Många känner tveksamhet inför det snabbframtagna covidvaccinerna

ANALYS & DEBATT. Många känner tveksamhet inför det snabbframtagna covidvaccinerna eftersom det saknas långtidsstudier på säkerhet och effektivitet. Många vill avvakta, men med den nyligen antagna pandemilagen, rapporteras att medborgare riskerar fråntas grundlagsrättigheter om de inte accepterar att vaccineras mot SARS-Co-2.

Text: Kerstin Unger-Salén | #covidvacciner

Vårdpersonal på vissa arbetsplatser i Sverige har redan fått ultimatum att de kommer förlora sina jobb om de inte går med på att vaccineras. Juridiskt sakkunnige Michael Zazzio intervjuades nyligen av NewsVoice om allmänhetens rättigheter och slutsatsen är att en anställd inom sjukvård eller omsorg i Sverige har ett starkt stöd i lagar och konventioner för att kunna motsätta sig försök till påtvingad eller villkorad vaccination.

Läs mer: Vårdanställda som vägrar vaccination – Vad säger lagar och konventioner?

Ingen ska alltså behöva riskera att förlora sin tjänst. Det kan vara bra att veta.

Kvinnlig vårdpersonal i fertil ålder bör inte ta covidvacciner

Vårdpersonal som troligtvis är överrepresenterade av kvinnor i fertil ålder vill och bör avvakta att låta sig vaccineras. Det än förståeligt. Det är nämligen inte utrett hur vaccinerna påverkar fertiliteten. Vårdguiden och Folkhälsomyndigheten uppger: Just nu finns det inget godkänt vaccin för Covid-19 som är testat på gravida”. Det är anledning nog att avstå.

I information från den brittiska regeringen (Gov.uk) till privatpersoner och vårdanställda i Storbritannien utdelas tydliga råd till allmänheten:

“It is considered that sufficient reassurance of safe use of the vaccine in pregnant women, cannot be provided at the present time”.


Den brittiska regeringen anser att man inte kan försäkra att vaccinet är säkert nog att ges till gravida kvinnor. Dessutom avråder man att ge det till kvinnor som kan tänkas vara eller vill bli gravida eller ammar. De påpekar att besluten baserar sig på att det än så länge saknas data om effekten av covidvacciner för denna grupp av kvinnor. Det saknas också studier hur foster och nyfödda barn utvecklas efter att modern låtit vaccinera sig.


Vem tänker värna om dessa kvinnor i Sverige?

Lagen gör det uppenbarligen, så varför inte stämma den arbetsgivare som hotar med avsked? Kanske vore det något för vårdpersonalens fackförbund att ta tag i? Självklart ska valet vara fritt för alla yrkesgrupper oavsett om de är män eller kvinnor, gravida eller inte.

I en väldokumenterad information från dr Mercola förklarar han vad som kan vara problemet. Han skriver:

”Detta speciella vaccin triggar kroppen att producera antikroppar mot spikproteinet i SARS-CoV-2, och dessa protein innehåller syncytin-homologous proteiner som är nödvändiga för att en placenta ska kunna formeras. Med andra ord om immunförsvaret hos kvinnan börjar reagera mot syncytin-1, finns en möjlighet att det kan påverka kvinnans möjlighet att skaffa barn.”

Tidigare vice president på Pfizer dr Michael Yeadon. Foto: Konrad Wallenrod.

Tidigare vice president på Pfizer dr Michael Yeadon. Foto: Konrad Wallenrod.

Modernas och Pfizers vacciner har inte blivit godkända för annat än “for emergency use”. Fas 3 av säkerhetstestningen har ännu inte fullgjorts, när man började massvaccinering. Det betyder att vaccinet fortfarande befinner sig på ett experimentellt stadium vilket har påpekats av bland annat Michael Yeadon, före detta chefsvirolog och vice president på Pfizer och många andra framstående experter.

James Corbett, en undersökande journalist med lång erfarenhet och som vunnit priser för sin journalistik, skriver att “covidvaccinet banar vägen för att medicinska experiment kan påtvingas allmänheten utan deras samtycke”.

Jag vill påpeka att jag absolut inte är mot vacciner, men jag är definitivt för att vaciner ska vara säkra. Många, liksom jag själv, inser att detta vaccin har skyndats fram och att det än så länge handlar om ett medicinskt experiment på allmänheten. Det är legitimt och förståeligt att många tvekar och vill avvakta. FDA erkänner:

“Hittills finns inte tillräckliga data för att dra några slutsatser angående vaccinets säkerhet för grupper med barn under 16 år, gravida och bröstfödande kvinnor och de som har ett komprometterat (försvagat) immunförsvar.”

Trots detta finns det redan ett förslag om att barn i Sverige ska vaccineras mot Covid-19, att helt friska barn som inte är i någon riskgrupp måste vaccineras.

 • Om ingen vet hur vaccinet påverkar fertilitet, kanske det inte är så lämpligt att vaccinera ungdomar eller barn?
 • Man kan också undra vilka anses ingå i kategorin “komprometterat immunförsvar“. Är det något man hinner ta reda på eller ta hänsyn till under pågående vaccinationskampanj?
 • Vad händer med cancerpatienter som är under behandling och vars immunförsvar är försvagat?
 • Hur är det med diabetiker eller de som lider av fetma eller högallergiska personer?

Vi ska heller inte glömma att de läkemedelsbolag som producerar covidvacciner med RNA-teknik, är fritagna från allt ansvar, vid biverkningar av vaccinet. Det är enkelt att argumentera att ansvar för konsekvenser vore ett effektivt sätt att få läkemedelsbolagen att vilja göra sitt yttersta för att slippa betala ut stora ersättningar till de som eventuellt skadas eller dör av vaccinet. Istället har de fått en frisedel från allt ansvar. Både etiskt och moraliskt är det fullständigt obegripligt.

Alla bör ha rätt att bestämma över sin kropp. Annars kan det bli fritt fram för all möjlig tvångsmedicinering, inte bara vad gäller vaccin. Ingen kan frånta oss rätten att ha kontroll över vår egen kropp och vad som händer med den sen (vill jag lämna bort mina organ efter jag avlidit eller inte?).

Nürnbergkoden

Vill bara påminna om att en generellt accepterad, grundläggande princip för medicinsk praktik, baserar sig på den så kallade Nürnbergkoden (1947):

The voluntary consent of the human subject is absolutely essential. This means that the person involved should have legal capacity to give consent; should be so situated as to be able to exercise free power of choice, without the intervention of any element of force, fraud, deceit, duress, overreaching, or other ulterior form of constraint or coercion; and should have sufficient knowledge and comprehension of the elements of the subject matter involved as to enable him to make an understanding and enlightened decision”.

Märk väl det handlar om medicinsk etik och att det kan åberopas i domstol även om det inte är en universell lag. Sammanfattningsvis säger den följande:

Covidvaccinernas innehåll och funktion

Människor bör få tillräcklig information och kunskap för att kunna ta ett upplyst beslut och fritt få välja om de vill ge sitt medgivande utan att utsättas för begränsningar eller utpressning. Men är det någon som tror att sjukvårdspersonal kommer ha tid eller möjlighet att ge kunskapsbaserad information till allmänheten för att de ska kunna fatta ett upplyst beslut?


Vi ska heller inte glömma att vaccinationstvång kräver en monumental övervakningsapparat vilket inte utesluter mikrochips eller övervakning med hjälp av 5G och artificiell intelligens (AI) och att vi ständigt måste bära med oss ett slags pass eller app som visar vår medicinska status.


Allt detta ligger redan i startgroparna och har planerats sedan länge. Jag vill bara påminna om att Nürnbergkoden skrevs efter judeförföljelserna, då judarna tvingades bära en judestjärna för att få röra sig utanför hemmet. De utsattes också för allehanda medicinska experiment. Koden tillkom för att skydda allmänheten för övergrepp från läkemedelsindustrin och från politiska beslut.

Vad innehåller Pfizers, Modernas och Astra Zenecas covidvacciner?

De bygger på en helt ny mRNA-teknik med syntetiskt RNA som ger ett kodat viralt protein unikt för en patogen. mRNA är en budbärare (messenger RNA) som används i covidvacciner och är kodat för SARS-CoV-2-proteinet. Tanken är att när man injiceras med detta RNA, ska ens egna celler börja producera SARS-CoV-2, ”spike” protein, varpå immunförsvaret reagerar på närvaron av detta virala protein, och börja producera anti-kroppar. Det är en fysisk teknologi och det råkar komma i storleken av ett molekylärt paket.

Eftersom mRNA-tekniken gör att cellen är kodad att producera SARS-CoV-2 proteinet, vad händer när SARS-CoV-2 muterar? Måste vi sedan vaccineras varje år som man gör med influensavaccinet eller få förstärkningar varannan månad med ytterligare doser av samma vaccin?

RNA-vaccinerna förväntas inte ens hindra smittspridning

De kriterier Pfizer och Moderna satt upp för att mäta effektiviteten av deras covidvacciner, har inte har att göra med hur pass framgångsrika vaccinerna är för att förhindra smitta och infektion.

Patentadvokaten David Martin säger i den engelska artikeln nyligen publicerad på NewsVoice, att vissa kriterier måste uppfyllas för att ett vaccin, enligt lagen, ska kunna definieras som ett vaccin (enligt FDA och CDC i USA.) Ett av kraven är att vaccinet måste förhindra smittspridning.

Läs mer: Dr David Martin explains alleged properties of the corona virus vaccine

Peter Hotez, chef för the National School of Tropical Medicine vid Baylor College of Medicine i Houston, säger:

”Man tänker sig att ett antiviralt vaccin ska uppfylla minst två kriterier; Först, minska sannolikheten att man blir allvarligt sjuk och måste åka till sjukhuset, och två, förhindra infektion och därmed förhindra smitta.  Men, pågående fas 3 undersökningar är inte utformade för att kunna upptäcka om vaccinet åstadkommer en minskning av någon seriös utkomst som att behöva sjukhusvård, intensivvård eller dödsfall. Inte heller har man studerat huruvida vaccinen kan avbryta smittspridning.”

Om man inte kan svara på dessa viktiga frågor undrar man, vad ska vi vaccineras för?

Peter Doshi som är assisterande redaktör på BMJ, assisterande professor inom forskning på läkemedel vid University of Maryland School of Pharmacy har som specialitet att forska på säkerhet samt utvärdera och pröva effektivitet av läkemedel. Han är med andra ord en tillförlitlig källa att lyssna till. Doshi bekräftar vad hans kollega Peter Hotez säger.

Doshi skriver i den brittiska läkartidningen BMJ att de medicinska prövningar som gjorts på covidvaccinerna varken syftar till att ta reda på om vaccinerna kan rädda liv eller förhindra infektion, eller ens är effektiva för viktiga grupper som är mer utsatta, tex äldre människor.

Dessutom påpekar Doshi att dessa studier berättar ingenting om hur vaccinerna kommer att uppträda 3, 6 eller 12 månader efter vaccinering och inte heller vilka konsekvenser de kommer att ha på barn, ungdomar och immunkomprometterade individer.

De flesta tror förmodligen att en 95% effektivitet hos vaccinerna från Pfizer eller Moderna innebär att vaccinmottagaren slipper bli sjuk eller dö samt att vaccinerna minskar smittspridning. Nu vet vi att så inte är fallet.

I en Wall Street Journal-artikel från den 11:e januari 2021 av Sumathi Reddy, ställs frågan:

”Förhindrar covidvaccinerna smittspridning eller hindrar de bara att man blir sjuk?”

Även här blir svaret är att forskarna ännu inte vet, varken det ena eller det andra. Det hela är anmärkningsvärt med tanke på hur det här vaccinet har sålts in. Pfizer och Moderna, säger att deras vaccin är 95% effektiva med: “att hindra människor att bli sjuka med symptom”, men det finns ännu inte nog med bevis att: “vaccinerna förebygger asymptomatisk infektion och smittspridning”.

Jag tror inte längre vi kan lita på vad de skriver. Snarare är det vid det här laget klart vad som även bekräftas av CDC (Centers for Disease Control and Prevention i USA) att ”det finns inget bevis ännu om vaccinerna förhindrar att man infekteras eller att de förhindrar smittspridning”.

Detta överensstämmer även med EU:s webbsida (Ema.europa.eu om vaccinet Comirnaty) där man besvarar frågan: “kan mRNA-vaccinerna minska smittspridningen?”.

Svaret lyder ordagrant:

The impact of vaccination with Comirnaty on the spread of the SARS-CoV-2 virus in the community is not yet known. It is not yet known how much vaccinated people may still be able to carry and spread the virus.”

Men på den svenska produktbeskrivningen som är offentlig och utgivits av Ema.europa.eu om mRNA-vaccin (Cominarty) och som godkänts av EU står att det: “är avsett för aktiv immunisering för att förebygga covid-19 orsakad av SARS-CoV-2-viruset hos personer 16 år och äldre”.

Det förefaller som att produktbeskrivningen inte stämmer med sanningen eftersom immunisera betyder att någon skyddas från att bli infekterad, men det har alltså inte bevisats.

Man har sålt in covidvaccineringen som den enda lösningen för att få slut på denna mardrömslika pandemi som stannat upp hela världen. De flesta tror nog att vaccinet ska få slut på smittspridningen så att folk ska kunna återgå till ett normalt liv, skicka sina barn till skolan och återta sina jobb för att kunna försörja sig själva. Nu förstår vi att vi alla sannolikt förts bakom ljuset.


Trots massvaccineringar i världen kommer smittspridningen fortsätta och redan nu rapporteras från Israel och andra länder att de som vaccinerats med två doser, trots detta blivit infekterade. Så kommer vaccinerna göra att vi slipper lockdown och masker, reseförbud och nerstängda skolor? Det är dessa frågor jag tror de flesta vill ha svar på.


Covidvacciner. Foto: Public Health Image Library, Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Licens: Unsplash.com

Vaccination. Foto: Public Health Image Library, Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Licens: Unsplash.com

Ska alla ha covidvacciner för all framtid?

I en artikel publicerad i Boston Herald den 18:e december, ställs frågan hur länge människor kommer att vara immuna efter vaccinering. Från läkemedelsbolagen svarar man att de inte vet hur länge, eftersom de inte haft tid att studera hur immunförsvaret kommer att svara. Är det ett tillfredsställande svar? Troligtvis ska vi vaccineras varje år precis som med influensasprutan, eftersom Covid-19 också muterar år från år. Det här är bara början och till skillnad från influensasprutan, ska hela världen vaccineras och det blir antagligen inte frivilligt. Det tål att tänkas på.

Ytterligare tveksamhet med vaccinet har att göra med de nano partiklar som används för att tvinga cellen att låta sig infiltreras med den kodade budbäraren. Eftersom det inte kan ske på ett normalt sätt har man således förpackat dem i nano- partiklar som består av polyetylenglykol (PEG). Denna substans har aldrig tidigare använts i något godkänt vaccin, dock i en hel del läkemedel och kosmetika. Det är en stor skillnad mellan en injicering och att det som läkemedel passerar genom magen eller som kosmetika stryks på huden.

Den 21:a december 2020 publiceras en forskningsstudie i tidningen Science som rubriceras: Suspicions grow that nanoparticles in Pfizer’s Covid-19 vaccine trigger rare allergic reactions” av Jop de Vrieze.

Artikelförfattaren skriver:

”Allvarliga allergi-liknande reaktioner i åtminstone 8 personer som mottagit Pfizer vaccinet under de senaste 2 veckorna kan bero på en substans (PEG) i paketeringen av budbärare RNA som är vaccinets huvudingrediens, enligt forskare. Moderna är ett liknande mRNA vaccin som fått för så kallad ”emergency use” och det innehåller också PEG. Ett läkemedel har det vid olika tillfällen framkallat analfylaktisk chock, ett potentiellt livshotande reaktion som kan framkalla utslag, starkt blodtrycks- fall, andnöd och snabb hjärtklappning. Somliga allergi- och immunologspecialister anser att ett litet antal människor som tidigare varit utsatta för PEG kan ha utvecklat höga nivåer av antikroppar mot PEG, vilket gör att de riskerar en analfylaktisk reaktion avvaccinet.”

Hittills har reaktioner på PEG inte ingått i de studier som Pfizer och Moderna gjort precis som med aluminium och kvicksilver i andra vacciner. Man väntar och ser. Äntligen fick vi stopp på kvicksilver i vaccin, men det är beklagligt att läkemedelsbolagen inte tvingas att forska på eventuella konsekvenser av dessa nanopartiklar. Däremot rapporteras redan sådana fall efter vaccinering. Nanopartiklar kan ta sig igenom hjärnbarriären och man vet att det kan orsaka Alzheimers. Hur kommer hjärnan reagera om PEG hamnar i hjärncellerna? Vem har undersökt det?

Mot bakgrund av många obesvarade frågor covidvacciner och eftersom de ännu inte godkänts av FDA, utan endast för ”emergency use” (se hemsida) och eftersom det fortfarande saknas viktiga säkerhetsstudier, borde var och en få lov att välja fritt, utan hot eller otillbörliga påtryckningar, om man inte vill vaccinera sig. Argumentet att vi bör vaccinera oss för att vara lojala mot andra håller knappast med tanke på att de inte förväntas hindra inte smittspridning.

Vill man minska trycket på intensivvården finns lösningar som man ännu inte är villig att pröva trots att de fungerat på sjukhus utomlands som tex ozonterapi. Det finns dessutom riklig forskning som utförts under pågående pandemi, som visar att vitamin C och D i höga doser samt zink tillsammans med Quercetinmagnesium och selen, har gett mycket positiva resultat för att förebygga SARS CoV-2 samt mildra symtomen vid infektion.

Dessutom har forskning visat att det FDA-godkända läkemedlet Ivermectin förhindrar replikering av SARS-CoV-2 in vitro. I USA har Frontline Covid-19 Critical Care Alliance (FLCCC) under en utfrågning i senaten begärt  att man ska anta läkemedlet Ivermectin i profylaktiskt syfte och för att behandla patienter i alla stadier av sjukdomen.

I många länder och på enskilda sjukhus har även hydroxyklorokin använts med framgång. Det används för artros och malaria och tas i förebyggande syfte och som behandling. Det är ett piller som sålts över disk och utan recept och som använts under decennier för att förebygga och behandla malaria. Nu dras det in i västvärlden och finns inte längre att köpa. På den afrikanska kontinenten (Sydafrika undantag) har man registrerat väsentligen mindre coviddödsfall vilket anses bero på att man sedan länge ätit detta malarialäkemedel, och att folk i allmänhet har bättre immunförsvar eftersom de är mer utsatta för mikrober och parasiter.

Sjukvården har tyvärr inte velat satsa på förebyggande åtgärder under pandemin, men varför inte dela ut D och C vitamin samt zink, magnesium, selen och quercetin. Vad har man att förlora? Och, varför inte pröva ivermectin och hydroxychloroquine att ingå i behandlingsprotokoll för Covid 19 på svenska sjukhus? Kanske är det möjligt att bota Covid eller åtminstone mildra symtomen så att man kan minska sjukhusvistelse och dödsfall?

Text: Kerstin Unger-Salen

Referenser

 • Science Translational Medicine: ”Antibody-Dependent Enhancement”, Derek Lowe
 • Pfizer.com: The Facts About Pfizer and BioNTech’s COVID-19 Vaccine
 • PubMed: The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro
 • Boston Herald: “How long will immunity last?”, Alexi Cohan
 • Front. Nutr., 07 December 2020, https://doi.org/10.3389/fnut.2020.606398
 • ”Zinc, Vitamin D and Vitamin C: Perspectives for COVID-19 With a Focus on Physical Tissue Barrier Integrity”
 • Kilyos Consultoria, Assessoria, Cursos e Palestras, São Paulo, Brazil
 • Department of Pharmacology, Institute of Biomedical Sciences, University of São Paulo, São Paulo, Brazil
 • Brewer J, Gomez Marti JL, Brufsky A. ”Potential interventions for SARS-CoV-2 infections: zinc showing promise.” J Med Virol. (2020). doi: 10.1002/jmv.26523
 • ”The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro” , NCT04447534, NCT04326725, NCT04334512, NCT04412746), two of which have already been completed (NCT04485169, NCT04491994).
 • Sciencemag.org/news/2020/12/suspicions-grow-nanoparticles-pfizer-s-covid-19-v
 • Childrenshealthdefense.org/defender/global-vaccine-passports-scary-whats-next-2/
 • Childrenshealthdefense.org/defender/healthy-florida-doctor-dies-after-pfizer-covid-vaccine/?

[1] https://www.forbes.com/sites/williamhaseltine/2020/09/23/covid-19-vaccine-protocols-reveal-that-trials-are-designed-to-succeed/

[2] https://www.lifesitenews.com/news/former-pfizer-vp-no-need-for-vaccines-the-pandemic-is-effectively-over

[3] https://childrenshealthdefense.org/defender/pfizer-covid-vaccine-trial-pathogenic-priming/

[4] https://www.fda.gov/media/144245/download

[5] https://dryburgh.com/peter-doshi-is-corona-virus-vaccine-safe-bmj/

[6] https://www.jurist.org/news/2020/12/uk-government-grants-pfizer-civil-legal-indemnity-for-covid-19-vaccine/

[7] https://www.anhinternational.org/news/have-you-decided-what-youll-do-or-say-if-offered-a-covid-vaccine

Regeringen måste besvara frågor om DNA-vacciner mot Covid19

Frågor till statsminister Stefan Löfven, folkhälsominister Lena Hallengren och regeringens vaccinsamordnare Richard Bergström, inför förestående massvaccinering mot Covid-19

COVID-SVERIGE. Hälsoprofilen Kerstin Unger-Salén ställer krav på ansvariga inom Regeringen vilka måste besvara tre kritiska frågor om de kommande DNA-vaccinerna mot covid-infektioner. Ingen bör ta dessa experimentella vacciner förrän frågorna besvarats seriöst, anser Unger-Salén. Ingen bör acceptera överslätande svar som ska inge en subjektiv trygghet. Nu gäller hårda fakta.

Text: Kerstin Unger-Salén

1. Har Läkemedelsföreningen gått med på att låta Astra Zeneca och Pfizers Covid-19 vaccin omfattas av försäkringssystemet? Finns det ett ekonomiskt skydd för de vaccinerade vid eventuella skadeverkningar från det kommande vaccinerna?

Sverige har nyligen slutit ett avtal med svensk-brittiska läkemedelsföretaget Astra Zeneca om att köpa deras vaccin. I en första fas har man förbundit sig att köpa sex miljoner doser. I Sverige är det Läkemedelsförsäkringen (LFF), som ska ersätta patienter vid eventuella skador eller biverkningar.

Covid-19-vaccinets producenter, dvs läkemedelsföretagen är i nuläget friskrivna från större delen av ansvaret vid eventuella skadeverkningar från vaccinet.

Astra Zenecas vaccin bör omfattas av Läkemedelsförsäkringen, men i augusti ansågs vaccinet så pass oprövat att det inte godkänts enligt Robert Ström, vd för Läkemedelsförsäkringen. Det är extremt ovanligt, säger han, men det här är en ovanlig situation.

Astra Zeneca har således förnekats att omfattas av försäkringen. Om deras beslut står fast blir allmänheten skyddslös när vaccinationerna börjar. Även Pfizer/BioNTechs vaccin har godkänts för inköp och användning. Täcks den av Läkemedelsförsäkringen?

De flesta vaccinmottagare bör vara medvetna om att de läkemedelsbolag som arbetar på Covid-19 vaccinet i USA har blivit friskrivna från ansvar för skadeverkningar från vaccinet av Public Readiness and Emergency Preparedness Act (PREP Act).

Det är alltså angeläget att regeringen och Lena Hallengren klargör i detalj hur Covid-19 vaccinerade kommer att ersättas vid eventuella skadeverkningar.

2. Har Astra Zeneca/ Moderna samt Pfizer/BioNTech fått tillstånd till snabbspårning av deras COVID vaccin? Hur påverkar/ ökar det risken för skadeverkningar? Kan vaccinet anses vara säkert?

De läkemedelsföretag som vinner ”tävlingen” om ”Emergency Use Authorization” det vill säga snabbspårning (fast tracking) och som först blir godkänd, får ett bonuspris, att kunna starta produktion av vaccinet utan att behöva genomgå en normal obligatorisk FDA-inspektion av de fabriker där vaccinet framställs.

 • Gäller detta även de vaccin som Sverige inköpt?
 • Har alla vacciner man avser att använda i Sverige erhållit ”Emergency Use Authorization”?

Flertalet forskare är bekymrade att så kallad snabbspårning tillåter eftergifter för nödvändig rigorös vetenskaplighet vid framställning av covidvaccinet. Eftersom miljarder människor förväntas bli vaccinerade finns än större anledning att inte åsidosätta säkerheten för allmänheten.

En välkvalificerad forskare är dr Michael Yeadon, tidigare chef för vetenskaplig rådgivning hos Pfizer. Yeadon kommenterade nyligen i ett brev till Matt HancockThe Secretary of State for Health i Storbritannien;

”Alla vaccin mot SARS-COV2 är av definition nya. Inget av dessa vaccin har utvecklats under längre tid än några få månader” … ”Om något sådant vaccin godkänns för användning under några som helst omständigheter som inte är direkt experimentella, anser jag mot bakgrund av att det inte finns mer än några få månaders erfarenhet mellan försöksvaccinering på volontärer och information om eventuella skadeverkningar, det vara ett missbruk av kriminell grad.”

Dr Michael Yeadon är utbildad i biokemi, toxikologi och forskning baserad på en PhD i farmakologi. Han har 32 år erfarenhet att forska på farmakologisk utveckling, mestadels av nya mediciner för hud och lungsjukdomar och har haft långvariga chefsuppdrag på Pfizer. Han startade även ett biotech företag Ziarco som såldes till Novartis.

Dr Yeadon kommenterar vidare:

”Pfizer-BioNTech vaccinet är experimentellt och långt ifrån garanterat säkert, detta trots att Pfizer, EU och den notoriske dr Tony Faucci tycks vara redo att rulla ut massvaccinering redan innan året avslutas, till hundra miljontals människor.”

Det här är mycket allvarliga anklagelser av en professionell forskare som har lång och gedigen erfarenhet och som dessutom känner till vaccinproducenten och läkemedelsföretaget Pfizer eftersom han jobbat där i 16 år.

Normalt sätt tar det 10 till 15 år att utveckla ett nytt vaccin. Mot tanke av den rekordsnabba framtagningen av covidvaccinet och att man snart sätter igång en vaccinationskampanj över hela världen, är det ytterst angeläget att vaccinet är säkert. Kan Folkhälsoministern garantera att vaccinet inte ger allvarliga skadeverkningar?

3. Har man tillräcklig erfarenhet av den nya DNA och mRNA tekniken i COVID-19 vacciner för att regeringen ska kunna rekommendera sådana vaccin till den svenska befolkningen? Kan regeringen garantera att den nya tekniken är säker för mänskligt bruk?

Båda mRNA- och DNA-tekniken använder sig av är en helt ny approach som används i covidvaccinen som utvecklas av Pfizer, Moderna och Astra Zeneca. Det bekräftas av den tidigare omnämnde fd chefsforskaren på Pfizer, Michael Yeadon:

”Alla vaccin mot SARS-COV-2 är av definition nya.

Astra Zenecas Covid-19-vaccin handlar om ett adenovirusvektorvaccin. Det är ett så kallat DNA-vaccin. Institutet Pasteur beskriver att DNA-vaccinet omfattas av en helt ny approach, eftersom inget vaccin hittills  som använder sig av denna teknik har kommersialiserats för mänskligt bruk.

I princip handlar det om att injicera ett DNA-fragment i människoceller. När cellerna känner igen DNA-fragmentet och transkriberar det till ett RNA-fragment, är tanken att det ska sätta igång en produktion av SARS-CoV-2-protein. Målet är att proteinet ska kännas igen av immunsystemet, som enligt vaccinidén ska svara genom att exempelvis producera antikroppar för att neutralisera eller förebygga infektionen.

Det är således en instruktion som placeras i cellen som i sin tur ska få cellen att producera det protein som gör att immunförsvaret går igång. Tanken är att DNA-vaccinet ska göra att våra celler temporärt blir fabriker som framställer proteinet, men kommer vaccinet manipulera våra geners uttryck och kan de sedan återställas?

Enligt Matti Sällberg, professor i biomedicinsk vid Karolinska är en av fördelarna med DNA-tekniken att vaccinet kan produceras i stor skala och att det är väldigt stabilt, vilket är en fördel vid massvaccinering. Nackdelen är att det inte räcker att injicera DNA-vaccinet. Det krävs ytterligare ett steg för att vaccinet ska tas upp av cellerna, en så kallad adjuvant.

Än så länge finns inga korta eller långtidsstudier som undersöker eventuella skadeverkningar från denna teknik, till exempel cancer eller immunsystemet. Världshälsoorganisationen, WHO, ställer sig i allmänhet positiv till denna teknik trots att, som de själva säger:

”Många aspekter av den immunrespons som genereras av DNA-vacciner är ännu inte helt förstådda. Trots detta har det inte hindrat signifikanta framsteg för användning av denna typ av vaccin på människor och kliniska försök har påbörjats.

Med andra ord, trots att man inte riktigt vet hur immunförsvaret kommer att reagera, har WHO inga problem med att dessa vacciner testas på människor.

Idén med mRNA-tekniken är något annorlunda. Där handlar det om att få ett segment av mRNA, som är en kod för ett specifikt viralt protein, in i cellen, varpå den reagerar. En av utmaningarna med mRNA-tekniken är att kroppen kan uppfatta den som ett hot. Normalt sett, triggar det en inflammation. Av den anledningen, för att skydda mRNA tills den kommer in i cellen, har man kapslat in mRNA strängen i en nano-partikel. RNA-strängen har också modifierats för att vara mindre inflammatorisk. Problemet med nanopartiklar rent generellt, är att de kan komma in i blodströmmen och passera hjärnbarriären, vilket kanske inte är så lämpligt. Kommer den modifierade mRNA-segmentet att stanna i cellerna?

Vaccin med dessa nya tekniker förväntas komma i bruk för covidvaccinering inom kort. Alla tre läkemedelsföretag rapporterar hög påstådd effektivitet i tredje fasen, men effektivitet betyder inte säkerhet. Hittills känner man inte till eventuella skadeverkningar på längre sikt.

Etiska frågor har uppstått kring en teknik som förändrar geners uttryck. Kommer det förändrade genuttrycket ärvas av nästkommande generationer?

Dr Michael Yeadon säger:

”Ingen vet än så länge vad som kommer att hända som konsekvens av dessa ny vaccin.

Yeadon poängterar att han är för vacciner, men han betraktar inte dessa nya vaccin som säkra ännu.  Han uppmanar Storbritanniens hälsominister:

”Utveckla inte vaccin utan säkerhetsdata.

Som framgår finns det fortfarande många frågorl kring de nya vaccinernas säkerhet. Kanske bör man kräva att Lena HallengrenRickard Bergström och andra beslutsfattare bakom massvaccinering, att de först låter sig vaccineras? Därefter kan läkare och de som arbetar inom sjukvården vaccineras, innan den svenska befolkningen massvaccineras.


Om läkare och vårdpersonal har tveksamheter inför vaccinering och beslutsfattarna inom regering och myndigheter inte heller vill gå i bräschen och låta sig vaccineras först, finns det ingen anledning att Sveriges befolkning ska bli försökskaniner i en massvaccinering.


Frågorna som måste besvaras

Ett vaccin som är effektivt är inte samma sak som att det är säkert för mänskligt bruk.

Svininfluensan är ett bra exempel på hur allmänheten mer eller mindre tvingades till massvaccinering. Många fick men för livet. Det får aldrig upprepas igen. Allmänheten måste avkräva myndigheter och regering totalt ansvar för säkerheten av de vaccin som man vill använda mot Covid-19.

Jag uppmanar alla att informera sig noggrant inför förestående COVID vaccinering. Var och en har ansvar för sin egen kropp, inte staten. Skicka gärna nedanstående frågor till din närmaste riksdagsman/kvinna, och be dem ta upp frågorna vid närmaste riksdagsmöte samt besvara dem. Fråga gärna din läkare innan du vaccineras;

1) Har Läkemedelsföreningen beslutat att låta Astra Zeneca och Pfizers COVID-19 vaccin omfattas av försäkringen? Finns det ett ekonomiskt skydd för de vaccinerade vid eventuella skadeverkningar från de nya COVID vaccinerna?

2)Har Astra Zeneca/Moderna samt Pfizer/BioNTech fått tillstånd till snabbspårning av deras covidvaccin? Hur påverkar/ökar det risken för skadeverkningar? Är vaccinerna säkra?

3) Finns  tillräcklig med erfarenhet om den nya DNA- och mRNA-tekniken i Covid-19-vacciner för att Regeringen ska kunna rekommendera dem till svenska befolkningen? Kan regeringen garantera vaccinets säkerhet mot eventuella skadeverkningar?

Text: Kerstin Unger-Salén

Referenser

 • Pasteur.fr: Covid-19: a DNA vaccine – ”Of all the vaccines developed at the Institut Pasteur for SARS-CoV-2 (the virus that causes COVID-19), the DNA vaccine undoubtedly involves the most novel approach, since no vaccine using this technology has yet been commercialized* (for humans).
 • WHO
 • Dr Michael Yeadon