.se) och ekologisk välling eller
 • laga barnens mat hemma från äkta ekologiska råvaror. Det går att frysa.
 • Läs på alla etiketter när du handlar och
 • köp inte importerat kött eftersom djuren ofta uppfötts på GMO foder. Dock inte i Sverige.
 • Köp ekologiskt kött om du kan.
 • Undvik vita mjölprodukter och köp ekologiskt mjöl och ris.
 • Undvik sojaprodukter utom de som är ekologiska. 90 % av alla sojabönor är GMO.
 • Undvik fisk som inte är vild och fångats i öppna vatten.
 • Avgifta kroppen kontinuerligt, börja morgonen med citron, riven ingefära och varmt vatten och sedan en hempressad grön juice (grönt äpple, morötter och selleri som bas).
 • Ät antioxidantrik mat och
 • ta extra C vitamin och resveratrol, D-vitamin och K2 samt magnesium.
 • Ät färsk koriander, groddar, chlorella och spirulina som hjälper att avgifta kroppen.
 • Ät fermenterad enzymrik mat.

Medvetenhet förlänger livet!

Regeringen måste besvara frågor om DNA-vacciner mot Covid19

Frågor till statsminister Stefan Löfven, folkhälsominister Lena Hallengren och regeringens vaccinsamordnare Richard Bergström, inför förestående massvaccinering mot Covid-19

COVID-SVERIGE. Hälsoprofilen Kerstin Unger-Salén ställer krav på ansvariga inom Regeringen vilka måste besvara tre kritiska frågor om de kommande DNA-vaccinerna mot covid-infektioner. Ingen bör ta dessa experimentella vacciner förrän frågorna besvarats seriöst, anser Unger-Salén. Ingen bör acceptera överslätande svar som ska inge en subjektiv trygghet. Nu gäller hårda fakta.

Text: Kerstin Unger-Salén

1. Har Läkemedelsföreningen gått med på att låta Astra Zeneca och Pfizers Covid-19 vaccin omfattas av försäkringssystemet? Finns det ett ekonomiskt skydd för de vaccinerade vid eventuella skadeverkningar från det kommande vaccinerna?

Sverige har nyligen slutit ett avtal med svensk-brittiska läkemedelsföretaget Astra Zeneca om att köpa deras vaccin. I en första fas har man förbundit sig att köpa sex miljoner doser. I Sverige är det Läkemedelsförsäkringen (LFF), som ska ersätta patienter vid eventuella skador eller biverkningar.

Covid-19-vaccinets producenter, dvs läkemedelsföretagen är i nuläget friskrivna från större delen av ansvaret vid eventuella skadeverkningar från vaccinet.

Astra Zenecas vaccin bör omfattas av Läkemedelsförsäkringen, men i augusti ansågs vaccinet så pass oprövat att det inte godkänts enligt Robert Ström, vd för Läkemedelsförsäkringen. Det är extremt ovanligt, säger han, men det här är en ovanlig situation.

Astra Zeneca har således förnekats att omfattas av försäkringen. Om deras beslut står fast blir allmänheten skyddslös när vaccinationerna börjar. Även Pfizer/BioNTechs vaccin har godkänts för inköp och användning. Täcks den av Läkemedelsförsäkringen?

De flesta vaccinmottagare bör vara medvetna om att de läkemedelsbolag som arbetar på Covid-19 vaccinet i USA har blivit friskrivna från ansvar för skadeverkningar från vaccinet av Public Readiness and Emergency Preparedness Act (PREP Act).

Det är alltså angeläget att regeringen och Lena Hallengren klargör i detalj hur Covid-19 vaccinerade kommer att ersättas vid eventuella skadeverkningar.

2. Har Astra Zeneca/ Moderna samt Pfizer/BioNTech fått tillstånd till snabbspårning av deras COVID vaccin? Hur påverkar/ ökar det risken för skadeverkningar? Kan vaccinet anses vara säkert?

De läkemedelsföretag som vinner ”tävlingen” om ”Emergency Use Authorization” det vill säga snabbspårning (fast tracking) och som först blir godkänd, får ett bonuspris, att kunna starta produktion av vaccinet utan att behöva genomgå en normal obligatorisk FDA-inspektion av de fabriker där vaccinet framställs.

 • Gäller detta även de vaccin som Sverige inköpt?
 • Har alla vacciner man avser att använda i Sverige erhållit ”Emergency Use Authorization”?

Flertalet forskare är bekymrade att så kallad snabbspårning tillåter eftergifter för nödvändig rigorös vetenskaplighet vid framställning av covidvaccinet. Eftersom miljarder människor förväntas bli vaccinerade finns än större anledning att inte åsidosätta säkerheten för allmänheten.

En välkvalificerad forskare är dr Michael Yeadon, tidigare chef för vetenskaplig rådgivning hos Pfizer. Yeadon kommenterade nyligen i ett brev till Matt HancockThe Secretary of State for Health i Storbritannien;

”Alla vaccin mot SARS-COV2 är av definition nya. Inget av dessa vaccin har utvecklats under längre tid än några få månader” … ”Om något sådant vaccin godkänns för användning under några som helst omständigheter som inte är direkt experimentella, anser jag mot bakgrund av att det inte finns mer än några få månaders erfarenhet mellan försöksvaccinering på volontärer och information om eventuella skadeverkningar, det vara ett missbruk av kriminell grad.”

Dr Michael Yeadon är utbildad i biokemi, toxikologi och forskning baserad på en PhD i farmakologi. Han har 32 år erfarenhet att forska på farmakologisk utveckling, mestadels av nya mediciner för hud och lungsjukdomar och har haft långvariga chefsuppdrag på Pfizer. Han startade även ett biotech företag Ziarco som såldes till Novartis.

Dr Yeadon kommenterar vidare:

”Pfizer-BioNTech vaccinet är experimentellt och långt ifrån garanterat säkert, detta trots att Pfizer, EU och den notoriske dr Tony Faucci tycks vara redo att rulla ut massvaccinering redan innan året avslutas, till hundra miljontals människor.”

Det här är mycket allvarliga anklagelser av en professionell forskare som har lång och gedigen erfarenhet och som dessutom känner till vaccinproducenten och läkemedelsföretaget Pfizer eftersom han jobbat där i 16 år.

Normalt sätt tar det 10 till 15 år att utveckla ett nytt vaccin. Mot tanke av den rekordsnabba framtagningen av covidvaccinet och att man snart sätter igång en vaccinationskampanj över hela världen, är det ytterst angeläget att vaccinet är säkert. Kan Folkhälsoministern garantera att vaccinet inte ger allvarliga skadeverkningar?

3. Har man tillräcklig erfarenhet av den nya DNA och mRNA tekniken i COVID-19 vacciner för att regeringen ska kunna rekommendera sådana vaccin till den svenska befolkningen? Kan regeringen garantera att den nya tekniken är säker för mänskligt bruk?

Båda mRNA- och DNA-tekniken använder sig av är en helt ny approach som används i covidvaccinen som utvecklas av Pfizer, Moderna och Astra Zeneca. Det bekräftas av den tidigare omnämnde fd chefsforskaren på Pfizer, Michael Yeadon:

”Alla vaccin mot SARS-COV-2 är av definition nya.

Astra Zenecas Covid-19-vaccin handlar om ett adenovirusvektorvaccin. Det är ett så kallat DNA-vaccin. Institutet Pasteur beskriver att DNA-vaccinet omfattas av en helt ny approach, eftersom inget vaccin hittills  som använder sig av denna teknik har kommersialiserats för mänskligt bruk.

I princip handlar det om att injicera ett DNA-fragment i människoceller. När cellerna känner igen DNA-fragmentet och transkriberar det till ett RNA-fragment, är tanken att det ska sätta igång en produktion av SARS-CoV-2-protein. Målet är att proteinet ska kännas igen av immunsystemet, som enligt vaccinidén ska svara genom att exempelvis producera antikroppar för att neutralisera eller förebygga infektionen.

Det är således en instruktion som placeras i cellen som i sin tur ska få cellen att producera det protein som gör att immunförsvaret går igång. Tanken är att DNA-vaccinet ska göra att våra celler temporärt blir fabriker som framställer proteinet, men kommer vaccinet manipulera våra geners uttryck och kan de sedan återställas?

Enligt Matti Sällberg, professor i biomedicinsk vid Karolinska är en av fördelarna med DNA-tekniken att vaccinet kan produceras i stor skala och att det är väldigt stabilt, vilket är en fördel vid massvaccinering. Nackdelen är att det inte räcker att injicera DNA-vaccinet. Det krävs ytterligare ett steg för att vaccinet ska tas upp av cellerna, en så kallad adjuvant.

Än så länge finns inga korta eller långtidsstudier som undersöker eventuella skadeverkningar från denna teknik, till exempel cancer eller immunsystemet. Världshälsoorganisationen, WHO, ställer sig i allmänhet positiv till denna teknik trots att, som de själva säger:

”Många aspekter av den immunrespons som genereras av DNA-vacciner är ännu inte helt förstådda. Trots detta har det inte hindrat signifikanta framsteg för användning av denna typ av vaccin på människor och kliniska försök har påbörjats.

Med andra ord, trots att man inte riktigt vet hur immunförsvaret kommer att reagera, har WHO inga problem med att dessa vacciner testas på människor.

Idén med mRNA-tekniken är något annorlunda. Där handlar det om att få ett segment av mRNA, som är en kod för ett specifikt viralt protein, in i cellen, varpå den reagerar. En av utmaningarna med mRNA-tekniken är att kroppen kan uppfatta den som ett hot. Normalt sett, triggar det en inflammation. Av den anledningen, för att skydda mRNA tills den kommer in i cellen, har man kapslat in mRNA strängen i en nano-partikel. RNA-strängen har också modifierats för att vara mindre inflammatorisk. Problemet med nanopartiklar rent generellt, är att de kan komma in i blodströmmen och passera hjärnbarriären, vilket kanske inte är så lämpligt. Kommer den modifierade mRNA-segmentet att stanna i cellerna?

Vaccin med dessa nya tekniker förväntas komma i bruk för covidvaccinering inom kort. Alla tre läkemedelsföretag rapporterar hög påstådd effektivitet i tredje fasen, men effektivitet betyder inte säkerhet. Hittills känner man inte till eventuella skadeverkningar på längre sikt.

Etiska frågor har uppstått kring en teknik som förändrar geners uttryck. Kommer det förändrade genuttrycket ärvas av nästkommande generationer?

Dr Michael Yeadon säger:

”Ingen vet än så länge vad som kommer att hända som konsekvens av dessa ny vaccin.

Yeadon poängterar att han är för vacciner, men han betraktar inte dessa nya vaccin som säkra ännu.  Han uppmanar Storbritanniens hälsominister:

”Utveckla inte vaccin utan säkerhetsdata.

Som framgår finns det fortfarande många frågorl kring de nya vaccinernas säkerhet. Kanske bör man kräva att Lena HallengrenRickard Bergström och andra beslutsfattare bakom massvaccinering, att de först låter sig vaccineras? Därefter kan läkare och de som arbetar inom sjukvården vaccineras, innan den svenska befolkningen massvaccineras.


Om läkare och vårdpersonal har tveksamheter inför vaccinering och beslutsfattarna inom regering och myndigheter inte heller vill gå i bräschen och låta sig vaccineras först, finns det ingen anledning att Sveriges befolkning ska bli försökskaniner i en massvaccinering.


Frågorna som måste besvaras

Ett vaccin som är effektivt är inte samma sak som att det är säkert för mänskligt bruk.

Svininfluensan är ett bra exempel på hur allmänheten mer eller mindre tvingades till massvaccinering. Många fick men för livet. Det får aldrig upprepas igen. Allmänheten måste avkräva myndigheter och regering totalt ansvar för säkerheten av de vaccin som man vill använda mot Covid-19.

Jag uppmanar alla att informera sig noggrant inför förestående COVID vaccinering. Var och en har ansvar för sin egen kropp, inte staten. Skicka gärna nedanstående frågor till din närmaste riksdagsman/kvinna, och be dem ta upp frågorna vid närmaste riksdagsmöte samt besvara dem. Fråga gärna din läkare innan du vaccineras;

1) Har Läkemedelsföreningen beslutat att låta Astra Zeneca och Pfizers COVID-19 vaccin omfattas av försäkringen? Finns det ett ekonomiskt skydd för de vaccinerade vid eventuella skadeverkningar från de nya COVID vaccinerna?

2)Har Astra Zeneca/Moderna samt Pfizer/BioNTech fått tillstånd till snabbspårning av deras covidvaccin? Hur påverkar/ökar det risken för skadeverkningar? Är vaccinerna säkra?

3) Finns  tillräcklig med erfarenhet om den nya DNA- och mRNA-tekniken i Covid-19-vacciner för att Regeringen ska kunna rekommendera dem till svenska befolkningen? Kan regeringen garantera vaccinets säkerhet mot eventuella skadeverkningar?

Text: Kerstin Unger-Salén

Referenser

 • Pasteur.fr: Covid-19: a DNA vaccine – ”Of all the vaccines developed at the Institut Pasteur for SARS-CoV-2 (the virus that causes COVID-19), the DNA vaccine undoubtedly involves the most novel approach, since no vaccine using this technology has yet been commercialized* (for humans).
 • WHO
 • Dr Michael Yeadon

Cancerceller är extra sockerberoende

Cancerceller är extra sockerberoende vilket man bör varna för både som prevention och att undvika sockerskapande mat under pågående behandlingar samt efteråt.Varför?


Forskning under de senaste åren visar att höga insulinnivåer troligtvis är en viktig medverkare till utvecklingen av en cancer.


Genom att undersöka ett brett spektrum av olika maligna tumörer har man funnit att höga insulinnivåer relateras till en ökad risk för cancer.Kolhydratrik (sockerskapande) mat bryts normalt sett ner till socker som tar sig in i blodet. När blodsockernivån ökar skapar bukspottskörteln insulin. Ett hormon som hjälper att föra bort socker/glukos från blodet och in i cellerna där det ger bränsle för att skapa energi eller förvaras som fett. Överflödigt socker blir nämligen fett.Studier visar att de som har diabetes typ 2 och är överviktiga löper större risk för exempelvis bröstcancer med 36 till 41 %.Efter att ha lusläst Cancerfondens artiklar på webbsidan kan jag inte hitta att ni gör en sammankoppling mellan socker, diabetes, höga insulinnivåer och cancer. Varför?Socker och vita spannmålsprodukter ökar dessutom försurning i kroppen.


En försurad kropp innehåller mindre syre och skapar en miljö där mikrober (bakterier, mögel- och jästsvampar samt virus) och cancerceller frodas.


Det är också ett välkänt fenomen att cancerceller i högre grad använder mer socker/glukos än normala hälsosamma celler gör.Cancerceller är normalt sett beroende av mer socker p.g.a. deras annorlunda metabolism. De kan inte heller använda annat bränsle såsom fett (ketoner) för att få energi vilket vanliga celler kan. Detta är en viktig punkt.Socker medverkar också till sänkt immunförsvar och är onkogenetiskt, d v s aktiverar gener som medverkar till cancer.Enligt en publicerad artikel i the Journal of Clinical Investigation som heter, “Increased sugar uptake promotes oncogenesis via EPAC/RAP1 and O-GlcNAc pathways” göder socker inte bara befintliga cancerceller, men bidrar aktivt till initiera en cancer. Hoppas att detta klargjort relationen mellan socker och cancerväxt och att Cancerfonden tar till sig denna information och vägleder allmänheten på ett korrekt sätt.

Om strålningsrisker

Till sist ang. lågfrekvent strålning från mobiler, datorer, och högspänningstorn.Stora ekonomiska intressen förhindrar att man öppet talar om alla de varningsrop som framförts och forskningsstudier som visar hur pass allvarliga dessa risker är, framför allt för barn.IARC har redan klassat lågfrekventa elektromagnetiska fält som ”möjligen cancerframkallande”. Kanske borde ni tala om det? Eller rapportera om Freiburgapellen.En protest från en läkarkår som sade följande:”Vi ser allt oftare ett tydligt samband mellan insjuknade och nytillkommen exponering för pulsad mikrovågsstrålning”.Redan 1999 klassade NIEHS i en utredning dessa fält som en riskfaktor för både barnleukemi. Barnleukemi och hjärncancer är de vanligaste cancerformerna hos barn. Svenske cancerläkaren Lennart Hardell med hjärnkirurgen Khurana och Charlie Teo publicerade en vetenskaplig artikel som gick igenom den samlade forskningen på hjärntumörer och mobiltelefoner. Analysen visade att mobilen (som numera de flesta skolbarn har) fördubblar risken att utveckla den svåra, ofta dödliga sjukdomen.Jag hänvisar också till Bioinitiativrapporten 2007 och EU-parlamentets resolution och så många andra rapporter. Eller vad International EMF med forskare från 39 olika länder skrev på en appell i maj förra året, ”the International EMF Scientist Appeal” till FN där dr Martin Blank bad om mer aktsamhet beträffande användning av mobiler och annat som ger lågfrekvent strålning. Han påpekade hur viktigt det är att föräldrar och skolor skyddar barnen från strålningsrisker.Barn- och Cancerfonden säger inte ett ord om frekvensstrålning från mobilmaster, mobiler och datorer. Har man verkligen inget att säga? Vad väntar man på?Nu finns ett gyllne ögonblick att reflektera över hur man ska gå vidare. Ta fram nytänkande och se sanningen i vitögat. Cancer ökar ständigt och situationen är ohållbar.Börja informera om den forskning som sedan länge visat var problemen verkligen ligger. Människor vet mer än vad ni tror och vill själva ta större ansvar men behöver stöd från myndigeter och cancerorganisationer.Text: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com

Ketogen kost – vad leder det till?

Ketogen kost är lik den strikta LCHF-kosten, men med ett tydligare fokus på att uppnå ketos. Ketos är det tillstånd som uppstår när kroppen övergår till att använda fett som huvudbränsle. Keton kroppar framställts i levern av fettsyror från kosten eller från kroppens fettlager. De släpps sedan ut i blodströmmen, tas upp i hjärnan och andra organ, skjutsas in i cellernas energikraftverk, mitokondrierna, där de används som bränsle för att skapa energi.

Blodsockret påverkas inte på samma sätt som vid glukos intag och håller sig på normala nivåer, inte för högt och inte för lågt. Andra fördelar med ketoner som bränsle är att förbränningen är renare och skapar mindre fria radikaler. Nog så viktigt för att förhindra för tidigt åldrande och cancer.

Det effektivaste sättet att uppnå snabb keton förbränning är en kortare fasta varje dag. Det betyder att man småfastar 15 till 18 timmar under dygnets lopp.

Man äter tidigt och en lätt middag och väntar 15 till 18 timmar med att äta till nästkommande dag. Den andra varianten är att fasta några dagar varje månad. Det blir som en kickstart för att få igång förbränning av extra lager fett i kroppen. Om man sedan är försiktig och inte äter för mycket söta frukter eller raffinerade vita mjöl rätter eller potatis och vitt ris, undviker dessert, vitt bröd och godis, har man gett sina celler en chans att föryngra sig.

En strikt ketodiet kan ha fördelar om den används i terapeutiskt syfte, på rätt sätt och inte hela tiden.

Vad som chockerade mig under den konferens som jag nyligen deltog i, var hur många föredragshållare ansåg att kolhydrater borde ersättas med animaliskt protein. De föreslog tom att avstå från komplexa kolhydrater, som finns i nyttiga grönsaker, fullkorn och bönor och frukt, och istället äta kött, oavsett vilket slags kött (processat, eller industriframställt kött från djur uppfödda på GMO soja och majs och som inte kommer från gräsbetande djur), tycktes inte heller spela någon roll.


Jag frågade flera av dessa köttätande, karnivora experter om det verkligen menade att en vanlig hamburgare var bättre än en broccolisoppa.
Utan att blinka svarade de: ja!


Många talare som förespråkade den köttfokuserade ketogena dieten, gjorde således ingen urskiljning mellan vita, raffinerade kolhydrater och komplexa kolhydrater från grönsaker och bönor (skillnaden mellan enkla och komplexa kolhydrater är att de sistnämnda inte höjer blodsockret lika snabbt).

De köttälskande fanatikerna som visar sig väl presenterade inom den ketogena rörelsen och den konferens jag deltog i, tycks förblindade av de kortsiktiga positiva resultaten för viktminskning genom lägre blodsocker. Ett exempel är författarna till boken “The Carnivore Cookbook”, Craig och Maria Emmerson som höll föredrag om hur vi alla borde bli karnivorer för vår hälsas skull. Onekligen en synnerligen farlig väg att gå som jag verkligen vill varna för. Vilken typ av kött man äter spelar stor roll.

Industriframställt processat, hårdstekt, grillat eller rökt kött samt skinka, charkvaror är inte nyttigt kött och höjer risken för inflammation. Helst bör konsumtion av kött komma från gräsbetande djur och från svenska bönder jordbruk och som inte tvingat djuren äta genetiskt modifierat foder såsom soja, majs och andra spannmål.

GMO-produkter är extra hårt besprutade och är en anledning varför man vill äta ekologiskt kött om möjligt. Vad många inte känner till är att de flesta köttproducerande djur vi äter föds upp på dessa GMO produkter. Sverige och Norge är mig veterligen undantaget. Se upp för sydamerikanskt kött!

En strikt ketodiet bör endast användas terapeutiskt

För att förebygga cancer bör man vara noggrann med vad man äter för sorts kött och se till att reducera intaget snarare än öka det, eftersom mycket rött kött och charkprodukter är inflammationsframkallande och kött innehåller en tillväxtfaktor som man vill undvika. Processat kött såsom bacon, rökta köttprodukter och skinka innehåller nitrater som får levern att producera farliga fetter för hjärnan.

Liksom många andra extrema dieter bör en strikt ketodiet användas vid terapeutiska tillfällen. Att mindre kolhydratintag är ett hälsosamt val tvekar knappast någon expert om idag, men om vi ersätter i stort sett alla kolhydrater (man rekommenderar ibland så lågt som 15 till 20 gram om dagen) med animaliskt protein är vi definitivt inne på fel väg, vilket understöds av en stor vetenskaplig studie publicerad i The Lancet som undersökte matvanor hos en global befolkning (450,000 personer) under en längre tid.

Resultaten visade på ökad risk för tidig död för de som ersatt kolhydrater med huvudsakligen animaliskt protein. Däremot, de som höll sig till en mer plantbaserad kost hade inte samma problem. Man kan vara vegetarian, äta en ketogen kost och samtidigt undvika kost som har högt glykemiskt index.

Dieten i de blå zonerna är till 90% plantbaserad

Vad är logiskt och rimligt? Vi vet att de som lever längst i världen (i de så kallade blå zonerna) sällan går till extremer utan lever på en övervägande (90 till 95% plantbaserad och varierad kost, fullkorn, bönor, nötter och mycket bladgrönsaker, med bra fetter (olivolja och ekologiskt kokosfett) och inte för mycket kött eller fisk. 50 till 65 % av deras kaloriintag kommer från hälsosamma kolhydrater.

De äter inte heller färdiglagad och processad mat, och har en livsstil som främjar hälsan. De har starka sociala band med sin omgivning och rör på sig fram till mycket hög ålder.

Deras kost liknar egentligen mycket den ursprungliga medelhavskosten som anses vara en av den mest hälsosamma hushållsmaten i världen. Massiva globala studier påminner oss att fokusera på en hälsosam och plantbaserad, färsk, icke processad mat som är en bättre långtidsplan för hälsa än mer eller mindre extrema dieter.

Läs mer av författaren David L. Katz till boken “Truth About Food” är medgrundare till Yale University’s Yale-Griffin Prevention Research Center, tidigare chef på American College of Lifestyle Medicine, grundare av True Health Initiative och författare till 15 böcker. Han är ett tungt namn med akademisk erfarenhet på högsta nivå vad gäller kost och hälsa. Katz stöder tesen att vi ska äta mestadels plantbaserat.

Arnold Schwarzenegger. Foto: MensHealth.com

Gymkillen Arnold Schwarzenegger bör äta mer än 35 gram protein per dag. Foto: MensHealth.com

Endast 35 gram protein per dag kan räcka

På föredragshållarnas lunchtallrikar låt det mest kött i alla former, stekta ägg, bacon, feta såser och inget grönt. Detta är ett allvarligt misstag som kan leda till sjukdom. Vad de kanske inte vet är att överskott av köttproteiner också förvandlas till glukos.

Vi behöver i stort sett 0,5 gram protein per kilo kroppsvikt och dag. Det vill säga om jag väger 70 kilo behöver jag inte mer än 35 gram protein om dagen såvida man inte är atlet eller bodybuilder.

Dessutom, även om högt protein och knappt några kolhydrater leder till minskat blodsocker med mindre pikar, men det leder dock inte till minskat insulin. Vi ska heller inte glömma att det går alldeles utmärkt att få i sig proteiner från plantbaserad föda även för atleter och andra professionella inom olika sporter.

Läs gärna den boken Plant-based diets for cardiovascular safety and performance in endurance sports av Barnard ND, Goldman DM och Loomis JF publicerad i januari, 2019.

Alzheimers kan förbättras med en lätt, flexibel ketodiet

Dale E. Bredesen, MD, är en internationellt erkänd expert på vilka mekanismer som leder till neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimers. Han är författare till åtskilliga böcker i ämnet och har tagit fram ett protokoll för att hjälpa människor att bli återställda från Alzheimers, en sjukdom som skolmedicinen anser är obotlig.

Inom den funktionella medicinen har man börjat använda sig av dessa protokoll och de visar sig fungera väl för många patienter. Jag kan inte nog poängtera att Alzheimers är en synnerligen svår sjukdom och som drabbar patienten och den närmsta omgivningen hårt.

Vad innebär hans diet och hur skiljer den sig från den normala  protein och köttinriktade keto dieten?

Protokollet inkluderar komplexa kolhydrater, frukt och undviker mat som vanligen rekommenderas i en standard ketogen kost, såsom kött och mättade fetter från köttprodukter. Han menar att kognitiv försämring huvudsakligen beror på tre hot mot vår hjärna: inflammation, brist på näringsämnen som är extra bra för hjärnan, hormoner och giftiga ämnen

Läs mer: ”Hotet mot din hjärna – den överraskande och skrämmande sanningen om hur vete, kolhydrater och socker långsamt dödar ditt mest känsliga organ” av David Perlmutter, en annan ledande figur när det gäller hjärnhälsa.

Dale Bredesens protokoll innehåller följande:

1. Färsk oförstörd, icke processad, plantbaserad kost

2. Mild ketosis

3. Komplexa kolhydrater

4. 10 till 15 portioner av icke stärkelserika grönsaker/dag.

Stärkelserika grönsaker:

 • Bönor (njure, marin, pinto, svart, cannellini)
 • Butternut squash
 • Kikärtor
 • Majs
 • linser
 • palsternacka
 • ärtor
 • Potatisar
 • Sötpotatis
 • Taro
 • Jams

Icke-stärkelserika grönsaker:

 • kronärtskocka
 • Sparris
 • Böngroddar
 • Broccoli
 • Kål
 • Blomkål
 • Selleri
 • Gurka
 • Äggplanta (även känd som aubergine)
 • svamp
 • lök
 • Paprikor (även kända som capsicum)
 • Sallad
 • Brysselkål
 • Spenat
 • Tomat
 • rovor
 • Zucchini (även känd som zucchini)

5. Hälsosamma fetter. Mestadels enkelomättade fetter kost från nötter, frön och olivolja

6. Protein från baljväxter och ännu bättre från quinoa, chia, mungbönor, tofu, nötter och kallvattens fisk som inte har mycket kvicksilver såsom torsk, hälleflundra, lax (bör vara vild) tilapia (St Petersfisken), som tyvärr nästan alltid är odlad fisk.

7. Frukter med lågt glykemiskt index såsom bär av olika slag

8. 12 timmars nattfasta samt 3 timmars fasta innan du går och lägger dig, sammanlagt 15 timmar mellan sista och första måltiden är idealisk.

Hjärnan är vår största energikonsument. Många neurologiska sjukdomar delar ett och samma problem, nämligen otillräcklig tillgång till energi. Många tror att hjärnan behöver mycket glukos, men den kan mycket väl tillgodogöra sitt behov av energi från ketonkroppar.

Fördelen med ketoner som bränsle i hjärnan kan vara åtskilliga. En del forskare menar att ketoner kan skydda oss mot en mängd hjärnsjukdomar. Anledningen är att BHB, en större ketonkropp, skulle vara ett mera effektivt bränsle än glukos. Det visar sig också att en keton diet ökar antalet mitokondrier i hjärncellerna. Det är synnerligen positivt för ju mer energi som skapas desto mer vitala blir vi.

Text: Kerstin Unger-Salén

Varning för mammografi – Kan skada mer än göra nytta – Del 1

Undanhåller läkare svenska kvinnor från objektiv information?

Av
TV Hälsa-26 april, 2018

Det har länge debatterats om mammografi (bröstcancer-screening) gör mer skada än nytta. Hälsoprofilen Kerstin Unger-Salén har tidigare skrivit om riskerna med mammografi. “Det är viktigt att kvinnor får allsidig information innan de fattar beslut att stråla sina bröst”, skriver Unger-Salén som driver ett hälsocenter på Mallorca.

Schweiz rekommenderar inte längre kvinnor att göra regelbunden mammografi. Läkarsällskapet i Schweiz har publicerat en rapport som är banbrytande. År 2013 erbjöd man fortsatt mammografi program för kvinnor från åldersgruppen 50-69 år. I Sverige rekommenderar Socialstyrelsen väsentligen längre tid av bröstcancer-screening, från åldrarna 40-74 år, men numera finns inte dessa rekommendationer kvar i Schweiz.

Expertgruppens konklusioner som ledde till denna radikala omställning är följande:

 • År 2013 blev de ombedda att göra en översyn av landets mammografi program. Under 12 månader gick de igenom med tillgänglig expertis den evidensbelagda forskning som fanns om negativa och positiva effekter av bröstscreening. Allteftersom arbetet fortsatte blev expertgruppen mer och mer oroade för det visade sig att både läkare och allmänheten tycktes ha en övertro att mammografi skulle vara en säker undersökning och att den kunde rädda liv.
 • Sedan minst 15 år tillbaka har det funnits många kontroversiella uttalanden kring mammografi.

Vårdguiden, Cancerfonden och Socialstyrelsen ger generellt en för positiv bild av mammografi

Exempelvis, i en studie publicerad 2004 (nedan) säger man att den information som ges från regeringsorganisationer, som exempelvis Vårdguiden eller Socialstyrelsen i Sverige, är synnerligen ensidiga i sina positiva uttalanden och berättar inte objektivt om riskerna med mammografi.

Få webbsidor lever upp till en acceptabel standard om hur en generell medicinsk information till allmänheten bör presenteras enligt denna utredning: “Presentation on websites of possible benefits and harms from screening for breast cancer: cross sectional study” .

Cancerfonden tillhör dem som inte är objektiva. De har följande att säga om mammografi:

“Den lilla mängd strålning bröstet utsätts för anses inte innebära några risker. Tekniken utvecklas hela tiden och stråldoserna är på väg att bli ännu mindre. Strålsäkerhetsmyndigheten övervakar kontinuerligt verksamheten.”

Kvinnors uppfattning av hälsofördelar med mammografi reflekteras inte av verkligheten

Den schweiziska expertpanelen säger:

”Vi är oroade av den uttalade skillnaden mellan kvinnors uppfattning av mammografins fördelar och de fördelar som de kan förvänta i verkligheten.”

Majoriteten trodde att mammografi minskar risken för bröstcancer med 68%, att det minskar bröstcancerdödsfall med 62% och att 10 år av regelbunden mammografi-screening kan förhindra minst 75% av kvinnors dödsfall.

Med andra ord insåg de att kvinnor har orealistiska förväntningar pga missvisande information som ges i syfte att övertyga dem att göra regelbundna mammografiundersökningar. Härvidlag är Sverige inget undantag.

Läs mer om att Vårdguiden erkänner att mammografi inte är helt säkert: Vårdguiden: Mammografi inte helt pålitlig metod

Mammografi gör mer skada än nytta

I de konklusioner som gjordes av den schweiziska expertgruppen var man chockerade över att det fanns minimal evidens för att mammografi överväger de skador som bröstscreening kan åstadkomma.

I en av de studier som experterna gick igenom, nämligen ”The Canadian National Breast Screening Study”, som pågått under hela 25 år, fann man att 106 av 484 kvinnor som diagnosticerats med bröstcancer genom mammografi, var överdiagnosticerade.

Den relativa riskminskning man talar om, nämligen att mammografi minskar risken av dödsfall med 16 till 25%, är enligt experterna ett högt pris att betala med tanke på den mängd överdiagnosticering som undersökningarna har medfört.

Sayer Ji, är grundare av Greenmedinfo.com och ingår i en expertpanel för National Cancer Institute. Han påpekar att “tidig stadie cancer”, Stadie 0, av exempelvis bröstcancer, inte är cancer. De är godartade växter och inget annat.

Cellförändringar är när många celler i ett område i kroppen fungerar annorlunda. Metabolism i cellerna kan ha förändrats vilket tvingar vissa celler att bli anaerobiska. Läs gärna en forskning som som publicerats i NCBI: ”How does the metabolism of tumour cells differ from that of normal cells?”


Många cellförändringar stannar av innan de leder till cancer. Det är normalt att vi av och till har cellförändringar och cancerceller som ambulerar runt i kroppen och att de förs bort på ett naturligt sätt med hjälp av immunförsvaret (såvida det inte är undertryckt förstås).


Onormala celler kan bli en malign tumör eller också är de godartade och kan till och med försvinna av sig själva. Ingen vet och ännu vet man inte hur man kunna förutspå vad som kommer att hända med onormala celler.

Behandlingar bör utgå menar många läkare från att antingen har man cancer eller också har man det inte. Att tro att det kan blir cancer låter ovederhäftigt och lämnar patienten i en slags gråzon.

Cellförändringar bör övervakas, men i skolmedicinen behandlar man sådana cellförändringar i bröstet på ett aggressivt och invasivt sätt. Man utgår från en felaktig premiss, att det kan bli cancer.

”Bättre att vara på den säkra sidan” resonerar man, men en hel del experter ifrågasätter om dessa aggressiva behandlingar verkligen är så säkra.

Biopsier kan sprida cancer  och onödiga ingrepp samt skapad oro kan sänka patienten

Biopsi – Källa: Mastopatiya.su

För att läsaren ska förstå vill jag beskriva den normala gången för hur man behandlar så kallade förstadie av cancer i bröstet och det här gäller faktiskt inte bara bröstcancer:

Först gör man en eller flera diagnostiska mammografier och ultraljud och även fin nålspunktion (en eller flera biopsier).

De diagnostiska mammografierna utsätter bröstet för mer strålning på kort tid. Fin nålspunktion kan diskuteras och så även kirurgiska ingrepp, eftersom man inte kan vara säker på att de inte åstadkommer en spridning av cancercellerna. De naturliga avgränsningar som en tumör har i ett tidigt stadium kan punkteras av en nål eller en kirurgisk kniv. Det bekräftas av en studie som gjordes redan 2004 på the John Wayne Cancer Institute, Saint John’s Health Center in Santa Monica, California. De fann att:

”en manipulering av en intakt tumör genom fin nålspunktion eller stor nål för biopsi, associeras med en ökning av incidens av SN-metastaser, möjligen pga den mekaniska punkteringen av tumören.”

Detta är den ordagranna återgivningen:

“manipulation of an intact tumor by FNA (Fine Needle Aspiration) or large-gauge needle core biopsy is associated with an increase in the incidence of SN metastases, perhaps due in part to the mechanical disruption of the tumor by the needle.”


Varje operation innebär dessutom att immunförsvaret försvagas av antibiotika och eventuell infektion, att kroppen sätter igång en process av tillväxtfaktorer för att läka såret, vilket även kan påskynda tillväxt av cancerceller och att kroppen blir inflammerad.


Efter biopsi och mer röntgen föreslår man sedan olika behandlingsvägar:

 • Lumpektomi, en operation som lokalt tar bort de celler som förändrats och lite mer frisk vävnad runt omkring
 • Lumpektomi och strålning
 • Mastektomi, avlägsnandet av hela bröstet

Hur många opereras inte i onödan i jakt efter en cancer som inte finns? Jag personligen känner till sådana fall och det är just därför man kritiserar mammografi och överdiagnostik.

Kvinnor utsätts för stor oro och behandlingar som inte är riskfria. Detta trots att det förmodligen aldrig skulle bli kliniskt uppenbart att de haft cancer.

Kvinna blev “överopererad” och “överbehandlad” i onödan

Ett exempel är en kvinna som hade cellförändringar i lungan och en liten tumör som växte på baksidan av livmodern. Man hittade också något vitt och misstänkt på levern enligt röntgen. Det ledde till att man opererade bort livmoder och äggstockar och tog en del av levern i två olika operationer under mycket kort tid. Lever ”tumören” var ingen tumör utan fett. Således en operation helt i onödan. Växten utanpå livmodern var en cysta som innehöll två små benigna (ofarliga tumörer).

Kvinnan fick ett enormt ärr och dessutom blev ärret infekterat. Antibiotika delades ut för att behandla kvinnan och vi kan anta att hennes immunförsvar gick i botten. Kvinnan kom i klimakteriet i förtid, blev traumatiserad av alla operationer och den oro hon upplevde av att tro att hon hade cancer som inte fanns eftersom tumörerna var benigna.

Text: Kerstin Unger-Salén | Läs del 2 och del 3 här på TV Helse | Kerstins Preventiva Cancerblog och hon finns även på Casbernats.com

Referenser

The New England Journal of Medicine“Breast-Cancer Tumor Size, Overdiagnosis, and Mammography Screening Effectiveness”. Gilbert Welch, M.D., M.P.H. Philip C. Prorok, Ph.D., A. James O’Malley, Ph.D., and Barnett S. Kramer, M.D., M.P.H.

“Enhanced biological effectiveness of low energy X-rays and implications for the UK breast screening programme”, publicerad I the British, International Journal of Radiolology. G J Heyes, PhD, A J Mill , PhD, and M W Charles, PhD, DSc

Department of Medical Physics, University Hospital Birmingham NHS Foundation Trust, Birmingham B15 2TH, 2Radiation Biophysics Group, School of Physics and Astronomy, The University of Birmingham, Birmingham B15 2TT, UK

The Cochrane Database of Systematic Reviews, looked at data from over 600,000 women between the ages of 29 and 74 who had undergone the mammogram, the results showed that often the mammogram did more harm than good.

Formby, B., Wiley, T.S., “Progesterone inhibits growth and induces apoptosis in breast cancer cells: inverse effects on Bcl-2 and p53,” Annals of Clinical & Laboratory Science. Nov-Dec;28(6):360-9 (1998). ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9846203

Horita K1, Inase N, Miyake S, Formby B, Toyoda H, Yoshizawa Y. “Progesterone induces apoptosis in malignant mesothelioma cells,” Anticancer Research, Nov-Dec;21(6A):3871-4 (2001). ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11911261

Roni T. Falk, Louise A. Brinton, Joanne F. Dorgan, et al., “Relationship of serum estrogens and estrogen metabolites to postmenopausal breast cancer risk: a nested case-control Study,” Breast Cancer Research 15 (2013): online 2013 Apr 22.  ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23607871
Relationship of serum estrogens and estrogen metabolites to postmenopaus…pubmeddevPubMed comprises more than 30 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, a…

Replik till Bergö: Antioxidantrik, näringstät och syreberikande kost botade min cancer på några månader

Kerstin Unger-Salén gick i sin debattartikel detaljerat igenom professor Martin Bergös forskningsresultat om antixodanters hälsoeffekter vid cancerbehandling och vad hans team på Sahlgrenska dragit för slutsatser, men blev sedan inte nöjd med Bergös replik rubricerad: ”Huvuddelen av all cancerforskning har inget med industrin att göra”. Därför återkommer Salén med en replik. 

Jag trodde vi skulle ha ett seriöst utbyte, men sen jag läst hans svar inser jag att Bergö egentligen inte vill bemöta de forskningsfakta jag tagit upp och som i vissa fall gick rakt emot vad han kommit fram till angående antioxidanter och cancer. Han bara upprepar det han påstått tidigare.

Bergö säger att jag talat om hans drömvärld, men han har missuppfattat vad jag sade. Jag talade nämligen om min drömvärld och hur den skulle kunna se ut. En värld där man kan mötas från olika ”läger” och intressera sig för varandras kunskap och funderingar. En dialog med genuint intresse att lära sig av varandra.

Hela debatten om antioxidanter och cancer
25 nov (Salén): Antioxidantrik, näringstät och … botade min cancer på några månader
22 nov, 2015 (Bergö): ”Huvuddelen av all cancerforskning har inget med industrin att göra”
12 nov, 2015 (Salén): Naturlig diet… botar cancer … Svensk cancervård … efterbliven
4 nov, 2015 (Wosk): Bör man undvika antioxidanter?
19 okt, 2015 (Bergö): Oansvarigt att uppmuntra till antioxidant-intag för cancerpatienter
15 okt, 2015 (Wosk): ”Bergö-studien” … inte verklighetsanknuten
13 okt, 2015 (Bergö): ”Vårt resonemang är vare sig kontroversiellt eller svårt att förstå”13 okt, 2015 (NewsVoice): Bergö kritiseras av hälsoexperter för studie på antioxidanter

Fakta biter inte på Bergö såvida de inte understödjer hans teorier och forskning. Vet inte om jag tycker det är seriöst rent vetenskapligt, men det får stå för dig Martin Bergö.

Åtgärder för att minska risken för återfall eller hur man ska förebygga cancer är ett viktiga områden som skolmedicinens forskare hittills inte visar större intresse för. Varför? Kanske saknas ekonomiskt intresse inom läkemedelsvärlden att forska på mat och livsstil. Eller hur kosttillägg kan hjälpa oss att förbli friska. Jämfört med läkemedel finns inga stora pengar att tjäna.

Tre olika områden är intressant att studera vad gäller antioxidanter och cancer:

 1. Hur kan de användas i förebyggande syfte för att minska risken för att få cancer eller efter avslutade behandlingar för att bygga upp kroppens förmåga att själv bekämpa återfall
 2. Hur kan de hjälpa kroppen att läka från cancer
 3. Vilken effekt och hur kan de hjälpa under pågående cellgiftsbehandling och strålningsterapi.

Det var så jag bemötte Bergös forskningsstudie, nämligen genom att titta på de tre frågeställningarna.
Bergö säger att ”många högrankade vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskrifter och forum börjar man nu bli överens om hypotesen att antioxidanter, genom sin antioxiderande förmåga, skyddar friska celler från fria radikaler som kan leda till cancer; men när man redan har cancer så skyddar antioxidanter tumörcellerna från de skadliga radikalerna.”

Det finns inte alls en enighet på den här fronten, vilket jag la fram redan i min förra replik.Vare sig bland forskare eller hos motsvarande Cancerfonden i USA.

Enligt The American Cancer Society säger man följande:

”At this time, many cancer doctors advise against taking high doses of antioxidant supplements during chemotherapy or radiation. There is a concern that the antioxidants might repair the damage to cancer cells that these cancer treatments cause, making the treatments less effective. But others have noted that the possible harm from antioxidants is only in theory. They believe that there may be a net benefit in helping to protect normal cells from damage caused by these cancer treatments.

Whether antioxidants or other supplements are helpful or harmful during chemotherapy or radiation treatment is a major question without a clear science-based answer right now. Until more evidence is available, it’s best for cancer survivors getting these treatments to avoid dietary supplements except to treat a known deficiency of a certain nutrient, and to avoid supplements that give more than 100% of the Daily Value for antioxidants.”

De uttalar sig betydligt mera nyanserat än Bergö. Man konstaterar att en del forskare anser att den övergripande fördelen med antioxidanter under pågående cancerbehandling är att de hjälper skydda normala hälsosamma celler från den skada som cellgifter och strålning åstadkommer.

Detta är något som även jag påpekat. Skolmedicinens cancerbehandlingar handlar ensidigt om att eliminera cancertumören. Problemet kvarstår att friska och oerhört viktiga celler och vävnader förstörs av de fria radikaler som cellgifter och strålning medför. Det kan försvåra överlevnad och direkt skada patientens immunförsvar och övriga allmäntillstånd. Hur ser Bergö på detta problem?

Det finns dessutom ett allmänt accepterat och generellt koncept att kronisk inflammation kan vara en viktig anledning till cancer och andra degenerativa sjukdomar såsom diabetes, hjärtsjukdomar eller autoimmuna sjukdomar.

Jag refererar bl.a. till en forskningsstudie publicerat av PubMed som heter ”Chronic inflammation and oxidative stress as a major cause of age-related diseases and cancer” av Khansari N1, Shakiba Y, Mahmoudi M.

Hur tror ni man motverkar kronisk inflammation? En kost som till stor del innehåller grönsaker, frukt och olivolja och är rik på antioxidanter som exempelvis polyfenoler. Omega 3 är också rekommenderat för det förstärker antioxidanternas effekt. Omega 3 är bäst att ta som en naturlig krillolja i pillerform precis som vi tog fisklevertran i gamla tider. Det är svårt att få i sig tillräcklig omega 3 genom kosten.

Antioxidanter handlar ju inte bara inte om cancerceller utan hur normala celler kan utvecklas till att bli cancerceller p.g.a. fria radikalers framfart.

Vi måste ställa frågorna:

 • Finns det inga andra möjligheter än cellgifter och strålning som förvisso kan minska tumören men vars behandlingar samtidigt riskerar skapa en ny tumör eller andra allvarliga sjukdomar? Det är precis här som dilemmat ligger.
 • Utan antioxidanter hur ska vi försvara oss mot inflammation och cellgiftenas fria radikaler? Patienter som fått en tumör består ju mer av friska celler än cancerceller.

Följer man Bergös råd ska man akta sig för antioxidanter om man misstänker eller har diagnosticerats med cancer. Eller gäller det bara kosttillägg. Varför?

Den fråga jag ställde till honom och som han valde att inte besvara var just huruvida han ser en fara i att låta fria radikaler härja fritt bland normala celler? Det har ar faktiskt en oerhört viktig frågeställning.
Dessutom, hur ska vi veta om vi bär på en tumör? Var tredje människa förväntas diagnosticeras med cancer.Ska alla dessa avstå från antioxidanter i kosttillägg?

Många människor äter inte tillräckligt med grönsaker och frukt dagligen och D vitamin kan man definitivt inte få nog av genom maten utan det måste tas som kosttillägg på vintern.

Till sist en forskningsstudie som direkt motsäger Bergös påståenden. Det är en synnerligen komplett forskning (publicerad på Pubmed), som heter: ”Antioxidants and other nutrients do not interfere with chemotherapy or radiation therapy and can increase kill and increase survival, part 1” av Simone CB 2nd1, Simone NL, Simone V, Simone CB.

Där omtalas hur det i vissa cancerbehandlingar används två läkemedelsantioxidanter som heter Ethyol och Dexrazoxane. Det är ju intressant att skolmedicinen använder sina egna antioxidanter för att minska skador som i vissa fall framkallats av bl.a. methotrexate ett synnerligen giftigt cytostatika som används för vissa cancertyper som nacke, vissa lymfomtyper och leukemi.

I vilket fall är de antioxidanter som används syntetiska och skiljer sig helt och hållet från kosttillägg som baserar sig näringsämnen från oförstörda och naturliga matprodukter.

Bergö vet att det är skillnad på naturliga kosttillskott och syntetiska. Själv skulle jag aldrig konsumera syntetiskt när det går att få tag på naturbaserade produkter.

I ovanämnda forskningsstudie utgår man från samma frågeställning som Bergö och hans team gjort i sin studie, fast de har använt ett mycket bredare underlag av olika antioxidanter såsom betakaroten; vitamin A, C, and E; selen; cystein; B vitaminer; vitamin D3; vitamin K3; and glutathione, i kombination eller enskilda.

Deras studie baserar sig på patienter till skillnad från möss som ingick i Bergös studie. Undersökningen ville ta reda på sanningshalten i påståenden liknande Bergös: Att antioxidanter minskar effektiviteten av cellgifter och strålning genom att neutralisera den fria radikal effekten.

Man gick igenom 280 (!) kollegialt granskade forskningsresultat (62 in vitro och 218 in vivo). Femtio stycken studier använde 8,521 patienter som använde olika kostillskott såsom betakaroten, B, A, C, E, D3, och K3 vitaminer samt glutathione.

Deras konklusion: Sedan 1970 talet har man gått igenom 280 forskningsstudier och utfört 50 studier där 8521 patienter ingått. Dessa tilldelades icke receptbelagda kosttillägg i form av antioxidanter och andra näringsämnen. Hos dessa patienter förbättrades effektiviteten av pågående cancerbehandlingar, minskade deras sidoeffekter och skyddade normala vävnader. Hos 15 patienter förbättrades deras överlevnad.
Så enig är man således inte som Bergö låter påskina.

Avslutningsvis kan jag bara säga att när jag fick livmodercancer för 16 år sedan började jag äta en antioxidantrik, näringstät och syreberikande kost med morötter, selleri, äpple, spenat och kål i hemmagjord koncentrerad juiceform.

Hela min kost var inställd på detox och att hindra fria radikalers skadliga inverkan på kroppens celler. Jag byggde upp immunförsvaret och rättade till obalanser. Åt antioxidanter i form av extra kosttillägg. Det gällde att minska bördan av fria radikaler och samt rätta till gykemiskt index för att reducera inflammationsrisker som ju ligger bakom uppkomsten av de flesta kroniska sjukdomar, cancer inberäknat.

Min kost var rik på polyfenoler (antioxidant diet). Det hjälpte min kropp att läkas och efter 8 veckor hade tumören upphört att växa och börjat minska i storlek. Jag behövde inte göra en operation eller cancerbehandlingar av vanligt slag utan fortsatte med min strikta anticancerdiet och blev fri från tumören och min sjukdom efter tre månader, utan gifter.

Bergö och jag kommer från två olika världar. Jag intresserar mig för en helhetssyn och vill förstå olika sammanhang och hur de påverkar varandra. Framför allt hur man ska förebygga cancer och läka kroppen sett ur ett helhetsperspektiv.

Bergö får göra sina egna bekännelser, men jag tror att även han skulle kunna ha nytta av ett vidare perspektiv och vetenskapliga nyanser.

Text: Kerstin Unger Salen

Varför är tjocktarms- och ändtarmscancer vanligare i högindustrialiserade utvecklingsländer?

Bra miljö och hälsa går hand i hand. Vad som skapar miljöproblem i naturen skapar oftast sjukdom i kroppen. Cancer i allmänhet, och speciellt tjocktarms- och ändtarmscancer, som är den tredje vanligast förekommande cancern näst efter bröst och lungcancer i utvecklingsvärlden, är ett bra exempel på hur miljö och hälsa påverkar varandra.

Vi lever i flygskammens tid och många har dåligt samvete för att de flyger. Det brådskar att minska på koldioxidutsläpp och flygtransportindustrin har kommit i skottgluggen även om den inte bidrar till mer än 2% av de totala utsläppen.

Vill man på ett aktivt sätt medverka till att minska koldioxidutsläpp, finns en annan och kanske effektivare lösning. Det bidrar dessutom till en renare miljö och medverkar till att minska risken för cancer.

Sveriges befolkning liksom andra länder i Europa konsumerar mycket kött och mjölkprodukter jämfört med exempelvis Asien eller Afrika.

Om varje svensk familj införde åtminstone en eller två kött-fria dagar i veckan, skulle man kunna slå flera flugor i en smäll.

Högindustrialiserad djuruppfödning kräver mycket betes och odlingsmarker. Stora områden i bla Amazonas regnskogar skövlas för att ge plats till djurintensiva jordbruk. Ju mer vi bryter ner skogarna ju mindre träd finns kvar för att ta hand om koldioxidutsläpp och ju mer bidrar vi till en klimatförändring.

Intensiv odling av soja och majs för djurfoder kräver hög bevattning och mycket pesticider och konstgödsel.

Djuruppfödning för kött och mjölkproduktion leder till ökade växthusgaser och dessutom till nedsmutsning i miljön. Avföring från djuren kontaminerar marker och vattendrag samt grundvatten. Höga nivåer av konstgödsel (kommer från fossila bränslen) ökar nitriter och fosfater i jord och vatten. Denna överbelastning är ett gigantiskt miljöproblem som bl.a. skapar algblomning (som minskar syre i hav och sjöar vilket till dödar livet i vattnen), men är också ett hot mot vår hälsa.

Det är ingen tillfällighet att de länder i Europa vars animaliska produktion och konsumtion är som högst, såsom Nederländerna, Norge och Danmark, Australien och Nya Zealand, kännetecknas av högre fall av kolon och ko-rektal cancer, under det att underutvecklade länder har lägre incidens (förekomst).

Nya Zealand, mera specifikt Canterbury området, är känt för sitt biffkött som exporteras till hela världen. Men, miljö- och hälsopriset är högt och just i Canterbury  har dricksvattnet gradvis blivit förgiftat och innevånarna lider av osedvanligt hög incidens av kolon och ko-rektal cancer.

För höga halter är inte bra för hälsan eller miljön. Att ha nitrat i dricksvattnet är ett relativt vanligt problem. Eftersom det lätt löses upp i vatten tar det sig ibland in i vattenledningar, även om det inte hör hemma där. Vanliga orsaker är att åkermark nära en vattentäkt har gödslats. Förhöjda halter av nitrat i dricksvatten kan vara farligt, särskilt för små barns syreupptagning. Gränsvärdet är 20 mg/l Nitrat per liter vatten. Högre halter kan leda till symptom av förgiftning. Natriumnitrit används också som konserveringsmedel i skinka, bacon, korvar och andra processade köttprodukter.

Det är väl känt att nitrit i människokroppen kan skada celler och framkalla cancer. Kroppen kan omvandla små mängder av nitrat till kväveoxid. Det här ämnet har bra egenskaper och kan sänka blodtryck, öka syreupptagningen och skydda mot magsår. Men att få i sig dricksvatten med höga halter nitrat under en längre tid kan ha farliga risker. Nitrat kan försämra blodets förmåga att ta upp syre. (Bra syreupptag är oerhört viktigt för att förebygga cancer). Risken för syrebristsymptom är framförallt stor hos små barn som dricker bröstmjölksersättning blandat med nitrathaltigt vatten.

IARC, “The International Agency for Research on Cancer” och som tillhör WHO, har utfört långtgående epidemiologiska studier för att kunna ta fram vetenskapliga bevis ang. cancerrisk som associeras med rött och processat kött såsom korv, bacon, och skinka.  Rött kött klassificerades i grupp 2A, förmodligen cancerframkallande för människor.

Industriframställda köttprodukter klassificerades i grupp 1, cancerframkallande för människor. Det här uppmärksammades mycket när det kom ut och köttindustrin gick naturligtvis i taket. Faktum kvarstår att det är väldokumenterat i vetenskapligs studier, i böcker och artiklar att det bästa sättet att läka cancer är att avstå från att äta kött under läkningstiden och minska konsumtion om man vill förebygga densamma.

World Cancer Research Fund i USA har dessutom funnit samband mellan regelbunden konsumtion av mjölkprodukter och prostata, lung-bröst och äggstockscancer. Risken ökar än mer hos dem som lider av laktosintolerans.

Bortsett från vad som redan nämnts om högt köttintag, har man också funnit att livsstilsfaktorer och så kallad “slaggfattig” kost, med lite fibrer men högt innehåll av raffinerade sockerarter (vita kolhydrater), främjar utvecklingen av cancer i tarmsystemet.

Den ”slaggfria” kosten tar längre tid på sig att passera genom tarmsystemet. Kontakten mellan eventuella cancerframkallande ämnen i kosten och slemhinnan förlängs så att sjukdomsrisken ökas. Med andra ord det är hälsosamt att tömma tarmen minst en eller två ggr. om dagen. Allt som ligger kvar i tarmarna (kött är svårsmält och tenderar ligga kvar längre) börjar förmultna och långsamt förgifta i sin omgivning.

Det finns klara forskningsbevis att:

 • Fullkorn minskar risken för ko-rektal cancer
 • Fiberrika matprodukter minskar risken för ko-rektal cancer
 • Höga temperaturer vid stekning genererar substanser som bidrar till cancer.
 • De som slutar äta processat kött (skinka, bacon, leverpastej etc.) och inte grillar eller hård steker kött, samt minskar köttkonsumtionen rent generellt, kan minska risken för cancer.

Dessutom minskar vi koldioxidutsläpp i atmosfären och bidrar till en bättre miljö. Det är den obekväma sanningen.

Oberoende cancerstrategier behövs för framtiden

Regeringen ska ha ett rådslag om cancerstrategier 2017. Slutsatserna ska mynna ut i en långsiktig regeringspolitik för att minska riskerna för att få cancer. Uppdraget kommer inte ett ögonblick för tidigt för cancer har blivit en av våra största folksjukdomar.

Många tror att cancer alltid funnits, men även om det fanns enstaka fall förr i tiden, är detta en modern folksjukdom. Det finns överväldigande statistik och prognoser som visar hur cancerfallen ökat stadigt sedan den industriella revolutionen och att prognosen för framtiden ser värre ut. Risken för att få bröstcancer för kvinnor är exempelvis idag 54% större än det var för deras mamma, enligt Annual Review of Public Health i USA.


Ökningen av nya cancerfall är ur kontroll och innebär omänskligt lidande och oöverstigliga kostnader för skattebetalarna. Detta är dagens sanning.


Regeringen har insett att man måste försöka få grepp över den här situationen. I ett pressmeddelande från 30 december 2016 säger man följande:

”Trots stora insatser kommer cancer att bli en allt större utmaning för samhället och vården.”

Jag konstaterar att cancer redan är en allt större utmaning och hittills har inget kunnat minska ökningen av nya cancerfall.

Det är ett rejält misslyckande. För att vända denna trend kommer det kräva politiskt mod. Att ställa nödvändiga frågor såsom; Vad det är i vår närliggande miljö som orsakar cancer? Sedan att man vågar ta konsekvensen av det som framgår som resultat.


Hittills har nästan all uppmärksamhet ägnats åt hur man ska agera när människor redan blivit sjuka, istället för att lägga fram konkreta åtgärder hur man vill förebygga.


När en cancer väl kan upptäckas har den antagligen vuxit under 10 till 20 år. Screening och tester kan inte minska risken för en ny cancer även om tidig upptäckt är bra av många skäl. Mammografi minskar dock inte antalet nya bröstcancerfall.

Därför kan man inte hävda att mammografi förhindrar en ny cancer. Det är en röntgen och vars syfte är att upptäcka cancer i tid. En tveeggad undersökning dessutom som medför risker och fel diagnosticering vilket är allmänt känt. All röntgenstrålning ackumuleras och kan bli cancerframkallande. Även om allt fler överlever bröstcancer mer än fem år kan den återkomma därefter.

Det saknas preventiva cancerstrategier

 • Höj människors immunförsvar och minska antalet pesticider, artificiella hormoner (finns i plaster) eller växthormoner (finns i visst utländskt kött),
 • minska intag av antibiotika och
 • reducera utsläpp och gifter i miljön och
 • höj ytterligare skatt på tobak som bara några få exempel.

Förhoppningsvis inser man hur viktigt förebyggande cancervård är när man stakar ut en strategi i kommande cancerplan. De är de som drabbats av cancer som verkligen står inför sitt livs utmaning

Ofta får jag telefonsamtal och mejl från förhållandevis unga människor som redan fått cancer, som är småbarnsföräldrar och som behandlats men fått tillbaka sin cancer efter avslutad behandling. Vilket misslyckande detta är! Allt fler unga människor får cancer.

Hade det funnits ett klart detaljerat protokoll med råd hur man själv kan förebygga cancer hade många kunnat undvika cancer. Om cancerpatienter erbjudits behandling som inte enbart fokuserar på att eliminera symtom utan gick till grunden med sjukdomen samt byggt upp deras immunförsvar hade fler sluppit återfall.

Häri ligger tragiken och jag är kritisk över hur ensidig vården är och hur lite skolmedicinen och läkemedelsindustrin är öppna att pröva mer naturliga strategier som komplement eller alternativ, speciellt vid tidig upptäckt av cancer, vid långt framskriden metastascancer (där rutinbehandlingar har ytterst liten effekt och endast kan erbjudas i palliativt syfte), eller, inte minst för att förebygga återfall.

Det finns åtskilliga vittnesmål hur människor blivit friska med andra metoder eller med en mera integrativ vård även när skolmedicinen gett upp. Läs gärna boken ”The Truth about Cancer” av Ty Bollinger. Den är synnerligen informationsrik. 

Obefintlig hälsofrihet i Sverige

Vi är ett land med förbudsmentalitet. Läkemedelsindustrin har ett järngrepp över behandlingsrutiner inom cancervården. Däremot har andra länder slagit in på en annan väg. Italien har fått sitt första sjukhus där akupunktur och homeopati samverkar med skolmedicinen, i Tyskland ökar antalet alternativbehandlande sjukhus. Friskhus (sjukhus med helhetlig syn på hälsa) öppnas runt om i Europa och Indien har en särskild hälsominister för homeopatisk medicin.

Läkekonster som homeopati, osteopati och kinesisk medicin (TCM, inkluderat akupunktur) införlivas i allt fler länders försäkringssystem, nu senast i Schweiz.

Sverige ligger inte i närheten av en sådan öppenhet, och det saknas en helhetssyn på cancervården. Därför har en välbehövd organisation startats som heter NHF Sweden.  Det är den svenska falangen av NHF, National Health Federation som är världens äldsta hälsofrihetsorganisation med mandat att tala vid Codex Alimentarius. Läs även ”Hälsa före lag” av Stefan Wilde. 

Lyssna på patientens önskemål och ge dem har rätt att få medverka i sitt eget tillfrisknande

Jag föreslår att det tillsatta Rådslaget på ett förbehållslöst sätt kartlägger olika forskningsbaserade komplementärmedicinska terapier som redan visat sig fungera bra, bättre än cellgifter och strålning i vissa fall. De används utomlands och eftersom cellgifter och strålning en gång för alla är oerhört skadliga för friska celler och i vissa fall även kan påskynda en ny cancerutveckling, finns det all anledning att inte bara leta i gamla spår. Vi behöver hälsofrihet i Sverige.

Förtroendet för cancerforskning och vård är ifrågasatt

Det är förståeligt för många vet att läkemedelsindustrins starka lobby utövar stort tryck i utformningen av cancerbehandlingar och vilken typ av cancerforskning som ska få pengar. Arvoden delas ut frikostigt till professorer och andra för att påverka vilka cancerläkemedel ska prioriteras samtidigt som pengar för marknadsföring och lobbyism tycks obegränsad. Artiklar som ger sig ut för att beskriva fristående forskningsresultat om cancer är ibland skrivna på uppdrag av läkemedelsindustrin och undertecknade av en professor. Allmänheten förvillas.

Ett exempel hur läkemedelsindustrin nästlar sig in är det faktum att före detta ministern Lars Leijonborg blivit är ordförande i BMS Cancerkommission, en del av ett europeiskt projekt, kallat ”All.Can”, där Sverige är ett av nio länder. Kommissionen uppges vara fristående, men vem tror ni betalar för denna kommission? Bristol-Myers Squibb finansierar deras arbete. Precis som AstraZeneca står bakom rosa bandet kampanjen mot bröstcancer. Astra säljer också Tamoxifen, en liten inkomstbringande guldgruva i behandling mot bröstcancer.

Läs mer i SvD: ”Har tillräcklig integritet för att inte låta mig styras”

Det säger sig självt att BMS Cancerkomission och deras förslag eller pengar insamlade av rosa bandkampanjer kommer att användas för att gynna dem som betalar. Allt annat är bortförklaringar.

Toivo Heinsoo – till i våras landstingsdirektör i Stockholm – fick i uppdrag av regeringen att leda en utredning om framtidens läkemedelspolitik trots att han var jävig vilket jag antar att departementet borde ha vetat om. Han fick avgå efter avslöjanden av Inger Atterstam i SvD. I NewsVoice har man också publicerat utförligt om liknande oegentliga förhållanden. Heinsoo hade nämligen uppdrag i samma BMS ”cancerkommission” som Leijonborg samtidigt som han skulle arbeta utan kommersiella intressen för regeringens tillsatta läkemedelsutredning.

”Lars Leijonborgs och den amerikanska läkemedelsjätten Bristol-Myers Squibbs kritiserade cancerkommission har drabbats av flera bakslag. På kort tid har hälften av medlemmarna hoppat av.”

Läs mer i SvD: Inger Atterstam: Ministern förbluffande blåögd om lobbyn 

Läs mer i Dagens Medicin: Bakslag för Leijonborgs cancerkommission

Detta är inte enstaka fall utan mer vanligt än allmänheten vet om. Statliga utredningar måste självklart vara helt oberoende och självständiga i sitt arbete.

När experter uttalar sig om cancervården i Sverige vill de gärna slå sig för bröstet och påpeka hur mycket längre folk överlever nuförtiden. Den statistiken förvillar. Den baserar sig på 5 års överlevnad, men sen vet vi inget hur det går för dessa patienter och hur många återfall. För de registreras som nya fall när många i verkligheten redan haft cancer och nu fått återfall och metastaser.

Att minska cancerfallen är synnerligen angeläget av flera skäl. Först och främst av humanitära skäl. Cancer medför stor lidande både för den drabbade och för deras närstående.

Kostnaderna för cancervård ökar i takt med att allt fler blir sjuka. Dessutom är de läkemedel som ingår i cancerbehandlingar i särklass dyrast av läkemedel. Priset har ökat runt 50% bara under de senaste tio åren och nya cancerläkemedel är ännu dyrare.

Samma cancerläkemedel kan kosta olika beroende på i vilka länder de köps. Här finns mycket att göra för att sänka priserna för Sverige. Den dyra cancervården är en stor börda som sannolikt försämrar den allmänna sjukvården. Lägg därtill minskad produktivitet eftersom allt fler blir sjuka som är arbetsföra.

Dessutom, enligt International Journal of Cancer anser man att enbart I Europa är årskostnaden för samhälle och skattebetalare av de liv som går till spillo p.g.a. cancer, ungefär 80 miljarder euros!

Kartlägg hur man kan minska cancerrisker som skapas av en förgiftad miljö

I USA tillsattes en cancerpanel av president Obama som var färdig år 2009. Den heter ”Reducing Environmental Cancer Risk: What Can We Do Now?” Slutsatsen av utredningen mynnade ut i en uppmaning till Obama att:

“använda all sin makt såsom president för att avlägsna de cancerframkallande ämnen och gifter från mat, vatten och luft som på ett onödigt sätt ökar sjukvårdens kostnader, förstör landets produktivitet och skapar förtvivlan hos amerikanska medborgare.”

Den verkliga bördan av vad som orsakar cancer I vår miljö är oerhört undervärderad.

Jag vill också vädja till hälsovårdsministern Göran Wikström. Man måste förstå att en alltmer förgiftad miljö med främmande ämnen och hormoner bidrar till denna epidemiska utveckling av cancer. Det är här svaren ligger, jag har skrivit om det många gånger men det tycks vara en het potatis som ingen vill ta i.

Minska människors utspridda exponering av cancerframkallande produkter och varna allmänheten vilka produkter som man bör undvika.

Några förslag:

 • Våga stå upp mot mat och petrokemiska industrier samt läkemedelsindustrin och be dem ta sitt ansvar,
 • sätt press på Livsmedelsverket att de tar bort transfetter och annat cancerframkallande från maten,
 • förbjud Aspartame (artificiellt sötningsmedel som enligt forskning kan vara cancerframkallande),
 • höj skatten på läsk och sockerprodukter (har man just gjort i Spanien) och
 • rekommendera en anti-inflammatorisk kost och
 • vissa kosttillägg som D vitamin och K2 under vinterhalvåret för oss nordbor och
 • extra magnesium som motverkar både hjärtsjukdomar och cancer.

Många dör i onödan och det går inte längre att förhala kraftfulla åtgärder för att vända denna utveckling.

Text: Kerstin Unger-Salén, Alltomcancer.com

Referenser

Referenser angående Aspartame: On August 1, 1985 FDA toxicologist, Dr. Adrian Gross, told Congress that at least one of Searle’s studies ”has established beyond ANY REASONABLE DOUBT that aspartame is capable of inducing brain tumors in experimental animals and that this predisposition of it is of extremely high significance.”

”In 2005 the Cancer Research Center at the European Foundation of Oncology and Environmental Sciences in Bologna, Italy reported that a 3-year study evaluating the potential carcinogenic effects of aspartame demonstrated that it ”induces an increase in lymphomas and leukemias in female rats.”

Neurosurgeon Russell Blaylock, M.D. announced: ”The new study released in the European Journal of oncology by Morando Soffritti and co-workers should terrify mothers and all those consuming aspartame sweetened products. This was a carefully done study which clearly demonstrated a statistically significant increase in several types of lymphomas and leukemias in rats. Both of these malignancies have increased significantly in this country since the widespread use of aspartame.”

Cancerstatistik Globocan och dep.iarc.fr/NORDCAN

Magnesium; Bravi F,Polesol J, Bosetti C, et.al Nutrientbased Dietary patterns and increased pancreatic cancer risk