Cancerfonden saknar förebyggande initiativ för cancer

Hittills har man inte visat nämnvärt intresse för sådana frågor och nu är kampanjen nerlagd p.g.a. förståelig kritik. Cancerfonden uppmanade nämligen allmänheten: ”Säg nej till cancer”. Precis som om det vore så enkelt.

Tyvärr finns det en hel del faktorer som ligger utanför människors kontroll och som de inte ens är medvetna om utgör en cancerrisk.

Livsstils- och kostförändringar är självklara åtgärder för att förebygga och eftervårda cancer, men det behövs mer för att bryta trenden av den ständigt ökande cancerincidensen.

Man kan få en överskådlig och tillförlitlig statistik från Globocan, Världshälsoorganisationens International Agency for Research on Cancer, som visar hur pass allvarlig ökningen av cancer verkligen är. Där framgår det klart och tydligt att speciellt i Norden ligger illa till och har höga siffror av cancerincidens.

Trots de frikostiga donationer människor i förtroende skänker Cancerfonden har ni visat föga intresse att genomföra en preventionsplan eller kampanjer som kräver mindre kemikalier och gifter i miljön, i mat och dryck, hygienprodukter, plaster och i skönhetsmedel.

Det finns inget genombrott som hittills brutit denna trend där allt fler människor som drabbas av cancer för varje år som går. Undantagen är barnleukemi och ev. testikelcancer. Här behövs djärvare grepp och engagemang.

Nuvarande cancerbehandlingar är utan tvekan oerhört giftiga. De kan orsaka återfall eller ny cancer längre fram. Det är ingen hemlighet. I dagsläget saknas ingående information och/eller protokoll för dem som är färdigbehandlade trots att dessa patienter ofta efterfrågar sådan hjälp.

Alltför ofta får nämligen färdigbehandlade patienter återfall och metastaser vilket är det stora problemet för de cancerdrabbade eftersom deras chanser att överleva minskar avsevärt.

En hel del cancerpatienter efterfrågar alternativ eller komplementärmedicinska behandlingar, men får ingen information om detta trots att det finns välbeprövade behandlingar med gedigen forskning bakom sig. En del erbjuds i Tyskland och Schweiz och även Spanien. I Sverige är alternativ eller komplementära terapier närmast förbjudna att ens forska på, än mer för behandling.


Kanske skulle Cancerfonden vilja ta reda på vad för slags seriösa komplementärmedicinska cancerbehandlingar som finns i våra grannländer?


Cancerfonden har misslyckats med att sänka antalet cancerdrabbade.

År från år ökar cancerincidensen stadigt och snart kommer varannan person att få cancer under sin livstid.

En anledning att man inte haft framgång att bryta trenden beror på att man talar om mutationer och genetiska förändringar men går inte till grunden med varför de börjar de uppträda annorlunda.

Vad är det i mikro- eller makromiljön som har negativ inverkan? Vad förändrar geners uttryck?

Istället ger Cancerfonden diffusa beskrivningar om samverkan mellan miljön, gifter, strålning och cancer. Så här står det på deras webbsida:

“De olika föroreningar som släpps ut i miljön har i allmänhet troligen inte särskilt stor betydelse för uppkomsten av cancer. Sambanden är dock svåra att överskåda och beräkna. Partiklar från förbränningsmotorer och vägslitage kan troligen öka risken, men hur mycket är svårt att ange då så många andra faktorer spelar in.”

Mer vagt kan man knappast uttala sig. Trots att det väl belagt att gifter och främmande substanser medverkar till cancer. Läs gärna vad WHO och världens främste expert inom detta område, professor emeritus Samuel Epstein har att säga om vilka faktorer som leder till cancer. Eller ta del av en forskningsstudie av Dean Ornish, professor at University of California, San Francisco och grundare till “the Preventive Medicine Research Institute”.

Vart går pengarna?

Pengar från donationer går först och främst till att stödja läkemedelsforskning och att ta reda på vad man ska göra när patienten redan fått cancer. Dessutom är forskningen kring cancer strikt reglerad vilket förhindrar nya teorier att bli studerade. Här ligger problemet.

Det saknas en preventiv handlingsplan. Cancerfonden har inte en sådan handlingsplan.

Varför inte tillsätta en panel av fristående och oavhängiga cancerexperter som president Obama lät gör i USA år 2009? De gjorde en sammanställning som heter Reducing Environmental Cancerrisk. What can we do?” . En utomordentligt värdefull läsning.

Om man applicerade vad vi redan vet om cancerprevention och tidig upptäckt vore det möjligt att drastiskt minska risken för cancer.

För att barn inte ska drabbas är den gravida mammans hälsa exempelvis avgörande.

Dr Christopher Wild, direktör för ”the International Agency for Research on Cancer” är ytterligare en i skaran som kritiserat bristen på framförhållning. Han efterlyser också en plan för preventiv cancerplanering.

Wild menar att 40 till 50 % av alla cancerfall skulle kunna förhindras om man bara använde sig av den ackumulerade kunskap som redan finns om förstahands cancerprevention.

Förebyggande åtgärder såsom det ser ut idag handlar mestadels om mammografi och vacciner, men man behöver ställa krav för att reducera

Jag efterlyser kampanjer för att minska mängden pesticider och glyfosatlämningar, E-ämnen, transfetter, xenoöstrogener eller parabener i plaster och mycket mer.

Barnen

De gifter och kemikalier barnen får i sig har vanligtvis bara testats på vuxna, (vuxna män) och inte på hur barn reagerar som ju är mycket mindre och vars hjärnor fortfarande utvecklas. Sätt tryck på barnmatsproducenter att höja näringsvärdet och ta bort socker och från industriframställd barnmat.

Falukorv, färdiga köttbullar, skinka, bröd, kex, pulvermos, godis och allt annat som marknadsförs som barnvänlig mat innehåller stora mängder tillsatser såsom konserveringsämnen, E-ämnen, färgämnen, socker eller aspartame, majssirap, transfetter och död mat bara för att ta några exempel.

Socker och cancer

På Cancerfondens webbsida kan vi läsa följande information om socker:

”Det finns laboratoriestudier som undersöker hur olika sockerarter påverkar cancerceller, men inga direkta bevis för att socker i sig, eller som en del av en väl balanserad kost, ökar risken för cancer hos människor.”

Det är inte sant.

Det har verkligen forskats en hel del på socker och relationen till cancer.

Cancerceller är extra sockerberoende vilket man bör varna för både som prevention och att undvika sockerskapande mat under pågående behandlingar samt efteråt.

Varför?


Forskning under de senaste åren visar att höga insulinnivåer troligtvis är en viktig medverkare till utvecklingen av en cancer.


Genom att undersöka ett brett spektrum av olika maligna tumörer har man funnit att höga insulinnivåer relateras till en ökad risk för cancer.

Kolhydratrik (sockerskapande) mat bryts normalt sett ner till socker som tar sig in i blodet. När blodsockernivån ökar skapar bukspottskörteln insulin. Ett hormon som hjälper att föra bort socker/glukos från blodet och in i cellerna där det ger bränsle för att skapa energi eller förvaras som fett. Överflödigt socker blir nämligen fett.

Studier visar att de som har diabetes typ 2 och är överviktiga löper större risk för exempelvis bröstcancer med 36 till 41 %.

Efter att ha lusläst Cancerfondens artiklar på webbsidan kan jag inte hitta att ni gör en sammankoppling mellan socker, diabetes, höga insulinnivåer och cancer. Varför?

Socker och vita spannmålsprodukter ökar dessutom försurning i kroppen.


En försurad kropp innehåller mindre syre och skapar en miljö där mikrober (bakterier, mögel- och jästsvampar samt virus) och cancerceller frodas.


Det är också ett välkänt fenomen att cancerceller i högre grad använder mer socker/glukos än normala hälsosamma celler gör.

Cancerceller är normalt sett beroende av mer socker p.g.a. deras annorlunda metabolism. De kan inte heller använda annat bränsle såsom fett (ketoner) för att få energi vilket vanliga celler kan. Detta är en viktig punkt.

Socker medverkar också till sänkt immunförsvar och är onkogenetiskt, d v s aktiverar gener som medverkar till cancer.

Enligt en publicerad artikel i the Journal of Clinical Investigation som heter, “Increased sugar uptake promotes oncogenesis via EPAC/RAP1 and O-GlcNAc pathways” göder socker inte bara befintliga cancerceller, men bidrar aktivt till initiera en cancer.

Hoppas att detta klargjort relationen mellan socker och cancerväxt och att Cancerfonden tar till sig denna information och vägleder allmänheten på ett korrekt sätt.

Om strålningsrisker

Till sist ang. lågfrekvent strålning från mobiler, datorer, och högspänningstorn.

Stora ekonomiska intressen förhindrar att man öppet talar om alla de varningsrop som framförts och forskningsstudier som visar hur pass allvarliga dessa risker är, framför allt för barn.

IARC har redan klassat lågfrekventa elektromagnetiska fält som ”möjligen cancerframkallande”. Kanske borde ni tala om det? Eller rapportera om Freiburgapellen.

En protest från en läkarkår som sade följande:

”Vi ser allt oftare ett tydligt samband mellan insjuknade och nytillkommen exponering för pulsad mikrovågsstrålning”.

Redan 1999 klassade NIEHS i en utredning dessa fält som en riskfaktor för både barnleukemi. Barnleukemi och hjärncancer är de vanligaste cancerformerna hos barn. Svenske cancerläkaren Lennart Hardell med hjärnkirurgen Khurana och Charlie Teo publicerade en vetenskaplig artikel som gick igenom den samlade forskningen på hjärntumörer och mobiltelefoner. Analysen visade att mobilen (som numera de flesta skolbarn har) fördubblar risken att utveckla den svåra, ofta dödliga sjukdomen.

Jag hänvisar också till Bioinitiativrapporten 2007 och EU-parlamentets resolution och så många andra rapporter. Eller vad International EMF med forskare från 39 olika länder skrev på en appell i maj förra året, ”the International EMF Scientist Appeal” till FN där dr Martin Blank bad om mer aktsamhet beträffande användning av mobiler och annat som ger lågfrekvent strålning. Han påpekade hur viktigt det är att föräldrar och skolor skyddar barnen från strålningsrisker.

Barn- och Cancerfonden säger inte ett ord om frekvensstrålning från mobilmaster, mobiler och datorer. Har man verkligen inget att säga? Vad väntar man på?

Nu finns ett gyllne ögonblick att reflektera över hur man ska gå vidare. Ta fram nytänkande och se sanningen i vitögat. Cancer ökar ständigt och situationen är ohållbar.

Börja informera om den forskning som sedan länge visat var problemen verkligen ligger. Människor vet mer än vad ni tror och vill själva ta större ansvar men behöver stöd från myndigeter och cancerorganisationer.

Lymfsystemet motverkar cancer – Kroppens självläkande mekanismer

Vad är lymfan och varför är den så vital för vår hälsa? Ditt lymfatiska system är avgörande för att hålla kroppen hälsosam. Den ser till att vävnadsvätska blir fri från sjukdomsframkallande och giftiga ämnen som kan leda till kronisk förgiftning.

Text: Kerstin Unger-Salén, som driver hälsocentret Cas Bernats

Lymfsystemet är kroppens sophämtnings- och reningsverk. Lymfvätskan cirkulerar genom hela kroppen och fångar upp bakterier, virus, avfallsprodukter från cellernas ämnesomsättning, upplösta proteiner och ev. cancerceller (vilka uppstår som en naturlig del av cellernas regenerering).

Lymfsystemet avlägsnar cancerceller som normalt kan ambulera runt i kroppen

Lymfknutorna innehåller vita blodkroppar och makrofager. När lymfvätskan rinner genom lymfknutorna (kallas även lymfkörtlar) granskas misstänkta främmande ämnen eller celler som kroppen inte känner igen som vanliga celler (såsom exempelvis cancerceller). När de identifierats, stoppas de, lagras eller förstörs.


Om lymfknutorna blockeras och lymfdränage inte fungerar effektivt kan de inte heller avlägsna eventuella cancerceller varpå risken ökar för att dessa så småningom kan bilda en tumör.


Ett skadat lymfsystem betyder dessutom att personen är mycket mer utsatt för sjukdom och infektioner eftersom lymfsystemet hjälper kroppen att läka snabbare och bättre. 

Problemet med gallstenar som fastnat i gallgångarna

Levern (som är en del av lymfsystemet) agerar renar och filtrerar precis som övriga lymfsystemet. Den kan de-aktivera hormoner, alkohol och läkemedel (cellgifter) och överhuvudtaget avgifta kroppen.

Levern gör sig av med avfallet genom gallgångarna. Obstruktion i gallgångarna av exempelvis gallsten försvårar leverns viktiga rengöringsarbete.

Den största immunaktiviteten sitter i tarmarna, bl.a. därför att en stor del av lymfsystemet även befinner sig där.

Förstoppning och giftigt avfall som ligger kvar i tarmarna kan leda till potentiellt farliga komplikationer i övriga kroppen.


Stagnation är djupt ohälsosamt vare sig det gäller blod, lymfvätska eller en förstoppad mage som inte gör sig av med överblivna matrester på ett regelbundet sätt.


 

Vill inte väcka oro

Lymfsystemet och lymfkörtlar är således en viktig del av immunförsvaret.  Det och mycket annat glömmer Vårdguiden och Cancerfonden att berätta om när de beskriver bieffekter av strålning, cellgifter och bortopererade lymfkörtlar.

Allt slätas ut för att inte väcka oro. Patienten undanhålls information och känner inte till hela bilden för att själv kunna ta ställning. De om några borde vara välinformerade eftersom de kommer att tvingas leva med konsekvenserna.

Jag råder cancerpatienter att ta upp dessa frågor med sin onkolog. Ta reda på vad som kan hända vid bortoperation av lymfknutor.

Den normala rutinen är nämligen att operera bort lymfkörtlar i armhålan vid exempelvis bröstcancer eller melanom. Det görs ofta för att kunna göra en biopsi i förebyggande syfte.

Opereras åtskilliga lymfknutor bort kan det leda till lymfödem i armen eller bröstkorgen intill operationsområdet.

Strålbehandling mot bröstet kan också ge lymfödem i bröstet. Operation av lymfkörtlar i ljumskarna och strålbehandling mot underlivet kan ge lymfödem i benen och i könsorganen, hos både kvinnor och män. På samma sätt kan operation och strålbehandling mot ansikte och hals ge lymfödem på dessa ställen.

Vad är lymfödem?

Lymfödem är en kraftig svullnad som kan dyka upp långt efter färdig behandling. Lymfknutor som skurits bort under cancerbehandling kan göra att delar av kroppen inte kan dränera lymfvätskan i det berörda området. Lymfkärlen når så att säga en död slutände där filtren brukade sitta. Det kan t.o.m. öka risken för en ny cancer längre fram.

Lymfom är exempelvis en cancer som satt sig i lymfsystemet.

Stagnering av lymfan skapar alla möjliga symtom såsom cystor i livmodern eller äggstockar, förstorad prostatakörtel, reumatism i lederna, svullna ben och fötter, polyper i ändtarmen (ofta början till cancer), viss typ av astma, hösnuva och mycket mer.

Stagnering av lymfvätskan leder till svullnad, inflammation, smärta och ökad infektionsrisk och sjukdomar.

Här uppstår ett antal frågor kring skolmedicinens rutinbehandling av vissa cancerformer

Jag vet att kirurgiskt ingrepp för att skära bort lymfknutor är en vanlig procedur som man gjort sedan länge. Finner man cancerceller i lymfknutor anses det kunna vara början till en ny cancer eller spridning. Jag förstår resonemanget men, jag ber läsaren fundera över om en sådan procedur kanske gör mer skada en nytta. Varför förstöra eller skära bort delar av immunförsvar och lymfsystem när de är våra främsta allierade i kampen mot cancer?

Forskare har faktiskt undersökt om hur klokt det är att gör dessa rutinartade ingrepp. Det visar sig att denna typ av procedur knappast har någon positiv effekt för överlevnad eller minskat återfall och att i 20 % av fallen försämras patientens hälsa och ökar risken för infektioner.

Onkologer sitter fast i tron att om man skär bort eller på annat sätt avlägsnar symtomen har problemet förhoppningsvis lösts.

Operation, gifter och strålning och simsalabim förväntas kroppen bli fri från cancer och kunna läka sig själv. Men, denna typ av behandling tar sig inte an roten av problemet.


Operation tar sig inte an den underliggande anledningen varför vi får cancer och det gör inte cellgifter eller strålning heller. Det är en viktig insikt.


Antibiotika ges generellt vid operation för att förebygga infektion men den slår även ut den goda bakteriefloran. Tillsammans med bortopererade lymfknutor försämras patientens immunförsvar och att risken för lymfödem ökar.

Cellgifter och strålning ges i allmänhet för att minska eller förinta tumören. Tyvärr gör de också en hel del kollateral skada.

Det är välkänt (se Canadian Cancer Society) att när levern bryter ner cellgifter kan det skada levern, speciellt om de används i höga doser. Cellgifter kan också skapa IBS (Irritable Bowel Syndrome).

Strålning skadar inte bara cancerceller utan även hälsosamma celler och deras DNA.

Lymfknutor som skärs bort i behandling av cancer kan göra mer skada än nytta

Monica Morrow, MD, är en väl känd klinisk forskare och konventionell läkare. Hon har studerat vävnad från de som överlevt bröstcancer och där man funnit en liten mängd cancerceller, s.k. mikrometastaser i lymfkörtlarna. Normalt sett anses dessa vara dödliga enligt skolmedicinen men enligt Dr. Morrow visar det sig att ett litet antal cancerceller inte påverkar överlevnadsstatistiken. Därför börjar somliga läkare ifrågasätta denna praxis

Ytterst få studier har undersökt vilka skadliga långtidseffekter som uppstår av att ha skurit bort lymfkörtlar. Kanske borde man ta reda på detta?

Lymfsystemet
Lymfsystemet – Bild: Wikipedia, illustration: cnx.org

Dags för nytänk om lymfsystemet

Ju mer vi förstår sammanhangen, inser vi att skolmedicinens cancerbehandlingar behöver ses över för de baserar sig på ett grundläggande feltänk. Varför?

Behandlingarna är fortfarande mestadels inriktade på att få bort tumören, som är nog så viktigt, men minst lika viktig är att se till att patienten inte får tillbaka sin cancer.  Metastaser är nämligen det stora problemet.

Såsom behandlingarna ser ut i dag bidrar de ofta till att försämra patientens egna resurser för att kunna motstå återfall i framtiden.

Det är dags för ett nytänk vad gäller praxis inom onkologi. Den ensidiga krigföringen måste ta slut och kroppen behöver få hjälp att kunna göra sitt jobb. Vi föds med perfekta kroppar som vet hur de ska hålla sig hälsosamma, hur de ska reparera och läka sig själva. Problemet är att livsstil, gifter och kost hos nutidsmänniskan gör henne/honom utsatt, nu mer än någonsin. Därför ökar cancerincidensen hela tiden.

Jag avråder naturligtvis inte någon från en eller annan behandling men vill väcka eftertanke om vad som faktiskt kan skapa mer problem än nytta innan man bestämmer sig för en eller annan behandlingsplan med sin läkare.

Text: Kerstin Unger-Salén, som driver hälsocentret Cas Bernats

Bröstcancer

Med förebyggande åtgärder kan man minska risken för all cancer och speciellt bröstcancer.

Trots detta visar Cancerfonden, medicinska institut, rosa band organisationer samt sjukvården föga intresse för att verkligen vilja minska risken genom prevention. Man kan fråga sig varför?
Många som arbetar med hälsa och cancer, inklusive mig själv, försöker få fram ett budskap om vikten av förebyggande cancervård men, utan framgång hittills.
En ny studie från the Harvard School of Medicine har funnit att kvinnor exponeras för minst 102 cancerframkallande gifter, inklusive xenoöstrogener i plaster.
“Tråkigt nog har länken mellan giftiga kemikalier och bröstcancer till största delen ignorerats”, skriver författaren till artikeln Dr. Julia Brody, PhD.
“Genom att reducera exponering av kemikalier skulle man kunna skydda många kvinnors liv.”
En av världens främsta experter på miljögifter och cancer, Samuel Epstein, MD, Professor of Occupational and Environmental Medicine vid University of Illinois School of Public Health har vid upprepade tillfällen kritiserat cancer etablissemanget och säger:
“Under de senaste decennierna har cancerincidensen eskalerat till epidemiska proportioner. Samtidigt förblir vår kapacitet att behandla och bota cancer nästan densamma som förr.”

Han noterar vidare:”Det gör också att människor ofrivilligt och ovetandes exponeras för industriella cancerframkallande ämnen i luften, vattnet, på arbetsplatsen och i konsumentprodukter såsom mat, hygien- och skönhetsprodukter. De bär ett stort ansvar för den epidemiska utvecklingen av framför allt bröstcancer.
Trots detta är the National Cancer Institute och the American Cancer Society begränsade i sin syn och ägnar sig mest åt att stödja skadekontroll, d.v.s. att göra något först när skadan redan är skedd och människor drabbats av cancer samtidigt som de visar likgiltighet eller negligéns inför förebyggande åtgärder.”

Epstein fortsätter:
“Det finns anledning att känna oro över denna obalans vilket ytterligare understryks av allvarliga frågeställningar om intressekonflikter, speciellt vad gäller cancermediciner på multimiljon nivå.”
I Sverige är det likadant. Upp till 80 % av alla bröstcancerfall anses framdrivna av den kost vi äter och den miljö vi lever med.
Ändrar man sin kost förändras även ens risktagande. Rena kroppen från cancerframkallande gifter i din närliggande miljö och återigen påverkas dina förutsättningar i positiv riktning för att minska risken för cancer.
I preventivt syfte skulle sjukvården kunna kalla människor och testa deras nivå av gifter och xeno-östrogenämnen.
Precis som man kallas till mammografi skulle man erbjudas dessa undersökningar regelbundet. Höga nivåer av främmande ämnen samt gifter är en indikation om hur stor risken är för nedsatt hälsotillstånd, bröstcancer och andra cancerformer.
Vad allmänheten antagligen inte känner till är att östrogena nivåer hos kvinnor i Nordamerika och Nordeuropa har fördubblats under de senaste 75 åren. Det har bidragit till bröstcancer utvecklingen har skenat iväg vilket skulle ha kunnat undvikas.
Med fokus på att få bort gifter som orsakar framför allt bröst, men även testikel- och prostata cancer kan man minska antalet incidenser.
Cancerfonden saknar vilja att förebygga cancer

Tyvärr tycks denna vilja inte finnas hos Cancerfonden. Bland de anledningar de tar upp om varför cancer ökar nämns inte miljö och främmande gifter/kemikalier som något nämnvärt problem.
Trots att utredning på utredning, WHO, National Cancer Institute samt en tillsatt Cancerpanel i USA bland många andra, klart och tydligt konstaterar att cancer kan undvikas som man vidtar åtgärder för att minska antalet gifter i miljön och i människokroppen.
Bild från video om Cancerfonden
Enligt The Journal of the National Cancer Institute är hela 90 % av bröstcancer framkallad av främmande kemikalier, en tyst förgiftning som smyger sig på kvinnor och utsätter dem onödigt lidande. Bröstcancer är den vanligast förekommande cancerformen och hör till de sjukdomar som står för de flesta dödsfallen hos kvinnor.
Men, inte bara kvinnor. Män är också utsatta och får testikel och prostatacancer av samma skäl. Diet, miljö, livsstil, hormonella och genetiska omständigheter spelar roll i denna utveckling.
Allmänheten missleds att tro att just bröstcancer speciellt ofta orsakas av ett genetiskt arv i familjen.
Stora mängder pengar satsas på genforskning trots att det faktiskt inte är mer än 5-6 % av bröstcancer som framkallas av det genetiska arvet. Dessutom kan vi påverka dessa gener, visar genforskningen.
Gener slår på och av och har olika uttryck beroende på den miljö som omger den och vilken kost vi äter. Inget är statiskt och enligt den senaste genforskningen, s.k. epigenetics och nutrigenetics kan vi förändra genernas uttryck, så även de fruktade bröstcancergenen. Det är inte vad vi hör och läser i pressen eller informeras av vår onkolog men det kan vara bra att veta.

Kvinnor som opererar bort brösten ”just in case”
Att som Angelina Jolie operera bort bröst och äggstockarna i förebyggande syfte är ett drastiskt initiativ som för det mesta inte är nödvändigt.
Först och främst:
Mindre än 1 av 10 bröstcancerpatienter har en familjehistoria med denna sjukdom
Mindre än 1 % bär Angelina Jolies genmutation.

Naturligt östrogen är viktigt för kvinnor eftersom det hjälper sätta igång kvinnans sexualitet, reglerar menscykeln och påverkar hela hennes reproduktiva system. Naturligt östrogen är en sak men främmande onaturliga östrogenämnen, s.k. xenoöstrogener, en kategori av endokrin (hormonstörande) störande ämnen som i detta fall har specifikt östrogenliknande effekter.
Vad är problemen med främmande, syntetiska hormoner?

Kroppen kan inte bryta ner xenoöstrogener på rätt sätt och de förvaras därför i vårt kroppsfett. Man har numera funnit att gifter och kemikalier även ökar fettproduktion för att kroppen ska kunna gömma undan dessa främmande ämnen. Ett sådant fett är exempelvis bröstfett.
Gifterna binds med protein och förstör hälsosamma DNA.
Kemikalier som liknar som östrogener stör hälsosam cellväxt och delning.
Ytterligare problem är att xenoöstrogener förstärker den strålning vi utsätts för genom röntgenstrålning och deras cancerframkallande effekter. Exempelvis mammografi.
När xenoöstrogener kommer in i kroppen blir de dominanta och slår ut naturliga östrogener.
Ackumulerade främmande östrogener anses medverka till bröst, prostata och testikelcancer, fetma, infertilitet, missfall, för tidig pubertet och diabetes.
Var finns dessa främmande hormoner?

De finns i plaster, konserveringsmedel, konservburkar, brandsäkra tyger, mat och läkemedel. De ”ockuperar” riktiga hormoners receptorer och omöjliggör därmed deras funktion och arbete.
De finns också i pesticider och herbicider. Ett av dessa organokloriner. De finns även i rengöringsmedel, blekta pappersvaror (toapapper, hushållspapper) och plastprodukter, klorat stadsvatten och i mens bindor, tampax, lubrikanter samt rengöringsmedel och petrokemikalier.
Listan tycks ändlös och ändå introduceras mer och mer av dessa kemikalier i vår vardag.
När klorinerade produkter grävs ner som sopor hamnar kemikalierna i både vattendrag och i jorden, så småningom i levande organismer och till slut den mat vi äter.
År 2002 kom en avslöjande forskningsrapport från WHI (Womens Health Initiative) som fann att syntetiska och främmande xenohormoner ökade bröstcancerincidens med 26 %! Från 1950 till 1989 ökade bröstcancer fallen med hela 53 %. Dödsfallen har i princip inte minskat med åren.
Jag vill återigen påminna: Idag är bröstcancer en av det vanligast förekommande cancerformen hos kvinnor och är den huvudsakliga dödsorsaken hos kvinnor i åldrarna 40 till 55.
Forskning visar allt tydligare att närvaron av syntetiskt östrogen i vår närliggande miljö också börjat undergräva mäns hälsa.
Nyligen publicerades i den välrenommerade journalen Physiological Reviews en artikel om en långtgående fertilitetsstudie i USA, Danmark och Finland, att BPA (finns framför allt i plaster, och konservburkar) och andra hormonstörande ämnen är ansvariga för den kraftiga ökningen av testikel cancer. Den har fördubblats i USA under de sista årtionden och så även infertilitet i västvärlden.
Xenoöstrogener har invaderat vår miljö och det började ungefär för 50 år sedan. De förstör den delikata balansen mellan östrogen, testosteron och andra hormoner, omprogrammerar celler att bli mer feminina, varpå vissa män får bröst, blir feta och mjuka, deprimerade och kan inte få erektion.
Jämför man antalet spermier idag hos unga män med antalet spermier i sädesvätskan för 50 år sedan har antalet ungefär halverats.
Män, vi behöver er på barrikaderna, det är inte bara vi kvinnor som får cancer i relaterade könsorgan!
Med tanke på all den negativa information om främmande kemikalier och vad de åstadkommer av lidande för dem som får cancer vore det rimligt att anta att prevention av bröstcancer och andra vanliga cancerformer skulle ha största prioritet hos Cancer och Barncancerfonden samt rosabandkampanjer. Så är inte fallet. Det enda man verkligen förespråkar som förebyggande åtgärd är mammografi.
Sanningen om mammografi
Forskningsstudier, närmare bestämt: Canadian National Breast Screening Study:
Randomised screening trial som pågick under 25 år säger:
“Studien visar att mammografi bidrar till över- eller feldiagnosticering i så mycket som 22 % av fallen. Mammografi som utfördes en gång om året upptäckte ett signifikant nummer av små obetydliga bröstcancertumörer, men hälften var överdiagnosticerade av dessa exempel.”
Bild från artikeln: ”Mammografi ifrågasätts i studie men rekommendationer kvarstår” (Cancerfonden.se)
Överdiagnosticering betyder att man sätter igång en hel rad åtgärder när de facto tumören kanske skulle försvunnit av sig själv eller överhuvudtaget inte var en cancer.
Vad detta skapar av lidande, onödiga operationer och bröststympning, oro och stress, onödiga cellgifts och strålningsbehandlingar med ökad risk för cancer i framtiden och bortkastade pengar kan inte längre ignoreras.
Det har omtalats förut av respektabla Cochrane Institute och många andra självständiga läkare. En av dem är den tidigare omnämnde Dr. Epstein som säger:
”Bröst hos kvinnor som ännu inte nått klimakteriet är ytterst känsligt för strålning, varje 1 rad exponering ökar risken för bröstcancer med ungefär 1 %, en ackumulerad tioprocentig ökning för varje bröst efter 10 års screening.”
Den ackumulerade strålning som mammografier ger kvinnor är inte så negligerbar som man påstår. Den är högre än vanliga röntgen strålar och lägre än CT och Petscan som har mycket hög strålning.
Den är 25 gånger högre än det som the Environmental Protection Agency’s rekommenderar för hel kropps strålning från kärnkraftverk (0.02 rad).
Dessutom är bröst det mest känsliga organet vad gäller röntgenstrålar.
Det finns ingen säker dos för röntgenstrålning

Man konstaterar också att trycket från mammografiundersökningen på bröstet kan i sig vara skadligt eftersom det kan medverka till att sprida redan befintliga cancerceller. Ju äldre kvinnor är ju mindre risk med röntgen men kvinnor kallas I Sverige vartannat år redan från 40-års ålder.
Läs gärna mer på Breastcancerfund.org
Två kritiska studier till mammografi. JAMA Internal Medicine, en studie som färdigställdes i juli 2015 och the Journal of the Royal Society of Medicine som deklarerar: ”Mammography screening is harmful and should be abandoned” dvs mammografi gör skada och bör överges.
Ytterligare en forskningsstudie konstaterar att årlig mammografi inte visar sig ha någon effekt på cancerdödlighet som inte skulle kunna åstadkommas genom fysiska bröstundersökningar som utförs av utbildad personal.
Det är verkligen ironiskt och sorgligt att mammografi som skulle ha till uppgift att minska dödsrisken från bröstcancer de facto visar sig kunna öka risken för cancer och tycks inte heller kan inte kunna sänka risken för dödsfall.
Vilka stödjer: ”Månaden för ökad medvetenhet om bröstcancer”?

AstraZeneca precis som Cancerfonden i Sverige stöder på ett avgörande sätt ekonomiskt världsomfattande kampanjer som ”Månaden för ökad medvetenhet om bröstcancer” (MÖMB), som grundades av AstraZeneca år 1985.
AstraZeneca är ett multinationellt läkemedelsföretag och tillverkare av tre olika bröstcancerrelaterade läkemedel: Nolvadex (tamoxifen), Arimidex (anastrozole), och Faslodex (fulvestrant). MÖMB har från början främjat mammografi som det mest effektiva vapnet i bekämpningen mot bröstcancer.
Samtidigt och det kan kanske vara intressant att veta, är Astra Zeneca en av världens ledande agro-kemikalie producenter av bl.a. pesticider och herbicider. Deras industrier släpper dagligen ut potentiellt cancerframkallande och miljöförstörande produkter som bidrar till att bl.a. öka incidensen av bröstcancer.
En industri som bidrar till den epidemiska ökningen av cancer står således bakom kampanjer vars syfte är att motverka det som industrin bidrar till?
Sedan starten 2003 har Rosa Bandet-kampanjen samlat in drygt 515 miljoner kronor till cancerforskning.
Cancerfonden har under samma tid (redovisning till och med 2014) sammanlagt delat ut drygt 574 miljoner kronor till bröstcancerrelaterad forskning. Pengarna som samlas in under kampanjen utgör en betydande del av de drygt 400 miljoner kronor som Cancerfonden delar ut varje år till svensk cancerforskning. Under 2014 samlade Rosa Bandet-kampanjen in 65,3 miljoner kronor.
Det är inga dåliga mängder pengar. Folkviljan är stor att försöka råda bot på cancer och minska risken att få cancer, något som skrämmer oss alla.
Tror du att några av dessa pengar går till kampanjer som upplyser om hur man kan förebygga cancer annat än genom mammografi? Eller som kräver en minskning av gifter och xenoöstrogener i miljön, i vår mat och i drycker? Går pengarna till forskning av komplementärmedicinska behandlingar som visat sig effektiva?
Nej.
Istället insisterar man på att fortsätta ge pengar till forskning som vill ta reda på vad man ska göra när man redan fått cancer.
Har dödsfall pga. cancer/bröstcancer minskat?
Nej, inte nämnvärt och istället ökar cancerfallen med hisnande fart.
Kanske är det dags att tänka om vilka strategier som är verkligen kan minska människors lidande och sänka cancerrisken?
Personligen skulle jag hellre ge pengar till Cancerhjälpen och Fonden för CancerFriskvård. De är mer neutrala och stöder både komplementärmedicinsk och skolmedicinens behandlingar.
Vad kan du göra?
Konfrontera den mäktiga kemiska industrin på deras årsmöten och på miljökongresser.
Ställ krav på myndigheter och cancerorganisationer att skydda mänskligheten och djurvärlden från cancerframkallande gifter i naturen, i maten och i industriframställda produkter.
Kräv av dem att aktivt förebygga cancer.
På det personliga planet: Främmande och hormonstörande ämnen finns överallt i miljön men för att minimera dem i din omedelbara närmiljö är dessa några hållbara regler:
1. Undvik mat som är industriframställd och ät helst ekologiskt för att undvika pesticider och herbicider samt svampmedel i maten.
Skala oekologiska frukter och grönsaker.
Undvik läsk och Nestlé te och liknande produkter samt färdiggjorda juicer.
Köp ekologiskt kött och vild fisk.
2. Plaster. Undvik att köpa inplastad mat och lägg dem inte I kylskåpet i plastbehållare utan i glas, keramik eller porslin. Använd inte plastbestick, tallrikar eller glas.
Undvik att värma upp mat i plastbehållare i mikrovågsugnen.
Undvik att använda plastfilm för att täcka över maten.
Använd inte aluminiumfolie heller utan ta en djup tallrik att täcka över.
Drick helst inte kaffe, te eller vatten ur plastbehållare och undvik att lägga vattenflaskor av plast i solen.
Använd helst inte plast för att göra iskuber.
3. Hushållsprodukter
Köp helst ekologiska tvättmedel och rengöringsprodukter
Använd oblekt klorfritt toapapper och hushållspapper, tamponger, mensbindor, kaffefilter etc.
4. Hälsa och skönhetsmedel
Undvik krämer och kosmetika som har giftiga ämnen och östrogenliknande ingredienser såsom parabener.
Undvik helst nagellack och aceton.
Använd naturliga essentiella oljor som parfym.
Använd kemikaliefria tandkrämer, tvålar och deodoranter.
Läs innehållsförteckning av kondomer och lubricerande krämer.
5. Låt göra ett blodprovs eller hårmineraltest för att ta reda på antalet gifter i kroppen. Insistera hos din husläkare och se vad som händer.
6. Lär dig hur du kan göra regelbunden detox
7. Lär dig om EDTA, oral kelenering som avlägsnar tungmetaller från blodet
8. Ät D3 och K2 vitamin under hela vinterhalvåret, ät kosttillägg i form av Omega 3, undvik icke fermenterade soja produkter och drick hemgjord grönsaks och frukt juice
9. Lär dig och läs på innehållsförteckning av receptbelagda läkemedel
Mediciner och vacciner innehåller giftiga ämnen.

Hormonersättningspiller som så frikostigt och övertygande delades ut av gynekologer till kvinnor i klimakteriet visar sig ha haft ett stort ansvar för ökad bröstcancer. Det var inte bara bröstcancer som ökade utan också livmoder och äggstockscancer, hjärtinfarkt samt blodpropp.
Jag var en av dem som fick livmodercancer efter att ha blivit övertalad att ta hormonersättning för att, som man påstod, förebygga hjärtinfarkt, rynkig hy och torra slemhinnor. Säkerligen bidrog det till att jag fick cancer men hur skulle jag kunna bevisa det då?
Ett annat läkemedel är P-piller som ju också innehåller syntetiska hormoner. Enligt annan forskning kan de också bidra till ökad cancerrisk (och nedsatt cancerrisk i andra fall).
Tamoxifen, (Novaldex) är ett läkemedel som ges till vissa bröstcancerpatienter under ett antal år efter avslutad behandling. Forskningsstudier visar att tamoxifen kan öka äggstockscancer och har inte sänkt dödligheten.
Överhuvud taget kan cellgifts- och strålbehandling både minska tumören och öka chansen för återfall. Detta är ingen hemlighet utan har visat sig vara sant enligt åtskilliga utredningar. Exempelvis att cellgiftbehandling av bröstcancer ökar risken för äggstockscancer. Egentligen finns ingen acceptabel förklaring varför skolmedicinen använder kemikalier som kan leda till cancer för att behandla cancer som förorsakats av kemikalier.
Text: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com | Läs även: ”Hur gjorde Kerstin för att bota sin cancer?” på Newsvoice.se

Referenser:
“Estrogen action and prostate cancer”
Jason L Nelles, Wen-Yang Hu and Gail S Prins
”Twenty five year follow-up for breast cancer incidence and mortality of the Canadian National Breast Screening Study: randomised screening trial”
BMJ 2014; 348 doi: dx.doi.org/10.1136/bmj.g366 (Published 11 February 2014)
Cite this as: BMJ 2014;348:g366
“Ovarian cancer risk in premenopausal and perimenopausal women treated with Tamoxifen: a case–control study”
A J Swerdlow and M E Jones
Cheryl S. Watson, Yow-Jiun Jeng, Jutatip Guptarak. “Endocrine disruption via estrogen receptors that participate in nongenomic signaling pathways. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, Volume 127, Issues 1–2, October 2011, Pages 450,ISSN 0960-0760, 10.1016/j.jsbmb.2011.01.015. (Sciencedirect.com/science/article/pii/S 0076011000288)
Sam De Coster, Nicolas van Larebeke. Endocrine-Disrupting Chemicals: Associated Disorders and Mechanisms of Action. Journal of Environmental and Public Health,
Published online 2012 September 6. Doi: 10.1155/2012/713696.
“Xenoestrogens and How to Minimize Your Exposure.” Accessed October 15, 2012.
Breastcancer.org
”In 2005, the National Toxicology Program classified X-radiation and gamma radiation as known human carcinogens. Although some scientists challenge this premise (e.g., Habron, 2012), most agree that there is no such thing as a safe dose of radiation (Brenner, 2003; NRPB, 1995). A 2005 National Research Council report confirms this finding, stating that “the risk of cancer proceeds in a linear fashion at lower doses [of ionizing radiation] without a threshold and … the smallest dose has the potential to cause a small increase in risk to humans” (NRC, 2005). Radiation damage to genes is cumulative over a lifetime (Boice, 2001). Repeated low-dose exposures over time may have the same harmful effects as a single high-dose exposure.”
Executive director of Breast Cancer Action, in a Huffington Post article published last year:
”Few people realize that Breast Cancer Awareness Month (BCAM) was launched by Astra Zeneca, a pharmaceutical company that sells cancer treatments on the one hand and carcinogenic pesticides on the other.
So BCAM has all along been one big marketing campaign — arguably the most successful marketing campaign of the 20th century.
This is why at Breast Cancer Action, we call October ‘Breast Cancer Industry Month,’ the month when corporations make money professing how much they care about breast cancer by selling pink ribbon products…
How many of the ingredients contained in a random selection of pink products are toxic and bad for our health? No-one knows because of weak chemical regulation in the United States that’s outdated…
We can’t waste another October watching corporations make money off pink ribbon products that contain toxins linked to breast cancer. If you are outraged, take a stand to protect all of us from toxic chemicals that are making us sick because the manufacturers of pink ribbon products certainly won’t.”
Var finns xenoöstrogener?
De finns i:
Hudvård:
4-Methylbenzylidene camphor (4-MBC) I solskyddskrämer(sunscreen lotions)
Parabener, methylparaben, ethylparaben, propylparaben and butylparaben används vanligen som konserveringsmedel.
Benzophenone (sunscreen lotions)
Industriprodukter och plaster:
Bisphenol A
Phthalates (plaster)
DEHP (för PVC plaster)
Polybrominated biphenyl ethers (PBDEs) (brandsäkra material, plaster, skum, byggmaterial, elektronik,och motorer).
Polychlorinated biphenyls (PCBs)
Mat:
Erythrosine / FD&C Red No. 3
Phenosulfothiazine (a red dye)
Butylated hydroxyanisole / BHA (food preservative)
Building supplies:
Pentachlorophenol (konserveringsmedel i trävaror)
Polychlorinated biphenyls / PCBs (I oljor, lubrikanter, målarfärger)
Insecticider:
Roundup (mot ogräs)och i glyfosat
Dieldrin (insecticid)
Endosulfan (insekticid)
Heptachlor (insecticid)
Lindane / hexachlorocyclohexane (insecticide, används i lössmedel, speciella shampoo och andra apoteksprodukter mot skabb och löss) Methoxychlor (insecticide)
Fenthion
Nonylphenol industriella tvättmedel och pesticider)
Other:
Propyl gallate
Klor och klorprodukter
Ethinylestradiol (P-piller)
Metalloöstrogener (a class of inorganic xenoestrogens)
Alkylphenol (används i rengöringsmedel)

I tysthet förgiftas vi allt mer. Vem bär ansvaret?

Sveriges regering och riksdag har fastställt 16 miljökvalitets mål, varav ett mål är Giftfri miljö.

Det låter ambitiöst och totalt orealistiskt så vida inte man verkligen har för avsikt att stå upp mot stora multinationella företag som exempelvis Nestle, eller Cocacola, eller MacDonalds, eller varför inte Monsanto som säljer hälsofarliga kemiska giftprodukter över hela världen såsom pesticiden Roundup och genetiskt modifierade s.k.matprodukter.

En dröm om en giftfri värld. Visst vore det mer än angeläget, men hittills har det gått i motsatt riktning. Exempelvis tillåter man att matväxter besprutas mer och mer, man använder glyfosater i jordbruket trots att Världshälsoorganisationen definierat dem som möjligen cancerframkallande.

En del gödningsmedel och bekämpningsmedel  innehåller cancerframkallande ämnen som sedan tas upp i de grödor som vi äter.

Världen har blivit tokig. Mat och drycker har blivit sjukdomsframkallande i stället för att göra vad de de är ämnade att göra, nämligen gynna hälsa och läka sjukdomar.

Jag frågar mig: Kommer myndigheter ges förutsättningar att sätta stopp för kemikaliesprängda mat- och dryckesprodukter?

Vet allmänheten t.ex. att barnens favorit läskedrycker såsom Sprite, Fanta och NestleTe innehåller hälsovådliga E- ämnen såsom exempelvis benzener, eller kaffein och det konstgjorda sötningsmedlet Aspartame? Eller att läskedrycker och konservburkar innehåller bisfenoler?

Enligt samma WHO skulle minst en tredjedel av alla cancerincidenser kunna undvikas om man förebyggde cancer. Än så länge finns ingen förebyggande plan om hur vi ska kunna reducera den cancerutveckling som ökar år från år. Kommer det ingå i kemikaliinspektionens handlingsplan att offentliggöra och ev. förbjuda de ämnen som ökar risken för cancer och som finns i mat och dryck?

Hur ställer man sig till Livsmedelsverket som fortsätter föreslå hälsovådliga livsmedel som exempelvis margariner som innehåller kemikalier, dåliga oljor och aromtillsatser?

Målet för en “Giftfri Miljö” innebär att det till år 2020 ska finnas förutsättningar  att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier säger man i regeringsförslaget . Vad menar man egentligen med förutsättningar?                En striktare lagstiftning eller helt enkelt förbud? Kommer allmänheten kunna ha möjlighet att ställa företag, myndigheter och eller regeringen ansvarig för den ackumulerade effekten av alla gifter som tillåts i maten i luften i jorden ochi vattnet?                                                                                                         Ett exempel av en sådan effekt är att cancer ökar epidemiskt.

Kemikalieinspektionen är den myndighet som ska driva på utvecklingen och de har föreslagit ett antal viktiga mål för att uppnå att en en giftfri miljö kan bli möjlig. Det är ytterst angeläget och hög tid. Låt oss se hur det går.

I tysthet förgiftas vi allt mer-Del 2

Kerstin Unger Salén fortsätter i del två i sin artikelserie ”I tysthet förgiftas vi allt mer” med att beskriva några av de vanligaste och samtidigt giftigaste kemikalierna som förekommer i vår vardag tex: glyfosat, bisfenoler (BPA), PBDE och vaccintillsatser. Även trådlös teknik är en risk i vår vardag.

Ogräsbekämpningsmedel
Ett av de mest använda ogräsbekämpningsmedlen som används i parker och vid dikeskanter, i jordbruk (än mer i genetiskt modifierade odlingar) och som sprutas på våra matgrödor, heter Roundup.
Professor Christopher Portier, som är ansvarig för Världshälsoorganisationens (WHO) undersökning av Roundup och glyfosat (en huvudingrediens i Roundup) talade på ett forskarmöte i Westminster London om glyfosater. Han berättade för åhörarna att det inte råder någon som helst tvekan om att glyfosater gör genetisk skada som kan leda till att celler skadas och blir cancerogena.
Världshälsoorganisationen har därför definierat glyfosater som ”möjligen cancerframkallande”.

I Frankrike fastslog högsta domstolen, år 2009, efter anmälan och påtryckningar av miljöorganisationer, att tillverkaren av Roundup, Monsanto, ljugit om att ämnet var snabbt nedbrytbart och inte skadade mark eller grundvatten. Det är inte de enda de har ljugit om. Glyfosat uppträder under olika namn som ogräsmedel inom EU. I Sverige såldes enligt Kemikalieinspektionen 700 ton glyfosat under 2012. 2015 lär inte vara bättre.
Men det är inte bara cancer som Roundup kan framkalla utan även autism, Parkinson, Mutiples Skleros, Alzheimers och många andra kroniska sjukdomar.
Glyfosat liknar bensen, vilket numera är universellt erkänt som ett cancerframkallande ämne. Vetenskapsmän klassar glyfosat på samma sätt som tobak, asbest och arsenik. Glyfosat är ett av hundratals exempel hur mänskligheten förgiftas.
Min fråga är följande: Kommer svenska myndigheter införa förbud att använda glyfosater och Roundup?
Bisfenoler, BPA
Bisfenoler är andra kemikalier som är kända för att öka risken för många sjukdomar. Det finns tillräckligt med data för att bekräfta att de bidrar med ökad risk för bröstcancer, prostatacancer, infertilitet (män har fått lägre spermatäthet p.g.a. av bisfenoler), tidigare pubertet, missfall, sexuella dysfunktioner metaboliska, störningar, hjärtsjukdomar, nedsatt immunförsvar, kognitiva beteendestörningar (hos barn) och typ 2 diabetes
Referenser: Braun, 2009, 2011; Rees-Clayton, 2011; Lang, 2008; Li, 2009; Miao, 2011; Sugiura-Ogasawara, 2005). Läs gärna mer på Breast Cancer Fund.org
Bisfenoler är de vanligast förekommande kemikalierna som människor utsätts för dagligen. De finns i allt från mat till plast flaskor, nappar, tandfyllnader, konservburkar och på kvitton. I Sverige utsätts de flesta för en låg och kontinuerlig exponering av bisfenol A (BPA), säger man i en utredning som gjorts av kemikalieinspektionen för riksdagen. En av många källor till BPA är kvitton, biljetter m.m. av termopapper som innehåller BPA.
BPA misstänks kunna ge effekter på foster och små barn även vid en mycket låg exponering. Det är ett speciellt allvarligt hot för ofödda barn som exponeras redan i livmodern eller tidigt i sina liv.
Samuel Epstein är professor emeritus och högsta auktoritet beträffande gifter och kemikalier som man vet är cancerframkallande. Han varnar för faran mrf bisfenoler och efterlyser mer engagemang från ländernas regeringar och han ifrågasätter myndigheternas politik och att de saknar verklig vilja att skydda allmänheten och vidta åtgärder som förebygger cancer.
Hur skadar bisfenoler?

Bisfenoler påverkar det endokrina systemet och stör hormonbalansen. Det endokrina systemet består av en uppsättning körtlar (t.ex. sköldkörteln, könskörtlarna och binjurarna) och de hormoner som körtlarna utsöndrar (tyroxin, östrogen, testosteron och adrenalin). Det endokrina systemet medverkar till att styra utveckling, tillväxt, fortplantning och beteende hos djur och människor. M.a.o. ett system som hjälper oss att leva och utvecklas.
Vissa industriframställda kemikalier såsom bisfenoler liknar det kvinnliga hormonet östrogen. Vad betyder det? Över tid sänder dessa östrogenliknande kemikalier massvis av meddelande in i cellerna vilket kan påverka vårt DNA.
Engelska forskare upptäckte att mer än 30 olika pesticider förstörde mäns fertilitet genom att blockera testosteron. En större publicering visade att kemikalier i solskyddskrämer, kosmetika och tvålar kan likna östrogen och blockera testosteron.
Samma sak skrev man om i journalen ”Science of the Total Environment. De hävdar att män som exponeras för den populära kemikalien PBDE (polybromerade difenyletrar) som används i brännbara produkter, tyger, plaster, på flygplan i sitsarna och i möbler, elektronik och även kläder, hade signifikativt lägre testosteronhalter.
5 miljoner ton endokrinstörande kemikalier producerades globalt 2008. Enligt “Global Industry Analysts” förväntas den globala marknaden öka och uppnå 6 miljoner år 2015.
Kemikalier som gör människan infertil

Infertilitetskliniker poppar upp som svampar ur jorden. De har kommit till stånd för att människornas fertilitet har försämrats (och för att kvinnor bestämmer sig för att få barn senare). Endokrina störningar framkallade av bisfenoler och andra giftiga ämnen har medverkat till denna situation. Det är dags att man börjar lägga ihop ett och ett.
Högbromerade PBDE (hexa-BDE) tillhör samma kategori och har enligt forskare på Karolinska Institutet fortsatt att öka fram till den senaste mätningen 2007. Små barn exponeras troligen för högre doser PBDE enligt professor Helen Håkansson.
Penta-BDE är det mest studerade bromerade flamskyddsmedlet. Där rapporteras bestående påverkan på spontanbeteende, inlärning och minne hos möss och råttor samt försenad könsmognad och försämrad spermieproduktion hos råttor. Man har även rapporterat leverpåverkan, samt minskade nivåer av östrogen, testosteron och sköldkörtelhormon i råttor som exponerats för pentaBDE.
Vad säger då svenska Riksdagen? ”Regeringen skall inom EU verka för att dels kvicksilver, dels bromerade flamskyddsmedel fasas ut.” M.a.o. inga bindande löften utan fluffiga åtaganden där regeringen gömmer sig bakom EU:s regler.
Vacciner

Antalet vacciner som ges till barn och även vuxna har ökat avsevärt under de sista decennierna. Det har lett till att barn i den industrialiserade världen inte får lov att utveckla sin egen immunitet. Nutidens barn är också utsatta för mer gifter och tungmetaller p.g.a. den ökade mängden vaccinationer de får.
Enligt data från The National Vaccine Information Center (NVIC) i USA får barn i den industrialiserade världen upp till 40 doser av 14 vacciner innan de hunnit bli sex år. Det är 12 gånger mer än på 1940-talet.
Några av komponenterna i vacciner är neurotoxiska och försvagar immunförsvaret eller orsakar försämrade funktioner i hjärnan, speciellt tungmetaller såsom kvicksilver eller aluminium.
Många vacciner innehåller aluminium vilket skulle ersatta kvicksilver men nu börjar man förstå att aluminium kanske är mer giftigt än kvicksilver.
Gardasil är det vaccin (ges till unga flickor i 11 års ålder) som fått i särklass mer anmärkningar än något annat vaccin sammanlagt. Det betyder inte lite för de flesta vaccinerna innehåller främmande ämnen och tungmetaller och ger bieffekter, men Gardasil har en stor cocktail av gifter. Det innehåller aluminium adjuvans, polysorbate 80, som i forskningsstudier visar sig åstadkomma infertilitet hos råttor, och sodium borate som används i medel mot kackerlackor. Det sistnämnda medlet är konstaterat cancerframkallande.
Tiomersal – thiomersal – thimerosal

I en del vacciner används kvicksilverTiomersal i form av tiomersal (etylkvicksilver) som ett konserveringsmedel. Många enkel‑ och kombivacciner som hepatit B‑vacciner, DTP (difteri, tetanus, kikhosta), DT (difteri och tetanus) och influensavacciner innehåller tiomersal (på engelska: thiomersal och i USA: thimerosal). Se illustration till höger.
Tiomersal (C9H9HgNaO2S), innehåller 49 % kvicksilver i vikt och är en aktiv ingrediens i influensavacciner.
Det bekräftas av WHO som skriver:
“Tiomersal är ett ämne som innehåller kvicksilver och som används mot bakterier och svamp som konserveringsmedel”.
De influensavacciner som finns på marknaden idag innehåller samtliga någon kvicksilverförening trots att kvicksilver utdömts som hälsofarligt.
Var och en som tänker ta en influensavaccinering bör betänka om de verkligen vill ha dessa ingredienser i blodet.
Det kan vara bra att veta att kvicksilver är ett nervgift vars toxiska nivå ligger 1000 ggr. högre än bly. Influensavacciner innehåller även formaldehyd (väl känt cancerframkallande ämne) aluminum (nervgift som misstänks öka risken för Alzheimers), ethylenglykol, carbolsyra eller fenol, polysorbate 80, Triton X-100 (tvättmedel)) och en variation av antibiotika.
Donald Miller, M.D. (Hjärtkirurg och professor vid The University of Washington School of Medicine och The Seattle VA Medical Center) säger följande om influensavacciner:
”Alla riskerar att skadas, speciellt från kvicksilver, aluminium och formaldehyd som finns i vaccinet”.
Dr. Miller föreslår istället att människor tar D vitamin istället. Läs mer
Intressant nog meddelar Folkhälsomyndigheten att:
”I Sverige togs preparat med tiomersal (etylkvicksilver) från marknaden 1992 (flergångsförpackningar upphörde). ”Små mängder formalin (formaldehyd) kan finnas i färdigt vaccin”, meddelar Folkhälsomyndigheten.
Det finns kvicksilver i alla influensavacciner

Det låter ju betryggande eftersom formaldehyd klassats som cancerframkallande ämne. Numera används fenoxietanol som konserveringsmedel. Myndigheten hävdar att kvicksilver bara används i tillverkningen av vaccinen.
Märkligt för Karolinska Institutets ”Drugline information” (och internationella officiella informationscentraler) meddelar att i Begrivac influensavaccin ingår natriumtimerfonat (organisk kvicksilverförening) 0,005 mg per dos om 0.5 ml .
Övriga influensavacciner som finns att tillgå är SBL:s vaccin mot influensa som innehåller tiomersal natrium (organisk kvicksilverförening) 0.5 mg samt Influvac som bland annat innehåller tiomersal (organisk kvicksilverförening) 0.05 mg per dos.
Enligt en representant för SBL finns inget influensavaccin som inte innehåller kvicksilverkonserveringsmedel att tillgå. Med andra ord det finns inga influensavaccin utan kvicksilverföreningar!
Man har tagit bort kvicksilver från barnvaccin, men influensavacciner rekommenderas åt gravida kvinnor(!) och barn av vissa kategorier.
Detta om något är ett bra exempel på hur svårt det är att få fram sanningen om gifter i vacciner. Den som tvivlar på den neurotoxiska potential beträffande tiomerosal, kan fördjupa sig och läsa vetenskapliga skrifter som tar upp de negativa effekterna av kvicksilver.
Jag kan också meddela att innehållet i vacciner ofta inte har testats för cancerframkallande ämnen. Läsaren kanske tror det inte skulle vara nödvändigt men det är det enligt min erfarenhet.

ARTIKELSERIEN
Del 1: Degenerativa sjukdomar kan snart stå för 75% av alla dödsfall
Del 2: Kvicksilver i alla influensavaccin och bisfenoler gör oss infertila
Del 3: Trådlös teknik stressar och påverkar DNA
Del 4: Du bestämmer om vi ska ha en giftfri värld

Naturlig diet,syrebehandling och antioxidanter kan bota cancer

Naturlig diet, syrebehandling och antioxidanter botar cancer – Svensk cancervård internationellt efterbliven
12 Nov, 2015 By Kerstin Unger-Salén 8 Comments
Kerstin Unger-Salén, Casbernats, Soller, Mallorca – Foto: Torbjörn Sassersson

DEBATT. Forskning kring cancer är ofta understödd av Läkemedelsindustrin. Av den anledningen är forskningen i huvudsak inriktad på att undersöka cancer när människor redan drabbats, vilka medicinska droger som bör användas och hur patienten kommer att reagera på dem. Få utredningar ägnar sig däremot åt att ta reda på vad man kan göra i förebyggande syfte för att minska antalet cancerfall. Det skriver Kerstin Unger-Salén, sakkunnig inom egenvård av cancer med ett eget friskvårdscenter på Mallorca.
Text: Kerstin Unger-Salén, Alltomcancer.com, Cas Bernats, Sóller, Mallorca | Foto: Torbjörn Sassersson, 7 okt 2015
Det är ytterst beklagligt eftersom cancer numera har blivit den största dödsorsaken efter hjärtsjukdomar. Nu mer än någonsin borde man fokusera på att hjälpa människor minska risken för cancer.
Martin Bergö, professor på Sahlgrenska har i en forskningsstudie om NAC (syntetisk antioxidant) samt E vitamin undersökt hur dessa antioxidanter inverkar på cancerväxt (på möss). Frågan är om möss och människor har samma behov av antioxidanter?
I en drömvärld hade Bergö och hans team velat ta reda på vilken roll antioxidanter i mat eller kosttillägg har för att förebygga cancer eller överhuvudtaget ett antal degenerativa sjukdomar som hör ihop med kroniska inflammationer.
I samma drömvärld skulle läkare som jobbar med integrativ medicin och näringsexperter kunna sitta ner med läkare inom skolmedicinen och ha en förutsättningslös dialog om olika synsätt och perspektiv inom cancervården.
Martin Bergö har uttryckt ett liknande önskemål, men tyvärr existerar knappast en sådan dialog idag. Läkare verkar helst vilja lyssna på likatänkande och läkemedelsindustrins experter.
För de cancerberörda skulle det vara positivt att sådana samtal kom igång för cancerforskningen har faktiskt kört fast.
Integrativ medicin i Tyskland och Schweiz leder utvecklingen

Antalet cancerfall ökar kraftigt även när man tagit hänsyn till ökad ålder och andra omständigheter. Rent utsagt är cancerutvecklingen ur kontroll, fast ingen vill erkänna det i Sverige. Antalet som dör av cancer bortsett från leukemi och några ovanliga cancerformer har dessutom inte ändrat sig nämnvärt.
Tänk om forskarexperter ville intressera sig för vad man faktiskt gör i Tyskland och Schweiz och prata med onkologer och andra experter som arbetar på komplementär medicinska cancerkliniker och ta reda på vilka forskningsunderstödda behandlingar som är framgångsrika där.
I Sverige får de som vill arbeta på ett mera integrativt sätt ständigt utstå misstänkliggöranden och hot om att deras mottagningar stängs ner. Vad som hände dr Erik Enby är ett bra exempel, men till sist fick han upprättelse.
Jag är övertygad om att många inom hälsovården och som arbetar inom i biologisk/funktionell medicin skulle vilja ställa upp på dialog och förutsättningslöst lyssna på läkarkårens och professorernas bevekelsegrunder, förutsatt att de också behandlas utan fördomar och med respekt.
Det är nämligen inte bara skolmedicinen som kan stödja sig på forskning utan det finns otaliga forskningsstudier som bekräftar hur viktigt det är att exempelvis äta en anticancer diet och antioxidanter för att skydda sig mot cancer och annat.
Andra forskningsstudier bekräftar att rätt kosttillägg kan vara nog så viktigt för att hjälpa till att hålla oss friska. Vill bara nämna gurkmeja, resveratrol, D3 och K2 vitamin, magnesium, probiotika och digestiva enzymer, ubikinol, samt krillolja (Omega3) för att ta några exempel som kan var svåra att få i sig nog av via maten.
Självklart finns vissa märken av kosttillägg som inte är bra men det finns också högst pålitliga varumärken för kosttillägg som har mycket seriös forskning bakom sig och som endast använder rena naturprodukter.
Många liksom jag själv har blivit friska från cancer genom att göra en ogiftig behandling som bl.a. baserade på en strikt anticancer diet och ett antal livsviktiga kosttillägg.
Behandlingen var framgångsrik men patienten avled
Med tanke på att läkemedel är klassad som den tredje anledningen varför vi dör, är jag ytterst kritisk om vad vacciner och mediciner innehåller. Det är ett långt större problem än kosttillskott.
Skolmedicinen har tyvärr blivit allt mer upptagna och beroende av läkemedel och symtomeliminering, men var och en som har sunt förnuft förstår att vi måste göra mer än så för att verkligen bli friska. Speciellt vad gäller cancer.
Sjukvårdens behandlingar av cancer är inriktad på att reducera eller eliminera tumören (symtomen). Vi ska komma ihåg att det är en stor skillnad mellan att få bort tumören och att bli frisk från cancer, vilket de som fått tillbaka sin cancer efter avslutade behandlingar, sorgligt nog fått uppleva.
De behandlingar som erbjuds i form av cellgifter och strålning är en gång för alla oerhört giftiga.
Alla gifter skapar fria radikaler och inflammation vilket gör oss sjuka och får oss att åldras i förtid.
Cellgifter ökar också vårt åldrande och kan ge allvarliga bieffekter. Vad många kanske inte vet är att de kan vara cancerframkallande i sig. Det bekräftas av forskning och är väl känt inom skolmedicinen. Problemet är att man vanligtvis inte har annat att erbjuda förutom de stora tre: operation, cellgifter [cytostatika] och strålning.
Enligt professor Fran Balkwill, Cancer Research UK, kan cellgiftsbehandlingar medverka till att vissa cancertumörer växer mer. I de fallen gör behandlingarna mer skada en nytta.
Ofta bildas ett protein som hjälper cancercellerna att bli motståndskraftiga mot cellgiftsbehandlingen. Kommer cancern tillbaka blir det mycket svårare att bli fri från den och många hamnar i långa giftiga behandlingsomgångar som endast ges i palliativt syfte, för att förlänga livet för patienten, men som inte kan göra henne frisk.
Häri ligger det allvarliga problemet med cellgiftsbehandlingar. Om patienten får tillbaka sin cancer eller det formas metastaser är resistensen högre mot cellgifterna. I det läget måste man öka doserna. Patientens immunförsvar slås ut och förgiftningen ökar. Till slut dör patienten. I en del fall av själva behandlingen, inte av tumören.
Jag tror vi måste sluta kriga mot kroppen och snarare samarbeta med den. Att ensidigt ge cellgifter och strålning för att döda cancertumören innebär en klar risk att immunförsvaret förstörs, att människor tappar aptiten och lider av akut näringsbrist och att friska celler skadas och blir odugliga.
Cellgifter dödar de celler som delar sig oavsett om de är cancerceller eller inte, vilket förklarar varför de åstadkommer sidoeffekter. De inverkar på hälsosamma kroppsvävnader där cellerna hela tiden växer och delar sig. Hud, benmärg, hårsäckar och tarmarnas innerväggar är exempel på ställen där celler ofta divideras.
Levern blir överbelastad med gifter

Cellgifter jobbar ju inte lokalt, annars skulle cancerpatienter inte lida av håravfall och illamående, ha problem med tarmar och matsmältning eller en nedsatt leverfunktion p.g.a. alla de gifter den måste ta hand om. Levern är nämligen vårt största avgiftningsorgan och under cellgiftsbehandling har den extra mycket gifter att bryta ner.
Vissa cytostatika har större benägenhet att förstöra celler i levern (kallas för hepatotoxicity) än andra. Cancer i levern är ett svårt kapitel.
Det är också väl etablerat att efter cellgifter och strålning kan en liten subpopulation av överlevande primära cancerceller eller s.k. cancer stamceller, sätta igång ett återfall av cancern. Dessa stamceller är oerhört resistenta mot cellgifter.

Man skulle önska att skolmedicinen skulle vilja ägna forskning på mindre giftiga behandlingsformer som definitivt inte ökar risken för sekundär eller återkommande cancer.
Att läkemedelsindustrin skulle ha något intresse att hitta alternativ till de cancerbehandlingar som erbjuds idag känns inte aktuellt. Efter att ha läst ”Dödlig medicin och organiserad kriminalitet” av den danske professorn Peter Gøtzsche på Nordic Cochrane Centre har jag absolut inga illusioner kvar om läkemedelsindustrins goda vilja.

Så till frågan: Medverkar antioxidanter till cancerväxt?
Innan jag går in på svaret vill jag bara säga att de flesta onkologer och läkare, i allmänhet, har inte utbildats i näringslära. Det har sina konsekvenser speciellt när det gäller deras rådgivning om kost och cancer.
I Martin Bergös replik på Newsvoice.se (”Vårt resonemang är vare sig kontroversiellt eller svårt att förstå”) avråder han människor från att äta antioxidanter, speciellt om man tror det kan finnas en begynnande cancertumör eller under pågående cellgiftbehandling.
Frågor jag ställer mig i det sammanhanget:
Är det inte minst lika viktigt att ta reda på vad som händer med friska celler under en behandling av cellgifter eller strålning?
Om de friska cellerna inte skyddas av antioxidanter, ökar inte detta risken av cancer hos de friska cellerna?
Hur ska de skyddas av fria radikaler under pågående behandling som dessutom kan ta upp till månader eller år?
I sin replik inleder Bergö med att säga att: ”fria radikaler endast bildas när celler och mitokondria använder sig av syre för att skapa energi”. Det är ju intressant påstående. Är det något som kännetecknar cancerceller är det att de lärt sig leva i en syrefattig miljö och att de ofta inte använder syre utan fermentering för att få energi.
Detta framfördes redan av nobelpristagaren Otto Warburg och har sedan bekräftats gång på gång i olika forskningsstudier. Det är just celler med en annorlunda metabolism som inte dör (apoptosis) såsom de borde göra och detta är vad som gör dem till cancerceller. De växer ohämmat och dör inte.
Cancerceller producerar fria radikaler

Det är en viktig punkt som ligger till grund för hans fortsatta resonemang. Enligt de forskningsstudier jag känner till och som tycks allmänt accepterade av den allra färskaste cancerforskningen, stämmer inte hans antaganden.
Cancerceller producerar nämligen fler fria radikaler och i ett högre tempo. En tumör och dess celler skiftar på ett kaotiskt sätt mellan perioder av låg syretillgång och försök att återställa syretillförsel. Denna process producerar mer fria radikaler och de sätter i sin tur igång mer tumörväxt. Fria radikaler gör cancerceller mer resistenta mot cellgifter och strålning och de blir mer aggressiva i sin växt.
Professor Bergö skriver:
”Det är mycket väl etablerat att fria radikaler kan orsaka skador på vår arvsmassa som kan leda till cancer.”
Därför finns det anledning att anta att antioxidanter är viktig för kroppens hälsa. Kroppen kan producera egna antioxidanter och man kan även öka på antalet antioxidanter genom att äta en kost rik på antioxidanter.
Vad som förvirrar är att han i nästa mening skriver att ett antal studier bekräftar att i de flesta fallen skulle antioxidanter inte ha en skyddande effekt. Han skriver att man gjort ett stort antal randomiserade placebo-kontrollerade kliniska studier vad gäller flera olika typer av naturliga och syntetiska antioxidanter.
När man går igenom dessa ser man att det finns inget tydligt budskap. ”I enstaka fall har de skyddande effekt: I de flesta fall ingen effekt, och i flera fall en ökad risk för cancer.”
Med andra ord vill professor Bergö ha sagt om jag förstår det rätt, att antioxidanter knappt kan skydda oss från fria radikalers framfart.
Tveksamt med andra ord att de gör någon nytta och de kan dessutom öka risken för cancer.
Jag undrar: Ska vi eller ska vi inte äta antioxidanter eller är det bara antioxidanter i form av kosttillägg han anser farliga? Varför i sådant fall?
Det finns rikligt material som talar om hur oumbärliga antioxidanter är för att förebygga cancer. Fria radikaler kan nämligen ska DNA vilket kan resultera i mutationer som är början till en cancer. Det vet han också.

En stor anledning varför vi får cancer är gifter från miljön, av pesticider, tungmetaller och kemikalier i maten, i luften, i läkemedel och för dem som behandlas för cancer, i cellgifter.
Det finns minst 70,000 kemikalier, varav 20 000 är kända cancerframkallande ämnen som vi är utsatta för. Alla de här gifterna skadar oss med sina fria radikaler. Det kan inte nog poängteras hur beroende vi är av antioxidanter för att hålla oss friska. Det här är inget att leka med. Människor behöver vara klara över antioxidanternas betydelse för vår hälsa. Det är lätt att avråda från antioxidanter men det är inte ansvarigt .
Det finns överväldigande forskningsbevis för att antioxidanter skyddar cellerna mot fria radikaler och mot cancer. En utmärkt bok i ämnet är ”Life over cancer”, av Keith Block M.D.
Bergö replik antioxidanterLite längre fram skriver professor Bergö följande:
”Slutsatsen från alla kliniska, genomiska, och experimentella musstudier är att fria radikaler är skadliga för både friska celler och för cancerceller. Antioxidanter kan därmed skydda en frisk cell från att bli en cancercell – och förmodligen också en frisk person från framtida cancer. Forskning på möss från vår och andra forskargrupper har visat att om man ger antiodixanter till en ung frisk mus som är benägen att utveckla cancer senare i livet, så minskar tumörutvecklingen. Men den sammantagna forskningen visar också att så fort en tumör bildats så hjälper antioxidanterna även tumörcellerna att antingen växa snabbare (lungcancer) eller att sprida sig fortare (melanom).”
Detta stämmer inte, åtminstone inte på människor.
Sen undrar jag: Hur ska vi veta om vi har början till en cancer och ska vi alltså avstå från antioxidanter, ut i fall att? Jag tycker resonemanget haltar. En liten begynnande tumör kan ju ha funnits länge innan den slutligen upptäcks.
Professor Bergö resonerar vidare:
”En sund balanserad kost, där givetvis antioxidanter är inräknade är det enda jag personligen kan förespråka därför att bevisen för att antioxidanter i kosttillskott skulle kunna hjälpa en cancerpatient är inte övertygande.”
Jag börjar undra: Är det kosttillägg han inte gillar och är det därför han använt sig av dem i sin studie istället för naturliga antioxidanter? Forskning letar efter det man vill hitta.
Mitokondria (cellernas kraftverk) har sin egen antioxidant produktion av enzymer eftersom de vill minska effekten av de fria radikalerna. Det gäller normala celler och cancerceller. Det syre som används i friska celler för att skapa energi producerar också fria radikaler.
Här finns tydligen en fin balans som hjälper cancercellernas överlevnad, vilket jag ska återkomma till. I det avseendet stämmer professor Bergö´s resonemang men jag ska återkomma till hur resonemanget är mer komplicerat än vad han vill göra gällande.
Jag kan tillägga att han inte är ensam om att ha forskat om fria radikaler och antioxidanters roll för utveckling av en cancer och även vilken roll antioxidanter har under pågående cellgiftsbehandling. Det finns rikligt material att tillgå och jag vill bara nämna några få.
En mycket klargörande bok i ämnet är Ralph Moss bok ”Cancer Therapy, The Independent Consumer´s Guide to Non-Toxic Treatment and Prevention”.
Han går igenom vilka vitaminer, mineraler och spårämnen samt medicinska örter som kan användas som en cancerterapi och vilka som kan reducera bieffekter och öka effekten av cellgifter och strålning. Hans påståenden är uppbackade av vetenskaplig forskning som han refererar till i en bilaga längst bak i boken. Den är väldigt lång.
Det finns också något som heter ”Nutritional oncology”. Det är en specialitet som endast intresserar sig för kost som berör onkologi.
Nutrigenomics är ett relativt nytt och synnerligen intressant forskningsområde som visar har man kan påverka genernas uttryck (även ärftliga sådana i cancer) genom specifik mat och kosttillägg.
En forskningsstudie som enligt mitt förmenande är synnerligen komplett heter ”Reactive oxygen species in cancer av Geou-Yarh Liou and Peter Storz, publicerat i HHS Author Manuscript och.ncbi.nlm.nih.gov Forskarna går igenom hela processen i detalj av hur en cancer växer och utvecklas. De hävdar att cancerceller har höga nivåer av reaktiva syreradikaler (oxidanter) ROS och att det är dessa fria radikaler som underlättar tumörväxt och utveckling. Det bekräftas även av andra forskningsrapporter.
Det går stick i stäv med Bergös konklusioner nämligen att fria radikaler är skadliga för friska celler men också för cancerceller. Enligt samma forskningsstudie hävdar man också att ROS kan skapa metastaser, d.v.s. att fria radikaler kan påskynda metastasbildning.
Vad betyder det? I det ena fallet anser man att fria radikaler bidrar till cancertumörens snabba växt och då skulle antioxidanter också kunna hindra cancerväxt genom att avlägsna dessa reaktiva syreradikaler.
I det andra fallet, såsom professor Bergö hävdar, kan fria radikaler minska cancerväxt och därför ska vi avstå från antioxidanter vid minsta misstanke att vi bär på en tumör.
Forskarlaget från ”Reactive Oxygen Species in Cancer” säger att antioxidanter förhindrar tumörens spridning. Detta är en mycket viktig punkt som inte heller överensstämmer med Bergös konklusioner.
Kerstin Unger-Saléns resa med cancerEtt exempel är pankreascancer där högst aktiva antioxidant enzymer, MnSOD, reducerar cellväxt av pankreas (bukspottskörtel) tumörceller. Sen säger man: ”Vill man försöka eliminera dessa cancerceller kan en osedvanlig ökning av intracellulär ROS kan uppnås med cellgifter.” Det betyder att med cellgifterna tillför man en extra hög dos av fria radikaler vilket skulle framkalla cancercellernas död (apoptosis), utarmning av cellerna från antioxidant proteiner eller genom att skapa ROS från immunceller.
Det kan förklara varför man just vid cellgiftbehandling bör begränsa antioxidanter, men forskarna gör förbehåll.
Sedan fortsätter de: Normala celler övergår till anaerobisk glykolys (fermentering som endast använder glukos och inget syre för att framställa energi) när det inte finns tillräckligt med syre att tillgå och mitokondrias funktioner blivit nedsatta.
Med andra ord: Det är brist på syre som avgör om celler blir anaerobiska, vilket är det som kännetecknar cancerceller. Anpassning av tumörceller till hypoxia (syrebrist) medverkar till tumörens aggressiva utveckling. Det vill säga: De flesta tumörcellerna skapar energi utan syre (genom fermentering) vilket därmed gynnar tumörens snabba växt. Man anser att det just är syrebristen hos cancercellerna som påskyndar en aggressiv tumörväxt. Enligt professor Bergö bildas fria radikaler endast när celler och deras mitokondria använder sig av syre för att skapa energi, vilket inte överensstämmer med det här eller andra forskningsresultat.
Just detta resonemang bekräftas gång på gång av olika vetenskapliga studier.
Bra syretillgång är avgörande för att hålla celler och deras mitokondrier friska. Det är ett effektivt sätt att förebygga cancer.
Nobelpristagaren Warburg och många efter honom har visat att när syretillgången reduceras börjar vanliga celler att producera energi anaerobiskt. Under en viss syrenivå blir normala celler anearobiska cancerceller.
J. B. Kizer är biokemist och läkare vid Gungnir Research in Portsmith, Ohio. Han förklarar skillnaden mellan hur normala och cancerceller uppför sig i cellkulturer när syretillgången i deras miljö förändrades. Skillnaderna var avsevärda. Höjde man syrehalten i cancercellernas omgivning till en viss nivå gav det en dödlig utgång för dem. Cancertumörer som växte mest aggressivt visade också högre grad av fermentering. Ju långsammare en cancer utvecklades ju lägre fermenteringsgrad hade den.
Det betyder att cancerceller som fortfarande använder syre är mindre aggressiva och de som lider av syrebrist är mest aggressiva. Cancerceller är anpassade till att överleva i en låg syrehaltig miljö (min kommentar) och har blivit cancer p.g.a. syrebristen.

Anticancerdiet och syrebehandling

En förebyggande och läkande anticancerdiet bör just därför bestå av föda som gynnar riklig syretillgång i kroppen. Det är exempelvis rå föda, basbildande mat, mindre köttintag, hempressade råa grönsaks och fruktjuicer fyllda av antioxidanter och som är näringstäta och medverkar till att avgifta kropp och lever. Vatten ger också bra syretillförsel.
Foto: Fride Sassersson, Casbernats, Mallorca, 7 okt 2015
Samtidigt kan man ta vissa kosttillägg som exempelvis Omega 3, matsmältningsenzymer och en del andra tillägg som är direkt riktade till att gynna syretillförsel. Andra sätt är att öka blodcirkulationen, göra djupandning (som man kan lära sig i yoga) samt ta promenader i friska luften.
Det finns också något som kallas för oxygenbehandlingar. De går ut på att man vill öka syret i kroppens celler. Den ena kallas för hyperbar oxygenbehandling (HBO) och definieras som ”oxygenandning vid vistelse i en tryckkammare vid högre tryck än normalt atmosfärstryck”.
Tydligen finns en sådan på Karolinska och det står i deras beskrivning att den skall användas vid hypoxia (akut syrebrist). Cancerceller lider oftast av hypoxia. Som vi kommer ihåg enligt J.B. Kizer, dog cancercellerna om man höjde syrehalten över en viss nivå.
En självklar fråga infinner sig genast: Får man, eller använder man HBO för att behandla cancer i Sverige?
Nej, det får man inte.
Den andra syrebehandlingen är s.k. ozonterapi. Bägge dessa är väl kända behandlingsformer som ges av läkare på komplementärmedicinska cancerkliniker utomlands.

I Sverige får man inte ens nämna att syresättning skulle kunna verka positivt för att förebygga eller läka cancer trots att det finns vetenskapliga bevis för att cancertumör växer snabbare vid hypoxia. Ändrade man på den syrefattiga miljön och väsentligen ökade tillgången av syre får cancerceller som sagt svårt att överleva. Och inte bara cancerceller utan jästsvamp, virus och andra infektionsdrivande patogener.

I den tidigare nämnda forskningsstudien har man funnit åtskilliga bevis som föreslår att ROS (fria syreradikaler) ökar angiogenesis (bildande av nya blodkärl). Det driver tumörväxt och metastasbildning eftersom de är beroende att nya blodkärl bildas runt tumören. Hypoxia eller syrebrist stimulerar utveckling av nya blodkärl vilket får tumören att växa ännu mer. Ytterligare anledning att tillsätta syre vid cancerbehandlingar menar jag.
De säger vidare: Eftersom det finns bevis som föreslår att högre nivåer av fria radikaler medverkar till att sätta igång och utveckla en cancertumör kan man använda antioxidanter för att utarma tumörcellerna från ROS.
Efter en malign transformering genererar cancerceller ständigt mer reaktivt syre (fria radikaler). Det underhåller och driver tumörens utveckling. Men tumör och stamcellerna är också beroende av att kunna skapa egna antioxidanter så att de fria radikalerna till sist inte dödar cancercellerna (de är ju överlevare). De är således känsliga för det som kan dämpa tillgången på antioxidanter.
Det är alltså i ett senare skede av tumörens utveckling när den redan växer snabbt som cellerna är extra avhängiga av antioxidanter. I ett sådant läge föreslår forskarna att man skulle använda droger för att minska tillgången av antioxidanter samtidigt som man skulle kunna öka intracellulär ROS för att döda cancercellerna. Just på den punkten överensstämmer deras antaganden med Bergös påståenden. Men det är i ett långt mera framskridet skede och under pågående cellgiftsbehandling.
Forskningsstudien gör emellertid flera förbehåll om vilket är den riktiga vägen att gå under ett sådant skede. Tillåter man ROS (fria radikaler) att öka för mycket kan det skapa mer mutationer och metastaser. För mycket cellgifter och fria radikaler utan antioxidanter som dämpar deras framfart, kan skapa mer cancer och dessutom metastaser.
Min kommentar: Onkologerna vet att de som fått tillbaka cancer efter att ha gått igenom cellgift eller/och strålningsbehandling är i större riskzon för metastasbildning. Det är svårare att minska antalet cancerceller i tumören eftersom de blivit mer resistenta.
Forskarna säger till slut att det behövs mer förståelse av hur exakt de olika funktionerna används hos cancerceller.
Vilket är den riktiga balansen mellan fria radikaler och antioxidanter i ett eller annat skede, innan man kan utveckla nya strategier om hur man selektivt kan döda cancerceller och att samtidigt minska cancercellernas motståndskraft till cellgifter?
Uppenbarligen är hela ämnet komplext och ännu inte helt förstått. Bergö däremot har andra konklusioner i sin utredning: “Bevisen för att antioxidanter, så länge de kan neutralisera fria radikaler, påskyndar cancerutveckling är nu ännu starkare. Och eftersom det inte finns motsvarande studier som visar att antioxidanter, naturliga eller syntetiska, kan skydda cancerpatienter från sin sjukdom är det mycket oansvarigt att uppmuntra till antioxidant-intag för denna grupp människor: de skall avrådas”.
Uppenbarligen finns det åtskilliga studier som visar att antioxidanter kan förebygga och avvärja en begynnande cancer.
Jag upprepar vad man konstaterar i den andra forskningsstudien:
”För mycket cellgifter och fria radikaler utan antioxidanter som dämpar deras framfart, kan skapa mer cancer och dessutom metastaser.”

Avslutningsvis: Jag menar att professor Bergö har gjort förhastade slutsatser. Han har dessutom uttalat sig på ett förvirrande sätt om antioxidanternas roll för att förhindra och reducera en cancerutveckling, vilket är ytterst beklagligt.
Text: Kerstin Unger-Salén, Alltomcancer.com, Cas Bernats, Sóller, Mallorca | Läs fler artiklar av Kerstin Unger-Salén
Referenser
Yang, J. et al. (2012). Human CHCHD4 mitochondrial proteins regulate cellular oxygen consumption rate and metabolism and provide a critical role in hypoxia signaling and tumor progression Journal of Clinical Investigation, 122 (2), 600-611 DOI: 10.1172/JCI58780 “Cancer prevention by antioxidants.”
I den här studien av Nishino H1, Tokuda H, Satomi Y, Masuda M, Osaka Y, Yogosawa S, Wada S, Mou XY, Takayasu J, Murakoshi M, Jinnno K, Yano M. har man bevisat att naturliga antioxidanter såsom gurkmeja och nobiletin (citrusflavanoider) visade sig ha effekter mot en begynnande tumörväxt. Konklusion: en kombination av olika antioxidanter som finns i mat är effektiva metoder för att förebygga cancer.
PMID: 15630252 [PubMed – indexed for MEDLINE]Naturlig

Miljöfrågor handlar både om den yttre miljön och om den inre miljön i människokroppen

Den yttre miljön har en direkt inverkan på den inre miljön hos oss människor precis som hos alla andra däggdjur. Den inre miljön påverkar i sin tur genernas beteende och cellernas energiproduktion. Bägge påverkar vår hälsa. Bra genuttryck och effektiv energiproduktion i mitokondria är livsviktiga för att motverka degenerativa sjukdomar såsom exempelvis cancer.

Alla mikrober som bor i människokroppen tillhör det s.k. mikrobiska ekosystemet. Det är sammankopplat med jordens ekosystem. Det som sker på jorden sker också inom oss. Detta är något som långsamt håller på att sjunka in i människors medvetande men myndigheter och sjukvården släpar efter.
“Det finns ingen vävnad i kroppen som är steril, vilket inkluderar reproduktiva vävnader och det ofödda barnet”, säger Seth Bordenstein, en biolog vid Vanderbilt University.
Idag vet forskningen att mikrober utgör en stor och viktig del av vår kroppsmassa, ett projekt som studerade detta i detalj lanserades år 2007 och heter ”The Human Microbiome Project”. Allt mer forskning ägnas åt hur människokroppens ekosystem fungerar och hur de påverkar hälsa eller sjukdom.
Man vet exempelvis att nästan 80 % av vårt immunförsvar sitter i tarmarnas goda bakterieflora. Genom att sköta om tarmfloran tar man hand om sin hälsa och förebygger sjukdomar.
Varje gång vi tar antibiotika slår det ut viktiga bakterier i immunförsvaret. Därför är det alltid en bra idé att återge kroppen goda bakterier genom att ett par gånger om året göra en probiotika kur. Cancer är starkt förknippat med ett försvagat immunförsvar. För att förebygga cancer är tarmfloran och ett starkt immunförsvar våra bästa allierade, men det är inte lätt idag att veta vad vi får i oss.
Allmänheten är inte tillräckligt skyddad av de institutioner som är ansvariga för tillstånd för gifter, kemikalier och tungmetaller.
Vad vi dock vet är att gifter och främmande ämnen ständigt ökar i vår omgivning. Det finns ingen kontroll över hur mycket som tillåts sammantaget.
Giftämnen och tungmetaller och syntetiska hormoner förekommer i den mat vi äter, i det vatten vi dricker, i de vacciner som ges barn och vuxna, i läkemedel, i rengöringsmedel, plaster, skönhetsmedel och i/på själva marken vi går på.
Här finns verkligen mycket att göra

Jag vädjar till Naturskyddsföreningen och Kemikalieinspektionen att bli klarspråkiga och högljudda om sina kunskaper och att de använder media på ett effektivt sätt för att sätta press på regering och ansvariga institutioner såsom Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. De sistnämnda släpar efter och är alldeles för benägna att ta hänsyn till de stora industrijättarna och deras kommersiella hunger istället för att värna om allmänhetens rättmätiga hälsointressen.
Jordbruksverket ger regelbundet tillstånd för nya försöksodlingar av genmodifierade grödor i Sverige
Man tar inte ställning till vad en kommersiell odling av GMO grödor får för långsiktiga effekter fastän man enligt miljöbalken bör ta etiska hänsyn när det gäller verksamhet med GMO (genmodifierade grödor).
Bland annat har man godkänt ansökningar från Syngenta Seeds AB om försöksodling med genetiskt modifierad majs och sockerbetor. Monsanto, Syngenta och Du Pont är förresten industrijättar som kontrollerar 50 % av världens producerade frön.
Man fortsätter alltså med GMO försök trots att man vet att sådana odlingar använder mycket mer bekämpningsmedel som förstör jordarna och belastar människors hälsa.
Man tillåter dessutom numera import av GMO foder av bl.a. majs GA21 (till köttproduktion). Än så länge får de inte odlas men jag antar att försöksodlingar kan undgå sådana paragrafer.
Man tillåter också alltmer användning av Roundup vars huvudingrediens är glyfosat.
Vad är problemen med GMO och glyfosat?

GMO-grödor kännetecknas av att tolerera herbiciden (växtbekämpningsmedlet) glyfosat som bland annat finns i Roundup och som ägs av det multinationella företaget Monsanto. Det betyder att man kan använda mer bekämpningsmedel i GMO odlingar och det är precis vad som sker. I de länder som har stora GMO odlingar har användningen av Roundup och andra glyfosat medel ökat katastrofalt. Alltfler länder rapporterar negativa effekter som registrerats för både miljö och hälsa.
Glyfosat är således det i särklass mest använda bekämpningsmedlet i världen, Det förekommer frikostigt i skogs och jordbruk men sprutas också på vägkanten, tågspår och gräsmattor i parker etc. i Sverige och i andra länder.
Det är en veritabel miljökatastrof. Användandet av glyfosat dödar nämligen alla växter i odlingen som inte har genen för tolerans av bekämpningsmedlet.
Jordbruksverket skriver i beslutet att:
“när ogräsbekämpningen blir mer effektiv (används mera) så kan det få en negativ effekt på den biologiska mångfalden (m a o, på normalsvenska betyder det att många djur kommer att dö). I ett landskap med intensiv odling kan ogräsen på åkrarna vara viktiga för pollinerande insekter och fåglar som fälthöns och sånglärka. Frön från ogräsen är en viktig del av fåglarnas föda.”
Vad man däremot inte nämner är att glyfosat är giftigt för djuren.
Naturligtvis gäller den ”negativa effekten” också människors hälsa. Vi äter ju den mat som så frikostigt har besprutats med glyfosat. Intressant nog är faktiskt glyfosat patenterat som en antibiotika, vilket betyder att det uppträder som en antibiotika och slår ut delar av tarmfloran. Glyfosatrester finns i den mat vi äter och vem som helst kan räkna ut vad det betyder för vår tarmflora. Glyfosatrester försvinner liksom inte bara så fort de kommer ner i vår mage.
Glyfosat skadar tarmfloran och blockerar enzymer

I en forskningsstudie utförd av dr Seneff har man funnit klara bevis för att glyfosat skadar tarmfloran och blockerar enzymer kroppen behöver för att avgifta cancerframkallande kemikalier. Glyfosat besprutad mat gör att du inte kan avgifta glyfosaten och inte heller andra cancerframkallande ämnen.
Seneff fann också att glyfosat stör kroppens förmåga att ta upp viktiga mineraler (kalcium, järn, magnesium, och mangan) vilket också kan bidra till cancer och andra sjukdomar.
Än värre är att det numera blivit vanlig praxis att bespruta växterna med glyfosat precis innan skördetid, vilket är tillåtet och sker även i Sverige. Sen äter vi dessa grödor i en eller annan form fastän det är väl känt att glyfosatrester är högst giftigt och gör människor sjuka i långa loppet.
Industrin har alltid hävdat att glyfosat inte utgör någon fara för människor eller djur eftersom det är vattenlösligt och förs ut snabbt med urinen, men detta är helt enkelt inte sant och man har upptäckt glyfosat i vävnaderna hos människor och djur.
Kemikalieinspektionen varnar med rätta för Roundup och menar att den blivit allt vanligare i det svenska moderna jordbruket.
Förra året presenterade Jordbruksverket, i samarbete med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen, en rapport som behandlar påverkan av GMO med herbicidtolerans på de tre miljökvalitetsmålen; ”Ett rikt växt- och djurliv”, ”Ett rikt odlingslandskap” och ”En giftfri miljö”.
Där framkommer de ovanstående riskerna men Jordbruksverket motiverar beslutet för försöksodlingen med att den sker på en liten yta och under en begränsad tid. Därför tycker de att miljökonsekvenserna är försumbara. Tanken är väl att man så småningom inför GMO odlingar i Sverige i större skala. EU tillåter GMO odlingar.
För vem kan man undra är miljökonsekvenserna försumbara? Onekligen ett lättvindigt uttalande som visar på obegriplig okunnighet.
Ekonomiska intressen får ofta företräde Jordbruksverket skriver att nyttan med försöket (och det är inte det enda försöket) är större än riskerna. Det uttalandet påminner mig om hur Läkemedelsverket uttrycker sig om HPV vaccinet och den omdiskuterade Gardasilsprutan. Hur många har inte fallit offer för den sprutan?
Jordbruksverket motiverar sina tillstånd och fortsätter:
”Det är viktigt för den svenska jordbruks- och trädgårdsnäringens konkurrenskraft att det bedrivs försök för utvärdering och anpassning av tänkbara produkter för svenska förhållanden.”
De anser att grödor med tolerans mot bekämpningsmedel (GMO grödor) kan vara både bra och dåliga för en hållbar utveckling och menar att glyfosatpreparat har en mindre miljöpåverkan än andra bekämpningsmedel vilket är en lögn som de svalt från tillverkningsjätten Monsanto.
Alltför många seriösa vetenskapliga studier vittnar om motsatsen. Det finns inget som är bra vad gäller GMO och ökad användning av glyfosat och kan aldrig leda till en hållbar utveckling. Dessutom är det beklagligt att man anser ekonomiska intressen såsom konkurrenskraft ska ha företräde framför hälsorisker.
Glyfosat och cancer

Vi kan vi glädja oss åt en rapport som nylegen publicerats av självständiga vetenskapsmän som inte låter sig köpas av storindustrin. De har uttalat sig, klart och tydligt på uppdrag av The International Agency for Research on Cancer (IARC), som är en specialiserad Cancer organisation som arbetar direkt under Världshälsoorganisationen WHO. I mars i år, 2015, har de uttalat sig om ”fiorganophosphate pesticides” och huruvida de är cancerframkallande.
IARC-experterna har gått igenom cellstudier och har kommit fram till “att det fanns tunga evidens(bevis) för att glyfosat skadade cellernas genetiska information (genotoxicity), vilket i sin tur kan leda till abnormala/onormala cellfunktioner och kan leda till att celler blir cancerframkallande.”
Studierna visade också att glyfosat åstadkommer oxidativ stress (fria radikaler) i cellerna vilket kan leda till cellskador och höja risken att cellen blir en cancercell. Det förklarar och bevisar varför glyfosat kan leda till cancer.
Svenska myndigheter måste snarast möjligt ta konsekvensen av dessa resultat.
Man har alltså klassificerat glyfosat i kategorin Grupp 2A vilket betyder att man numera anser detta preparat ”möjligen kan leda till cancer”. Det är ett stort steg och bekräftar vad många inom miljörörelsen, självständiga vetenskapsmän och även jag varnat för under en lång tid.
Inte undra på att Monsanto inte låtit vänta länge innan man slagit tillbaka. Istället för att ta allvarligt på de hälsorisker som de uppenbarligen utsätter människor för säger, säger man följande:
“We question the quality of the assessment”, the vice president of global regulatory affairs for Monsanto, Philip Miller. “The WHO has something to explain.”
Undrar just vem som har något att förklara? Men, inget biter på denna industrijätte som oavbrutet skadar jorden och människans inre ”jordmån”.
Det är dags att allmänheten börjar kräva mycket hårdare regler för tillståndsgivning av preparat som uppenbarligen vi inte behöver och som ytterligare förgiftar vår planet.
Regeringen har tydligen fått upp ögonen för de allvarliga hälsorisker som människor tvingas utstå i sin vardagsmiljö. Glädjande nog har man beslutat att Kemikalieinspektionen ska vidareutveckla handlingsplanen för en Giftfri miljö. Den nya handlingsplanen gäller för åren 2015-2017. Här borde man även inbegripa en utredning om gifter och andra främmande ämnen som är cancerframkallande.
Cancer ökar för att vi blir alltmer förgiftade.
Avskaffa försöksodlingar av GMO och tillåt ingen import av densamma eller att GMO används till foder för djur avsedda för köttkonsumtion. Reducera eller helt enkelt förbjud användning av glyfosat.
Text och foto: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com

Referenser
PubMed (2013): Glyphosate, pathways to modern diseases II: Celiac sprue and gluten intolerance
Glyphosate’s Suppression of Cytochrome P450 Enzymes and Amino Acid Biosynthesis by the Gut Microbiome: Pathways to Modern Diseases, Anthony Samsel and Stephanie Seneff
E-Mail: anthonysamsel@acoustictracks.net
Independent Scientist and Consultant, Deerfield, NH 03037, USA;
Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, MIT, Cambridge, MA 02139, USA
IARC Monographs Volume 112: Evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides
Lyon, France, 20 March 2015 – The International Agency for Research on Cancer (IARC), the specialized cancer agency of the World Health Organization, has assessed the carcinogenicity of five organophosphate pesticides. A summary of the final evaluations together with a short rationale have now been published online in The Lancet Oncology, and the detailed assessments will be published as Volume 112 of the IARC Monographs. Switchboard.nrdc.org
Regeringskansliet, “Ny handlingsplan för en giftfri vardag”
Naturskyddsföreningen: “Risker och effekter av bekämpningsmedel. De kemiska bekämpningsmedlen utvecklades för att effektivisera jordbruksproduktionen. Men tyvärr har de inte enbart effekter på skadegörare och ogräs. De påverkar också den omgivande miljön och kan innebära risker för hälsan”.
Jordbruksverket, “Godkända Genetiskt modifierade växter”
Jeffrey Smith ”Seeds of Deception” Responsibletechnology.org
Megan Westgate, executive director of the Non-GMO Project, and Courtney Pineau, assistant director of the Non-GMO Project
Aris A, Leblanc S, “Maternal and fetal exposure to pesticides associated to genetically modified foods in Eastern Township of Quebec, Canada”, Reproductive Toxicology, May 31, 2011 (4) 526- 33, Epub 2011 Feb/8).
Angående glyfosat och hälsorisker:
Dr Natasha Campbell-McBride är läkare och Master of Medical Sciences in Neurology and Master of Medical Sciences in Human Nutrition. Författare till åtskilliga böcker, bl.a. till den utmärkta boken ”Put your heart in your mouth”. Hon leder också verksamheten på The Camebridge Nutrition Clinic sedan år 2000.
Brandli D, Reinacher S, ”Herbicides found in Human Urine”
Ithaka Journal 1/2012: 270–272 (2012) Ithaka-journal.net
Editor: Delinat-Institute for Ecology and Climate- farming, CH-1974 Arbaz)
Delinat-institut.org, Ithaka-journal.net. ISSN 1663-0521 3
Assessing the safety and nutritional quality of genetetically engineered foods, John B. Fagan, Ph.D.
“The use of genetic engineering in agriculture and food production has impacts, not only on the environment and biodiversity, but also on human health. Therefore, thorough bio-safety assessment requires, not only evaluation of environmental impacts of genetically engineered organisms, but also assessment of the risks that genetically engineered foods pose for the health of consumers”.
The GMO emperor has no clothes
A Global Citizens Report on the State of GMOs – False Promises, Failed Technologies “

Hur gjorde Kerstin för att bota sin cancer med alternativmedicin, kost och kosttillskott?

Hur gjorde Kerstin för att bota sin cancer med alternativmedicin, kost och kosttillskott?
Det behövs ett samarbete för att på ett så skonsamt sätt som möjligt hjälpa kroppen att regenerera sig själv så att den på ett naturligt sätt kunde återställa hälsan och bli av med tumören.

En nära vän till mig är utbildad till näringsspecialist för de som drabbas av cancer och henne ringde jag därför omedelbart. Hon är dessutom ett strålande exempel på hur man kan bli frisk den alternativa vägen för redan vid 28 års ålder fick hon lymfomcancer som hade spritt sig överallt.
Hon opererades, fick cellgifter och strålning i olika omgångar och slutligen var hon på väg att dö. Som sista utväg uppsökte hon en alternativ läkare i New York som föreslog att hon följde en radikal anticancer diet. Resultatet blev att hon sakta och säkert blev frisk trots att läkarna gett upp hoppet om att kunna rädda henne.
Vi är faktiskt många som framgångsrikt prövat en mera holistisk behandling av cancer, men tyvärr finns inget intresse från myndigheternas sida att ta reda på vad vi gjort eller att föra statistik på våra framgångar.
Jag påbörjade således den rekommenderade dieten, slutade röka, rättade till syrabasbalansen och avstod från alla sockerprodukter.
Energi behövs för att cellerna ska kunna leva och utföra viktiga funktioner.Normalt sett skapas energi genom att använda syre och glykos, men i cancerceller används fermentering i den metaboliska processen. Nobelpristagaren Otto Warburg upptäckte redan på 30-talet att syrebrist leder till en förändrad metabolism som gör att cellerna så småningom övergår till att bli cancerösa. (Ref: Otto Warburg: On the Origin of Cancer Cells)
Det är därför en gåta varför det medicinska etablissemanget har “missat” denna viktiga förbindelselänk mellan socker och dess roll vid bildande av nya tumörer och metstaser.
Dietråd som påpekar hur viktigt det är att avstå från socker borde vara en självklarhet hos myndigheternas och cancerfondens rådgivning. Mig veterligen får cancerpatienter överhuvudtaget ingen specifik information om lämplig diet av onkolog eller andra canceransvariga rådgivare på sjukhusen.
Varför frågar man sig? Kan det bero på att läkarutbildningen ger ytterst begränsad utbildning i näringskunskap?
Svenska läkare får inte pröva annan vetenskapligt grundad cancerbehandling som inte inkluderar kirurgi, cellgifter och strålning

En 4-års studie vid: ”The National Institute of Public Health and Environmental Protection” i Nederländerna jämförde 111 fall av cancer i gallblåsan med 480 kontrollfall. De fann att cancerrisken vid sockerintag mer än fördubblades oavsett andra energikällor.
Patrick Quillin, Ph.D., R.D., C.N.S., ansvarar för näringsråd på ”Cancer Treatment Centers of America” in Tulsa, Oklahoma. Quillin har också skrivit boken ”Beating Cancer With Nutrition”, Nutrition Times Press, 1998.
Ytterligare en referens är: Dr. Russell Blaylock, onkolog, hjärnkirurg och forskare i neurologi har skrivit en bok som heter “Natural Strategies for Cancerpatients”.
Jag drack stora mängder mixad frukt- och grönsaksjuice

Jag åt även vissa vitamintillskott och andra viktiga kosttillskott, antioxidanter och naturprodukter mot cancerväxt och var lika rigorös med min diet som om jag hade gått för behandling på sjukhus.
Jag kände mig övertygad att det skulle gå att vända förloppet och så småningom bli helt frisk inte bara under ett 5-års period utan för gott.
Varje dag mixade jag 3 stycken grönsaks- och fruktjuicebägare bestående av 1-2 äpplen, 3-4 morötter, 4 stjälkar bladselleri, en tredjedel av en hel gurka och en tumstor skalad ingefärsrot. Helst ska dessa vara biodynamiskt odlade, men om det är omöjligt, bör de tvättas extra noggrant och morötterna skrapas.
Juicer ger ett snabbt näringsintag fyllda av enzymer och antioxidanter utan att kroppen behöver anstränga sig nämnvärt. Det går åt mycket grönsaker och äpplen och en sådan mängd skulle man inte orka med utom genom att dricka den i juiceform. Därtill behövs en bra juicemaskin.
Jag avstod från alla processade matvaror och drycker, kött och fisk, margarin och andra processade mejeriprodukter förutom kefir och keso. Jag drack inget kaffe eller vanligt svart té utan grönt té. Jag åt inga vita mjölprodukter (spagetti, pizza, bröd, bakelser och kakor) och drack ingen alkohol överhuvudtaget. Däremot åt jag en stor mängd råa och ångade grönsaker, shiitake-svamp, lök, vitlök, ingefära, råris, quinoa, nötter, frön (solros, sesam och pumpafrön) och många färska kryddväxter samt curry och ekologisk gurkmeja.
Gurkmeja anses vara ett naturligt anticancermedel. Se artikeln: ”Potential Health Benefits of Turmeric”.
Avgiftning och näringstillförsel från naturliga råvaror av central betydelse

Min diet avgiftade kroppen och i början var det svårt med omläggningen som gav mig både växtvärk och huvudvärk, men redan efter en kort tid kändes det bättre. Jag förlorade några välbehövliga kilon.
”Fettet runt midjan bör undvikas för att förebygga och läka cancer och jag började så småningom få en fin färg och lyster i huden som gjorde att jag såg riktigt hälsosam ut.”
Basat vatten och detox

Drack även mycket vatten med en halv pressad citron. Citron är basbildande och det är viktigt att rätta till syrabasbalansen genom att avstå från försurande matprodukter såsom exempelvis socker som är högst försurande.
När kroppen belastas av giftiga och främmande ämnen samt en mängd överblivna avfallsprodukter försuras kroppen varvid cellerna får allt svårare att fungera naturligt.
De naturliga filtren såsom lever, njurar, och lungor hinner inte med att rensa bort allt avfall och med åren växer sophögen varpå situationen förvärras. Därför är det viktigt med detox och utrensning av tungmetaller.
Kelenering eliminerar tungmetaller

En annan behandling jag gjorde var hos Doktor Lipekki, som under många år arbetade som onkolog på Sahlgrenska sjukhuset. Efter många verksamma år, bestämde han sig för att inte längre fortsätta inom den allopatiska skolmedicinen. Han ändrade inriktning och erbjöd en terapi som kallas kelenering.
Kelenering ges till människor som lider av diverse åkommor såsom reumatism, hjärtsjukdomar och cancer. En väl beprövad metod som ges intravenöst (kan också ges oralt) och är mig veterligen utan biverkningar förutsatt att det görs av en läkare. Kelenering undanröjer tungmetaller från kroppen och kan också reaktivera enzymer och eliminera förkalkning i artärerna.
Enligt en vetenskaplig rapport är kelenering en väldokumenterad, säker och effektiv terapi som förtjänar erkännande och acceptans världen över. I Sverige har kelenering förbjudits av Socialstyrelsen.
Kelenering erbjuds i våra grannländer som tex: Schweiz vid Paracelsuskliniken och i Tyskland.
Se referenser; Cranton EM, Frackelton JP: Free radical pathology in age-associated diseases: Treatment with EDTA chelation, nutrition and antioxidants. Journal of Holistic Medicine 1984; 6 (1): 6-37. [Copyright © 1984 Elmer M. Cranton, updated 2012]
Kosttillskott, visualisering och motion bidrar till att bota cancer

Dessutom åt jag kosttillskott i formen av: extra enzymtillägg, högkvalitativ linolja (omega 3) som gärna kan blandas med keso, tillägg av B-vitaminkomplex, Q10, C vitamin, D3 vitamin (oljebaserad) och K 2, selén, spirulina, extrakt från aprikoskärnor i pillerform (vitamin B17, s.k laetrile) och magnesium, kalcium zink och potassium.
Jag promenerade minst en halvtimma dagligen och gjorde visualiseringar 2 gånger, en på förmiddagen och på kvällen. Jag insåg att jag måste göra börja leva mer i harmoni med mig själv och göra avslut med det som jag tillåtit göra mig emotionellt obalanserad.
Avslutningsvis hoppas jag denna artikel kan inspirera människor att tänka självständigt och inse att vi inte måste vara helt beroende av våra läkare. Vi kan bli medarbetare i vår egen läkningsprocess.

Kerstins resa med cancer – Bli frisk genom samarbete med kroppens självläkande förmåga

(Ursprungligen publicerad  3dje juni 2013 på Newsvoice: http://bit.ly/1Mg974b)

 

Kerstin Unger-Saléns vittnesmål: ”Min resa med cancer” handlar om hur hon blev frisk från cancer med hjälp av kroppens egen självläkande förmåga. I en tidigare artikel i NewsVoice ”Kerstin botade cancern med alternativmetoder” går hon igenom tänkandet runt cancerbehandling i större drag, men här går hon in på detaljerna.

En dag för 16 år sedan när jag stod och målade, ringde min gynekolog från Sverige och meddelade att jag hade livmodercancer. Han uppmanade mig att komma hem inom en vecka för att opereras och sen skulle jag påbörja cellgiftbehandling och antar jag, strålning.
Hur många har inte nåtts av samma cancerbesked som jag fick?
Cancer är en epidemi och snart kommer varannan människa får cancer någon gång i sitt liv, så jag förstod att det här var jag inte ensam om. Det är en degenerativ ålderssjukdom som kryper allt längre ner i åldrarna ju mer vår omgivning blir förgiftad och vi fortsätter äta en typisk västerländsk diet som består av alltför mycket socker, processade matvaror och kött.
Få sjukdomar skrämmer oss mer än cancer för den framställs som den värsta fienden som kan invadera våra kroppar. Jag ifrågasätter sanningshalten i det påståendet och är övertygad om att cancer är konsekvensen av en ohållbar situation i kroppen. Det är en sista strategi för cellerna att överleva. Inte en en fientlig invasion som händer utan anledning.
Oavsett hur vi upplever cancer utlöser ett sådant besked en personlig kris i vårt inre som kan bli en rejäl ögonöppnare. I mitt fall ändrade det radikalt på mitt perspektiv om hur allas vår hälsa påverkas direkt av miljöförstöring, i kroppen och på jorden.
Jag ställdes inför mitt livs största utmaning

Eftersom både min pappa och bror dött i cancer trots att de gått igenom de normala behandlingsrutinerna, insåg jag att skolmedicinen inte kan erbjuda några garantier för att bli frisk. Jag valde därför att bli involverad i min egen läkningsprocess. Jag ville pröva att först försöka vända förloppet innan jag gick med på att opereras, ta cellgifter och eventuellt strålning.
Den som väljer att satsa helt på den giftfria och naturliga vägen bör nog, liksom jag själv gjorde, sätta en tidsgräns för hur länge det får dröja innan en positiv förändring uppnåtts. Man ska inte vänta inte för länge.
Du har tid att pröva alternativa benhandlingsmetoder

Man kan använda den tidslucka som oftast finns i väntan på operation eller behandling för att sätta igång med omläggning av kost etc., eller bege sig till en holistisk och integrativ cancerklinik i utomlands.
När jag intervjuade en före detta onkolog från Karolinska Sjukhuset förklarade han för mig att för det mesta spelar det ingen roll om behandlingen påbörjas direkt eller några månader senare. Han menade att cancer tagit så lång tid på sig att utvecklas, att en månad eller två inte brukar ha någon avgörande betydelse för utkomsten av behandlingen.
Det är bra att veta. Den tiden kan användas för att försöka stanna upp cancerväxten och åstadkomma en positiv förändring.
Det faktum att jag blev frisk är ingen garanti för att den som eventuellt har cancer och läser detta, också ska bli frisk. Alla fall är unika, men många forskningsstudier visar att det går att förebygga cancer på många olika sätt och det finns effektiva och ogiftiga cancerterapier som verkar på ett skonsamt sätt.
Visst hade jag mina stunder av rädsla men inför perspektivet att tvingas gå med på de giftiga behandlingar i skolmedicinens försorg, valde jag det som föreföll minst skrämmande i mina ögon.
När vi förstår vad som medverkar till cancer vet vi också hur den kan botas
Den självläkande människan av Sanna Ehdin AnandalaDessutom är jag övertygad om att det inte räcker att ensidigt försöka eliminera tumören utan att också ha undanröjt det som ger upphov till cancern. Först ville jag inleda ett samarbete med min egen kropp och inte börja med en veritabel krigföring vilket gängse cancerbehandlingar oftast innebär. Många läkare och onkologer som arbetar på komplementärmedicinska cancerkliniker i Tyskland (tex: www.Dr-Kessler.com eller Arcadiakliniken, www.arcadia-praxis.de) är eniga med mig att cancer är ett sjukt tillstånd i hela människokroppen som måste rättas till inte enbart genom att eliminera tumören.
Det är också ett medicinskt faktum att cancerceller ambulerar runt i kroppen allt som oftast under livets gång. I normala fall kan immunförsvaret eliminera dessa cancerceller.
”Vi kan ha haft cancer och den kan ha försvunnit genom
kroppens egen försorg utan att vi haft en aning om det.”
Läkaren reagerade och ansåg att Kerstin var oansvarig

Min gynekolog blev upprörd när jag meddelade att jag inte tänkte komma hem med en gång. Han tyckte jag var oansvarig och avsade sig fortsatt kontakt. För mig är det självklart att alla bör ha rätt att få utöva fritt val av vilken cancerbehandling de vill ha. Dessa val tillhör oss patienter och vår kropp eftersom det är vi och inte läkaren som måste bära konsekvensen av behandlingsbesluten.
Jag bad min läkare att sända mina papper till ett ultramodernt cancerklinik i Barcelona där jag planerade nästkommande undersökning.
”Efter 6 veckors egenterapi lät jag göra en ny biopsi och en PET-röntgen.
Det visade sig att tumören inte längre var malign och dessutom hade
den krympt. Efter ytterligare tre månader var den helt borta”.
PET-röntgen är intressant för den anses vara en av de bästa redskapen för att upptäcka cancer. Man injicerar vanligtvis radioaktivt glykos hos patienten varefter man utför en skivepitel-röntgen för att upptäcka de sockerhungriga tumörcellerna. Cancerceller producerar nämligen sin energi geneom sk anaerobisk glykolys vilket betyder att cancerceller har ett stort behov av socker. Därför bör vi alla reducera vårt sockerintag och avstå helt om vi fått cancer eller håller på med rehabilitering efter vanlig cancerbehandling.
PET-röntgen finns enbart på vissa sjukhus i Sverige.
Vad förorsakar egentligen cancer?

Att vårda sina celler och veta vad de behöver för att fungera optimalt är ett viktigt steg för att förebygga cancer och se till att man inte får återfall.
Cancer förorsakas på cellnivå och av många olika skäl. En grundläggande anledning är brist på syretillförsel till kroppens celler vilket påverkar deras metabolism negativt. Det tvingar fram anaerobisk cellandning vilket också är kännetecknande för cancerceller. (Ref: Dr. Joseph Gold, MD och direktör för Syracuse, New York Cancer Research Institute samt nobelpristagaren i biokemi, Otto Warburg.)
Ytterligare faktorer som ökar risken för cancer:
dåliga kostvanor, näringsbrist,
nedsatt immunförsvar, bla till följd av dålig tarmhälsa,
fria radikaler,
lågt PHvärde eller försurning,
jästsvampen candida,
dålig livsstil och brist på motion,
kroniska inflammationer,
tungmetaller och miljögifter,
gammalt amalgam i tänderna,
inflammerade rotkanaler,
rökning,
gifter och konstiga tillsatsämnen i maten,
syntetiska hormoner (P-piller eller hormonersättning vid menopaus),
röntgen och annan strålning,
negativa tankar,
stress,
trauma och
emotionell obalans.
I 2 till 5 % av fallen kan cancer vara genetiskt betingat, i andra fall provocerad av virus och parasiter.

Medicinska cancerbehandlingar lider av fundamentala svagheter

DEBATT. Cancerbehandlingar på sjukhus, baserar sig på forskning om cancer. Problemet är att forskarna ännu inte kommit överens om vad som förorsakar cancer. De flesta undrar säkert precis som jag, kan man verkligen lita på den cancervård som erbjuds på sjukhus, när man inte ens enats om vad som framkallar sjukdomen? Så inleder Kerstin Unger Salén sin artikel. Hon botade sin egen cancer med alternativa metoder, vilket hon redogjort för här i NewsVoice.
Text: Kerstin Unger Salén | Foto: Google Earth, Port de Soller på Mallorca där Unger-Salén bor och verkar
Vården bör basera sig på kunskap om vad som föranleder cancer, annars kan man knappast erbjuda en effektiv behandling som tar bort risken för återfall.
Det naturliga vore att behandlingarna är fokuserade på att både eliminera tumören och samtidigt undanröja de omständigheter som utvecklat cancertumören. Så är inte fallet.
Hittills är vården nästan uteslutande inriktad på att eliminera symtomen, nämligen tumören, men den är ju endast ett tecken på att vissa celler börjat växa okontrollerat. Huvudfrågan är; Vad har fått helt normala celler att övergå till att bli cancerceller? De har ju inte kommit ur tomma intet, det är normalt sett ingen invasion utifrån.
Den maligna tumören orsakar inte cancer, utan är en konsekvens av en rad omständigheter som måste rättas till. Precis som när lampan lyser rött på bilens kontrollpanel. Tumören är en varningssignal. Stänger vi av eller eliminerar lampan, kvarstår ju problemet.
Det är faktiskt helt otillfredsställande att skolmedicinens cancerbehandlingar så ensidigt ägnar sig åt att få bort tumören utan att ta sig an vad som gett upphov till cancerväxten. Det är en grov förenkling att tro att man kan lösa cancerpatientens problem på sikt genom att eliminera symtomen, nämligen tumören.
Konsekvensen blir att alltför många får återfall efter avslutad behandling, oavsett om det sker inom 5-års gränsen eller senare. Metastaser är mycket vanligare vid återfall och metastas-bildning är den största risken (ungefär 90 %) för dödsfall.
Varje år ökar dessutom antalet cancerfall, även när man tagit hänsyn till att vi lever längre. Cancerstatistiken visar klart och tydligt hur allt fler drabbas av cancer och att myndigheter och skolmedicinen misslyckats förhindra denna olyckliga utveckling som medför stort lidande för människor och deras familjer.
Misslyckandet beror på att förebyggande cancervård lyser med sin frånvaro. Det finns ingen framförhållning eller vilja (hittills) att föreslå en plan som tar fram olika åtgärder för hur man ska minska risken för cancerincidens.
Varför kan man fråga sig? En del av svaret ligger i vart pengarna till cancerforskning går, och vem som ger pengarna.
Cancerfonden säger att de är intresserade av förebyggande cancervård men hittills går deras pengar nästan uteslutande till hur man ska behandla cancer när den väl uppstått, inte hur man ska minska risken för att få cancer. Läkemedelsbolagens egna forskning är inriktad på dyrbara terapier när patienten väl fått cancer. Av naturliga skäl har de inget kommersiellt intresse av att minska intäkter genom att hjälpa människor att hålla sig friska.
Cancer är en sjukdom på cellnivå. Låt mig därför försöka förklara vissa viktiga cellfunktioner:
Först och främst bör vi ha klart för oss att kroppen är en enastående, levande organism där alla delar är beroende av varandra och anpassar sig till den milö som omger dem. Precis som i naturen.
Alla celler vet normalt sätt vad de ska göra och kommunicerar ständigt med varandra.
Varje mikroorganism är intelligent och har åtskilliga överlevnadsstrategier till sitt förfogande för att återställa obalanser.
Vad vi än gör med mediciner, cellgifter, operation och strålning, kan de enbart hjälpa reducera eller ta bort cancerväxten, men de kan aldrig tvinga kroppen att läka. Det gör den själv, om omständigheterna tillåter.
Vi bör alltså stödja och hjälpa kroppen för att den ska kunna läka sig själv på lång sikt.
Om vi vill få klarhet i hur vi kan bistå kroppen och minska risken för cancer eller, hjälpa kroppen till självhjälp, måste vi först och främst ställa frågan:
Vilken process medverkar till att en normal hälsosam cell övergår till att bli en cancercell?
Cancer uppstår inte av sig själv. Den kännetecknas av mutationer och förändrade genuttryck. En process som kallas för malign förändring, med andra ord, okontrollerad cellväxt.
När och varför börjar cancerväxt?
Sedan länge har forskningen vetat att de flesta cancerceller karaktäriseras av en annan metabolism än normala celler. Nobelpristagaren Otto Warburg, påpekade detta redan på 30-talet. Idag börjar cancerforskare bli allt mer eniga att cancer är en metabolisk sjukdom, men sedan länge betraktar officiella institutioner cancer enbart som okontrollerad cellväxt. Man vet att metabolismen förändras i cancerceller men det anses vara av sekundär betydelse.
Den senaste forskningen börjar emellertid erkänna att dessa metaboliska förändringar spelar en central roll i utvecklingen av en cancer.
Detta är oerhört viktigt att vi förstår, för då inser vi också varför en del av cancerbehandlingen måste vara fokuserad på att rätta till dieten hos cancerpatienten. Något man absolut inte tar hänsyn till på Sveriges sjukhus, snarare tvärtom. De råd man ger till cancerpatienten är att äta upp sig med sötsaker och bakelser. Något som strider helt och hållet mot allt man vet om vad som göder cancer, nämligen socker!
Att kosten spelar en avgörande roll för att upprätthålla hälsa, tvekar väl ingen forskare om, även bland de mest konventionella i läkarkåren. Men, sen blir det stopp.
Att en näringsrik specialinriktad diet skulle kunna hjälpa patienten att bli frisk, tycks bli en omöjlig ekvation. Det är som man inte kan dra några streck mellan prickarna.
Majoriteten av onkologer erkänner inte att en anti-cancer diet skulle kunna ha en positiv inverkan på cancerpatientens tillfrisknande. Kan det bero på att näringslära knappast ingår i läkarutbildningen?
Inom den alternativa och integrerade cancervården som bl.a. erbjuds på kliniker i Tyskland, Spanien samt andra delar av världen, har man sedan länge vetat en anti-cancer diet är ETT viktigt redskap för att läka cancer.
Låt mig försöka förklara:
Metabolism utförs av kraftverk (mitokondria) i varje cell. De omvandlar näring till energi, och för att de ska kunna fungera väl är de beroende av vad vi stoppar i oss, samt att cellerna är tillräckligt syresatta.
Mitokondria är livets motorer och är kritiska för många cellulära processer.
Man vet också att när dessa mitokondria får svårt att utföra sitt jobb, tvingas cellerna övergå till en annan metabolism som är mindre effektiv men, klarar sig utan syre. Istället behövs större mängder glukos (socker) för att producera energi åt kroppen.
Här börjar ofta problemen i och med att en sådan metabolism gör att vanliga aerobiska celler kan övergå till att bli anaerobiska celler, d v s cancerceller.
En försurad, infekterad, inflammerad, undernärd och förgiftad kropp är grogrunden för cancer
Många olika faktorer medverkar till cancer, såsom försurning av PH värdet, gifter, tungmetaller, fria radikaler, infektioner, virus, parasiter, candida svamp, kroniska inflammationer, nedsatt immunförsvar, dålig tarmflora, brist på syre, felaktiga genuttryck, lågt näringsintag etc.
Alla dessa omständigheter kan förbättras med avgiftning av kroppen, en näringstät kost med mycket färska (helst ekologiska) grönsaker och frukter, ingefära och vitlök, nötter och frön, samt kosttillägg i form av vitaminer (D och K2, B-vitamin komplex, C och E vitaminer, enzymer, gurkmeja, ubikinon, astaxanthin, magnesium (magnesiumklorid absorberas bäst) och zink, samt mineraler. Kosttillägg och naturmedel och framför allt kost som innehåller starka anti-oxidanter och är anti-inflammatoriska, är oumbärliga för att förebygga cancer.
Mat, speciellt socker (socker är ett gift) och vita kolhydrater försurar kroppen. Försurning leder till brist på syre samt att smittbärare och candida svamp tar över, vilket ytterligare ökar försurning. De dåliga bakterierna får övertaget och de goda bakterierna hamnar i underläge. Eftersom de goda bakterierna är en viktig del av immunförsvaret (som till stor befinner sig i tarmfloran), behöver vi vårda dem väl, och avstå från antibiotika så gott det går. En väl fungerande matsmältning och effektiv tarmfunktion är beroende av vad vi äter och dricker.
Allt hänger ihop, den fysiska, psykiska och även den emotionella och andliga dimensionen i våra liv.
Vill man förebygga och läka cancer, på riktigt, måste man ta hänsyn till alla dessa delar och inte enbart erbjuda operation, cellgifter och strålning.
Sådana behandlingar kan förvisso reducera tumören snabbt men det stressar kroppen enormt, bidrar till ett kraftigt nedsatt immunförsvar, försämrat näringsupptag och att kroppen utsätts för en mängd gifter som i sig kan vara cancerframkallande. Mer behövs för att få patienten frisk.
Jag föreslår:
att man tar fram en plan för hur man ska minska risken för cancer samt erbjuder cancerberörda ett seriöst anticancer protokoll som de själva kan följa om de så önskar,
att Cancerorganisationer, berörda myndigheter forskning och skolmedicinen bör ta sitt ansvar och våga engagera sig i radikala förslag för att förebygga cancer, även om de stöter sig med stora kommersiella intressen.
att Cancervården behöver vidga sina vyer och se helheten.
Text: Kerstin Unger Salén